W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy licencje i zezwolenia
Komórka odpowiedzialna Biuro Infrastruktury Technicznej

I. Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 grudnia 2019 r. w sprawie wzorów zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów

II. W którym biurze można załatwić sprawę ?

Wniosek należy złożyć w Kancelarii Urzędu Miasta Zduńska Wola

Sprawy merytorycznie załatwia:
Biuro Infrastruktury Technicznej
ul. Złotnickiego 3, II piętro
Telefon kontaktowy: 43 825-02-00 wew. 269 lub 43 825-02-69

e-mail: m.duszynski@zdunskawola.pl

III. Jakie dokumenty należy dostarczyć ?

 1. Wniosek o udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką

 2. Załączniki:

  • oświadczenie przedsiębiorcy, że spełnia wymóg dobrej reputacji, o której mowa w art. 5 c ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym,
  • oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców spełniających warunki, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 i art. 39 a ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym,
  • zaświadczenie o niekaralności opatrzone datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem wniosku, potwierdzające, że przedsiębiorca osobiście wykonujący przewozy lub zatrudnieni przez niego kierowcy spełniają warunki o których mowa w art. 6 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym,
  • kserokopia krajowego dokumentu dopuszczającego pojazd do ruchu, którym transport ma być wykonywany, spełniającego warunki określone przepisami prawa o ruchu drogowym, a w przypadku gdy przedsiębiorca nie jest właścicielem tego pojazdu – również dokument stwierdzający prawo dysponowania nim,
  • kserokopia prawa jazdy,
  • kserokopia orzeczenia lekarskiego i psychologicznego,
  • kserokopia świadectwa legalizacji urządzenia kontrolno – pomiarowego,
  • dowód uiszczenia opłaty.

Do wglądu:
Oryginały wszystkich załączonych kserokopii dokumentów.

IV. Opłata:

Opłata za licencję wraz z wypisem jest wyliczana według obowiązujących stawek w zależności od okresu na jaki udzielono licencję i wnosi się ją na rachunek Urzędu Miasta Zduńska Wola przed odbiorem licencji i wynosi:

 

Opłata za licencje Taxi

Opłata za wypis z licencji

na okres 2-15 lat

200 zł

22,00 zł

na okres 15-30 lat

250 zł

27,50 zł

na okres 30-50 lat

300 zł

33,00 zł

V. Termin załatwienia sprawy:

 • Do 30 dni

VI. Dodatkowe informacje:

Brak

VII. Co trzeba zrobić, aby załatwić sprawę ?

Złożyć wypełniony wniosek wraz z wymaganymi załącznikami i potwierdzeniem wniesienia opłaty.

VIII. Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Sieradzu za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Uwagi:

Licencje wydane przed 1 stycznia 2020 r. podlegają dostosowaniu do nowych wzorów licencji wydawanych wraz z wypisami z licencji, na wniosek przedsiębiorcy, do 31 grudnia 2022 r. – zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie z dnia 16 maja 2019 r o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw oraz rozporządzeniem Ministra w sprawie wzorów zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów. Po tym terminie licencje te tracą swoja ważność.

 • W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Biurze prowadzącym sprawę.
 • Odbiór licencji – osobisty, po okazaniu dowodu tożsamości w Kancelarii Urzędu Miasta Zduńska Wola.
 • Przewoźnik drogowy jest obowiązany zgłaszać na piśmie lub w postaci dokumentu elektronicznego organowi, który udzielił licencji, wszelkie zmiany danych zawartych we wniosku o udzielenie licencji, nie później niż w terminie 28 dni od dnia ich powstania. Jeżeli powyższe zmiany obejmują dane zawarte w licencji, przedsiębiorca obowiązany jest wystąpić z wnioskiem o zmianę treści licencji - art. 14 ustawy o transporcie drogowym z dnia 6 września 2001 r.

Zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy o transporcie drogowym organ udzielający licencji wydaje wypis lub wypisy z tej licencji w liczbie nie większej niż liczba pojazdów samochodowych określonych we wniosku o udzielenie licencji.

Załączniki

Powiadom znajomego