W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Miejska Karta Rodziny

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy miejska karta rodziny
Komórka odpowiedzialna Biuro Edukacji, Sportu i Spraw Społecznych

I. Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
 • Uchwała nr LXVII/970/23 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 23 marca 2023 r.  w sprawie Programu dla rodzin wielodzietnych Miejska Karta Rodziny

II. Prawo do posiadania Karty

Prawo do posiadania Karty i korzystania z Programu przysługuje zamieszkującym na terenie gminy Miasto Zduńska Wola:

1. członkom rodziny wielodzietnej, przez którą rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci:
   a) w wieku do ukończenia 18. roku życia,
   b) w wieku powyżej 18. roku życia do ukończenia 25. roku życia – w przypadku gdy dziecko uczy się w:
 • szkole – do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego,
 • szkole wyższej – do końca roku akademickiego, w którym jest planowane ukończenie nauki zgodnie z oświadczeniem, o którym mowa w § 6 ust. 3,

   c. bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;

2. członkom rodziny wielodzietnej, będącymi osobami, o których mowa w art. 5 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny;

Członkami rodziny wielodzietnej są:

 1. rodzic (rodzice) – przez którego rozumie się także rodzica (rodziców) zastępczego lub osobę (osoby) prowadzącą rodzinny dom dziecka;
 2. małżonek rodzica;
 3. dziecko – przez które rozumie się także dziecko, nad którym rodzic sprawuje rodzinną pieczę zastępczą, oraz osobę przebywającą w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o której mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Prawo do posiadania Karty nie przysługuje:

 1. rodzicowi, którego sąd pozbawił władzy rodzicielskiej lub któremu sąd ograniczył władzę rodzicielską przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej, chyba że sąd nie pozbawił go władzy rodzicielskiej lub jej nie ograniczył przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci;
 2. rodzicowi zastępczemu lub prowadzącemu rodzinny dom dziecka, w przypadku gdy sąd orzekł o odebraniu im dzieci z uwagi na niewłaściwe sprawowanie pieczy zastępczej.

III. Przyznanie uprawnień przysługujących na podstawie Karty

Karta, w związku z realizacją Programu, uprawnia do ulg, rabatów oferowanych przez:

 1. jednostki organizacyjne podległe Miastu Zduńska Wola;
 2. podmioty inne niż określone w pkt 1, działające na rzecz mieszkańców gminy Miasto Zduńska Wola
 • które przystąpiły do Programu na podstawie złożonej Deklaracji przystąpienia do Programu dla rodzin wielodzietnych „Miejska Karty Rodziny”.

Korzystanie z uprawnień udzielonych przez Partnerów Programu możliwe jest tylko za okazaniem Karty w formie plastikowej lub w aplikacji mObywatel.

Partnerzy Programu mogą zweryfikować tożsamość osoby posługującej się Kartą na podstawie okazanego przez nią dokumentu potwierdzającego tożsamość.

IV. Wykaz uprawnień oraz Partnerów Programu

 • zniżki na bilety wstępu na baseny odkryte Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zduńskiej Woli:
  • 33 % - bilet wstępu normalny od poniedziałku do piątku do godz. 16.00,
  • 40 % - bilet wstępu ulgowy od poniedziałku do piątku do godz. 16.00,
  • 40 % - bilety wstępu normalne i ulgowe od poniedziałku do piątku od godz. 16.00,
  • 30 % - bilet wstępu normalny od soboty do niedzieli i w święta,
  • 42 % - bilet wstępu ulgowy od soboty do niedzieli i w święta,
  • 37 % - karnet normalny na 10 wejść,
  • 50 % - karnet ulgowy na 10 wejść.
 • 50% zniżki na bilety wstępu do Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola,
 • 50% ulgi za każdą rozpoczętą płatną godzinę pobytu dziecka w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Miasto Zduńska Wola,
 • 40% zniżki za uczestnictwo w zajęciach artystycznych i edukacyjnych dla dzieci w Miejskim Domu Kultury w Zduńskiej Woli,
 • 30% ulgi w stawce żywieniowej dla dziecka uczęszczającego do przedszkola publicznego prowadzonego przez Miasto Zduńska Wola,
 • 10% zniżki na opłaty za usługi Internetu światłowodowego, oferowanej przez ksiezyc.pl, którego właścicielem jest Aves Sp. z o.o. ul. Żeromskiego 16,
 • 10% zniżki na zakup pizzy w Pizzerii Da Grasso, ul. Kręta 5,
 • 5% ulgi na asortyment oferowany przez Firmę "Correct" E.Mikas, J.Mikas Spółka Jawna, ul. Lawendowa 12/14 oraz ul. Kilińskiego 17,
 • 8% zniżki na ryby, przetwory i konserwy rybne, przetwory warzywne, przyprawy, napoje, flaki mrożone, fasolkę po bretońsku, bigos w Sklepie Rybnym - Smażalnia Ryb Leszek Zadzimski, ul. Juliusza 11,
 • ulga na zakup maksymalnie 1 szt. biletu na film 2D (nie dotyczy filmu 3D) – szczegóły w recepcji Kina Ratusz,
 • 5% zniżki na zakup szkieł korekcyjnych w Zakładzie Optycznym przy ul. Dąbrowskiego 4;
 • 10% zniżki na wejście do sali zabaw Kosmolandia, ul. Łaska 39,
 • 10% zniżki na zakup okularów (oprawa + soczewki), 5% zniżki na zakup soczewek korekcyjnych i okularów przeciwsłonecznych w Zakładzie Optycznym "BLINK" Andrzej Śmietański przy ul. Jana Kilińskiego 34/36.

V. Postępowanie w sprawie przyznania Karty

Kartę przyznaje Prezydent Miasta Zduńska Wola.

Karta oraz jej duplikat są przyznawane i wydawane na wniosek członka rodziny wielodzietnej.

 • druk Wniosku - do pobrania poniżej.

Składając wniosek o przyznanie Karty przedstawia się oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających prawo do przyznania Karty, w szczególności:

 1. w przypadku opiekuna prawnego – oryginał lub odpis postanowienia sądu o ustanowieniu opieki prawnej nad dzieckiem;
 2. w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności – orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;
 3. w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka - oryginał lub odpis postanowienia o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
 4. w przypadku osób, o których mowa w art. 5 pkt 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny, poza dokumentami wymienionymi w pkt 1-3, okazuje się dokument potwierdzający prawo do zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W przypadku rodzica do wniosku o przyznanie Karty dołącza się oświadczenie, że rodzic nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej lub ograniczony we władzy rodzicielskiej w związku z umieszczeniem dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci.

W przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia, które uczą się w szkole lub w szkole wyższej do wniosku o przyznanie Karty dołącza się oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce.

W przypadku osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, do wniosku o przyznanie Karty dołącza się oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

VI. Miejsce i sposób złożenia wniosku

Wniosek wraz z wymaganymi dokumentami składa się w Urzędzie Miasta Zduńska Wola, ul. Stefana Złotnickiego 12, 98-220 Zduńska Wola, Biuro Edukacji, Sportu i Spraw Społecznych, Dział Zdrowia i Polityki Społecznej

Budynek nr 4, I piętro, pok. 413
Telefon kontaktowy: 43 825-38-76 lub 43 825-02-62
E-mail: d.parazka@zdunskawola.pl 

VII. Termin ważności Karty

Karta przyznawana jest bezpłatnie na okres 3 lat. Po tym terminie należy ponownie złożyć wniosek o przyznanie Karty, z zaznaczoną opcją „przedłużenie Kart”, jeżeli członkowie rodziny wielodzietnej spełniają wymagania określone w części „Prawo do posiadania Karty”

VIII.Obowiązki posiadacza Karty, opłata za wydanie Karty

Członek rodziny wielodzietnej obowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Prezydenta Miasta Zduńska Wola w przypadku wystąpienia zmian:

 1. mających wpływ na prawo do posiadania Karty lub
 2. danych osobowych zawartych w Karcie.

W przypadku zmiany miejsca zamieszkania skutkującej zmianą gminy członek rodziny wielodzietnej obowiązany jest do niezwłocznego zwrotu Karty.

Zmiana danych osobowych posiadacza Karty wymaga wydania nowej Karty, za którą nie pobiera się opłaty.

Karta przyznawana jest bezpłatnie.

W przypadku gdy Karta zostanie zgubiona, skradziona lub w inny sposób utracona, Prezydent Miasta Zduńska Wola wydaje duplikat Karty. Warunkiem wydania duplikatu Karty jest dokonanie opłaty w kwocie ponoszonej przez Miasto Zduńska Wola tj. 3,00 zł oraz w przypadku uszkodzenia Karty – jej zwrot.

W przypadku stwierdzenia przez Prezydenta Miasta Zduńska Wola utraty prawa do posiadania Karty lub przyznania Karty z naruszeniem przepisów uchwały członek rodziny wielodzietnej jest obowiązany do niezwłocznego jej zwrotu.

Karta ma charakter osobisty i nie może być użyczana bądź odstępowana przez posiadacza innym nieuprawnionym osobom.

Posiadacz Karty zobowiązany jest do ochrony Karty przed jej utratą lub zniszczeniem.

IX. Przystąpienie Partnerów do Programu

Jednostki organizacyjne podległe Miastu Zduńska Wola i podmioty mogą przystąpić do Programu składając Deklarację przystąpienia do Programu dla rodzin wielodzietnych „Miejska Karty Rodziny”, określając rodzaj uprawnień, wysokość stosowanych ulg, miejsce ich realizacji oraz okres przez jaki będą obowiązywały.

 • Deklaracja - do pobrania poniżej

Deklarację przystąpienia do Programu dla rodzin wielodzietnych "Miejska Karty Rodziny" składa się w Urzędzie Miasta Zduńska Wola, ul. Stefana Złotnickiego 12, 98-220 Zduńska Wola:

 • Kancelaria, budynek nr 1, parter,
 • Biuro Edukacji, Sportu i Spraw Społecznych, Dział Zdrowia i Polityki Społecznej 
  Budynek nr 4, I piętro, pok. 413
  Telefon kontaktowy: 43 825-38-76 lub 43 825-02-62
  E-mail: d.parazka@zdunskawola.pl 

Załączniki

Powiadom znajomego