W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Wniosek o zmianę decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy budowa
Komórka odpowiedzialna Biuro Gospodarki Przestrzennej

Treść

I. Podstawa prawna:

 • Art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej

II. W którym biurze można załatwić sprawę ?

Wniosek należy złożyć w Kancelarii Urzędu Miasta

Sprawy merytorycznie załatwia:
Biuro Gospodarki Przestrzennej
Budynek nr 2, II piętro
Telefon kontaktowy: 43 825-02-00 wew. 219, 218 lub 217 albo 43 825-02-19, 43 825-02-18, 43 825-02-17
e-mail: urzad_miasta@zdunskawola.pl

III. Jakie dokumenty należy dostarczyć ?

 1. Wniosek o zmianę decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu:
 2. Zgody stron postępowania na zmianę decyzji
 3. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej
 4. 2 egz. kopii mapy zasadniczej (w przypadku zmiany załącznika graficznego)

IV. Opłata:

Opłata skarbowa w wysokości 10 zł wpłacona na konto Miasta Zduńska Wola.

Nie podlega opłacie skarbowej:

 • wydanie decyzji w sprawach budownictwa mieszkaniowego

Zwalnia się od opłaty skarbowej:

 • jednostki budżetowe
 • jednostki samorządu terytorialnego

V. Termin załatwienia sprawy:

Nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Do powyższych terminów nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania, okresu trwania mediacji oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo przyczyn niezależnych od organu.

VI. Dodatkowe informacje:

 • W razie stwierdzenia braków formalnych wniosku, organ wezwie wnioskodawcę na podstawie art. 64 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego do uzupełnienia braków w terminie nie krótszym niż 7dni, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.
 • Należy złożyć mapy do formatu A4, z uwzględnieniem możliwości wpięcia do akt.
 • W przypadku ustanowienia pełnomocnika należy dołączyć pełnomocnictwo z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17zł.

VII. Co trzeba zrobić, aby załatwić sprawę ?

Złożyć kompletny wniosek sporządzony zgodnie z objaśnieniami opisanymi powyżej wraz z potwierdzeniem uiszczenia opłaty skarbowej.

VIII. Tryb odwoławczy:

Od decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Sieradzu za pośrednictwem Prezydenta Miasta Zduńska Wola, w terminie 14 dni od jej doręczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane