W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy szkoła, żłobek, opieka
Komórka odpowiedzialna Biuro Edukacji, Sportu i Spraw Społecznych

I. Podstawa prawna:

 • Ustawa o opiece nad dziećmi do lat 3
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
 • Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców
 • Uchwała nr VIII/67/11 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 21 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
 • Uchwała nr XLV/569/14 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Miasta Zduńska Wola
 • Uchwała nr LI/549/18 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 19 stycznia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Miasta Zduńska Wola
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy

II. Wpis do rejestru

Prezydent Miasta Zduńska Wola prowadzi rejestr żłobków i klubów dziecięcych prowadzonych na terenie miasta Zduńska Wola przy użyciu systemu teleinformatycznego.

Wniosek o wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych oraz dokumenty takie jak:

 • decyzja potwierdzająca spełnienie wymagań przeciwpożarowych,
 • odpowiednio decyzja potwierdzająca spełnienie wymagań sanitarno-lokalowych lub opinia, o której mowa w art. 25 ust. 2a pkt 2 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3,
 • w przypadku osoby fizycznej - zaświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,

są składane wyłącznie drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego https://empatia.mpips.gov.pl/rejestr-zlobkow w zakładce eWnioski.

Prezydent Miasta Zduńska Wola dokonuje wpisu do rejestru na podstawie wniosku o wpis do rejestru, złożonego przez podmiot zamierzający prowadzić żłobek lub klub dziecięcy. Wniosek zawiera:

1) w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej - numer lub indeks identyfikujący podmiot we właściwym rejestrze publicznym, potwierdzający status podmiotu;

2) numer NIP, o ile wnioskodawcy taki numer nadano;

3) decyzję potwierdzającą spełnienie wymagań przeciwpożarowych, o której mowa w art. 25 ust. 2 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3;

3a) odpowiednio decyzję potwierdzającą spełnienie wymagań sanitarno-lokalowych, o której mowa w art. 25 ust. 2a pkt 1 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, lub opinię, o której mowa w art. 25 ust. 2a pkt 2 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3;

4) w przypadku osoby fizycznej zaświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie;

5) oświadczenie o posiadaniu tytułu prawnego do lokalu, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy;

6) w przypadku osoby fizycznej - numer PESEL;

7) informację o godzinach pracy żłobka lub klubu dziecięcego;

8) adres poczty elektronicznej i numer telefonu żłobka lub klubu dziecięcego;

9) informację, czy żłobek lub klub dziecięcy jest dostosowany do potrzeb dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki;

10) wysokość opłat w żłobku lub klubie dziecięcym.

III. Opłata za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

Wpis do rejestru podlega opłacie. Zgodnie z uchwałą nr VIII/67/11 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 21 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych wysokość opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych wynosi 20% minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego zgodnie z przepisami o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

Opłatę należy wnieść na rachunek bankowy Miasta Zduńska Wola ul. S. Złotnickiego 12, 98-220 Zduńska Wola, nr 47 9279 0007 0071 1166 2000 0150 tytułem: „opłata za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych”. Wraz z wnioskiem podmiot przedstawia stosowne oświadczenie, w celu potwierdzenia dokonanej opłaty.

IV. Odmowa wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

Prezydent Miasta odmawia wpisu do rejestru, w przypadku gdy:

1) podmiot nie spełnia warunków wymaganych do utworzenia i prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego;

2) wydano prawomocne orzeczenie zakazujące przedsiębiorcy wykonywania działalności gospodarczej objętej wpisem;

3) w stosunku do przedsiębiorcy wydano decyzję o zakazie wykonywania działalności objętej wpisem, w okresie 3 lat poprzedzających złożenie wniosku.

V. Wykreślenie z rejestru żłobków i klubów dziecięcych

Wykreślenie z rejestru następuje w przypadku:

1) złożenia przez podmiot wpisany do rejestru wniosku o wykreślenie;

2) nieusunięcia przez podmiot, w wyznaczonym terminie, nieprawidłowości w zakresie prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego;

3) przekazania we wniosku oraz dołączonych do niego dokumentach, o których mowa w art. 28 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, informacji niezgodnych ze stanem faktycznym;

4) wydania prawomocnego orzeczenia zakazującego przedsiębiorcy wykonywania działalności gospodarczej objętej wpisem;

5) uzyskania przez organ prowadzący rejestr informacji z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo Krajowego Rejestru Sądowego o wykreśleniu przedsiębiorcy.

Odmowa wpisu do rejestru oraz wykreślenie z rejestru następują w drodze decyzji administracyjnej.

VI. Zmiana danych lub informacji zawartych w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych

W przypadku zmiany danych lub informacji zawartych w rejestrze podmiot wpisany do rejestru jest zobowiązany do:

1) wystąpienia, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmian, do organu prowadzącego rejestr z wnioskiem o zmianę danych lub informacji takich jak:

 • nazwa lub imię i nazwisko oraz siedziba lub adres podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy,
 • numer NIP podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy,
 • miejsce prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego,
 • informacja o zawieszaniu prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego,
 • liczba miejsc w żłobku lub klubie dziecięcym,
 • informacja, czy żłobek lub klub dziecięcy jest dostosowany do potrzeb dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki;

2) dokonania zmian, w terminie 3 dni od dnia ich zaistnienia, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego - w przypadku danych lub informacji takich jak:

 • informacja o godzinach pracy żłobka lub klubu dziecięcego,
 • adres poczty elektronicznej i numer telefonu żłobka lub klubu dziecięcego,
 • liczba dzieci zapisanych do żłobka lub klubu dziecięcego;
 • wysokość opłat w żłobku lub klubie dziecięcym.

VII. Sposób załatwiania spraw

Szczegółowych informacji udziela Biuro Edukacji, Sportu i Spraw Społecznych, Dział Zdrowia i Polityki Społecznej

 • Budynek nr 4, I piętro, pok. 413
 • Tel.: 43 825-38-76 lub 43 825-02-62

Wniosek o wpis do rejestru, wniosek o zmianę danych w rejestrze, wniosek o wykreślenie z rejestru podmiot składa za pomocą systemu teleinformatycznego https://empatia.mpips.gov.pl/rejestr-zlobkow

W sprawach z wniosków o wpis do rejestru, zmiany danych w rejestrze , wykreślenia z rejestru Prezydent Miasta doręcza pisma wyłącznie za pomocą systemu teleinformatycznego poprzez https://rejestrzlobkow.mpips.gov.pl

Powiadom znajomego