W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy sprawy społeczne
Komórka odpowiedzialna Biuro Edukacji, Sportu i Spraw Społecznych

Treść

I. Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci

 • Ustawa z dnia 26 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

II. W którym biurze można załatwić sprawę ?

Wnioski o świadczenie wychowawcze na okres 2021/2022 trwający od 1 czerwca 2021 r. do 31 maja 2022 r. można składać od 1 lutego 2021 r. online przez stronę Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej https://empatia.mpips.gov.pl/, przez bankowość elektroniczną lub przez portal PUE ZUS, a od 1 kwietnia 2021 r. drogą tradycyjną (papierową), czyli osobiście w Kancelarii Urzędu Miasta Zduńska Wola lub za pośrednictwem poczty.

Jeżeli wnioskodawca sprawuje opiekę nad dzieckiem, które urodziło się w 2021 roku do 31-05-2021 r. składa dwa wnioski. Jeden na okres 2019/2021, a drugi na okres 2021/2022.

Sprawy merytorycznie załatwia:
Biuro Edukacji, Sportu i Spraw Społecznych
Dział Zdrowia i Polityki Społecznej

Budynek nr 2, Kancelaria (parter)
Telefony kontaktowe: 43 825-02-87 lub 43 825-02-00 wew. 287
Adresy e-mail: m.zajac@zdunskawola.pl, a.dylak-szadkowska@zdunskawola.pl, 

III. Jakie dokumenty należy dostarczyć ?

Osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze musi złożyć

 • Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (SW-1) - do pobrania poniżej

W przypadku gdy wnioskodawca będzie ubiegał się o świadczenie wychowawcze na więcej niż czworo dzieci do w/w wniosku musi dołączyć

 • Załącznik do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (SW-1Z) - do pobrania poniżej

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych - do pobrania poniżej

Do wniosku dołącza się odpowiednio zaświadczenia lub oświadczenia oraz dowody niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego:

 • zaświadczenie sądu opiekuńczego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka,
 • prawomocne orzeczenie sądu orzekające rozwód lub separację,
 • orzeczenie sądu opiekuńczego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka,
 • inne dokumenty potwierdzające spełnianie warunków do przyznania lub ustalenia wysokości świadczenia wychowawczego będącego przedmiotem wniosku (np. orzeczenie/postanowienie sądu w sprawie ustalenia miejsca zamieszkania dziecka przy wnioskodawcy (jeśli rodzic wychowuje dziecko samotnie).

Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli:

 • dziecko pozostaje w związku małżeńskim;
 • dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej;
 • pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko;
 • członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

W sytuacji, gdy wnioskodawca lub członek rodziny (w tym również drugi rodzic) przebywa poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej do wniosku należy dołączyć

 • Oświadczenie dla potrzeb ustalenia ustawodawstwa właściwego do wypłaty świadczeń rodzinnych i świadczenia wychowawczego - do pobrania poniżej

IV. Opłata:

 • Nie pobiera się.

V. Termin załatwienia sprawy:

Jeśli wnioskodawca złoży kompletny i prawidłowo wypełniony wniosek o świadczenie wychowawcze w terminie do 30 kwietnia 2021 r. przyznanie i wypłata świadczenia wychowawczego nastąpi do 30 czerwca 2021 r. Jeśli wniosek zostanie złożony w maju 2021 r. ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia nastąpi do dnia 31 lipca 2021 r., jeśli  w czerwcu 2021 r.  to ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia nastąpi do dnia 31 sierpnia 2021 r.

Natomiast jeżeli wniosek zostanie złożony w lipcu 2021 r. świadczenie zostanie wypłacone najpóźniej 30 września 2021 r. i będzie ustalane od lipca 2021 r. (bez wyrównania za miesiąc czerwiec). Jeśli wniosek zostanie złożony w  sierpniu 2021 r. świadczenie zostanie wypłacone najpóźniej 31 października 2021 r. i będzie ustalane od sierpnia 2021 r. (bez wyrównania za miesiąc czerwiec i lipiec).

Wnioski składane od września 2021 r. będą podlegać rozpatrzeniu na bieżąco nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

VI. Co trzeba zrobić, aby załatwić sprawę ?

Należy złożyć stosowny wniosek w Kancelarii lub online

VII. Tryb odwoławczy:

 1. W przypadku pozytywnego załatwienia sprawy organ właściwy przesyła wnioskodawcy informację o przyznaniu prawa do świadczenia wychowawczego na wskazany przez niego adres poczty. W przypadku gdy wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej, organ właściwy, odbierając wniosek od wnioskodawcy, informuje go o możliwości odebrania informacji o przyznaniu świadczenia.
 2. Odmowa przyznania świadczenia wychowawczego, uchylenie lub zmiana prawa do świadczenia wychowawczego oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego następują w drodze decyzji administracyjnej.
 3. Od decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Sieradzu za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane