W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Oferta na najem lokalu wymagającego remontu w starym zasobie mieszkaniowym Miasta Zduńska Wola

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy sprawy mieszkaniowe
Komórka odpowiedzialna Biuro Gospodarki Lokalowej

I. Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego ,
 • Uchwała nr XXIX/512/20 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Zduńska Wola (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2021 r. poz. 174 i 4266). 

II. W którym biurze można załatwić sprawę ?

Wniosek należy złożyć w Biurze Gospodarki Lokalowej

Budynek nr 4, I piętro, pok. 415 i 422
Telefon kontaktowy 43 825-02-00 wew. 214 lub 278 oraz 43 825-02-14 lub 43 825-02-78

e-mail: m.komodzinska@zdunskawola.pl, k.rzeznik@zdunskawola.pl

III. Jakie dokumenty należy dostarczyć ?

 1. Osoby zainteresowane udziałem w konkursie na najem lokalu wymagającego remontu składają ofertę wraz z załącznikami na druku i w terminie podanym w ogłoszeniu o konkursie na najem danego lokalu. Oferta winna zawierać w szczególności: 
  1. adres lokalu, którego oferta dotyczy; 
  2. dane osobowe oferenta; 
  3. informacje , o posiadanym tytule prawnym do obecnie zajmowanego przez oferenta lokalu; 
  4. informację, czy oferent jest zakwalifikowany do oddania w najem lokalu wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Zduńska Wola; 
  5. dokumenty potwierdzające niepełnosprawność, jeżeli osoba niepełnosprawna wchodzi w skład gospodarstwa domowego oferenta - przez osobę niepełnosprawną należy rozumieć osobę, o której mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ; 
  6. deklarację o wysokości dochodów za okres 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających datę złożenia oferty; 
  7. oświadczenia:
   1. o stanie majątkowym, 
   2. o zapoznaniu się oferenta z Regulaminem konkursu ofert i przyjęciu jego warunków   bez zastrzeżeń,  
   3. o zapoznaniu się oferenta ze stanem technicznym lokalu, z określonym przez wynajmującego zakresem prac remontowych szacunkowym kosztem ich wykonania, niewnoszeniu w tym zakresie uwag i wykonaniu przez oferenta remontu we własnym zakresie i na własny koszt bez możliwości żądania zwrotu poniesionych nakładów finansowych, na warunkach określonych w odrębnej umowie zawartej z wynajmującym;
   4. o zwolnieniu przez oferenta oraz jego współmałżonka do dyspozycji Miasta Zduńska Wola lokalu w mieszkaniowym zasobie gminy, jeżeli taki lokal zajmuje na podstawie umowy najmu lub bez tytułu prawnego; 
   5. o niepoosiadaniu tytułu prawnego do innego lokalu położonego w tej samej lub pobliskiej miejscowości; 
  8. podpis oferenta. 
 2. Oferta powinna być czytelna, a wszystkie skreślenia i poprawki dokonane w ofercie wymagają autoryzacji oferenta.
 3. Wzór oferty stanowi załącznik do ogłoszenia o konkursie ofert dotyczącego konkretnego lokalu.

IV. Opłata:

Bez opłat.

V. Termin załatwienia sprawy:

Do 30 dni

VI. Dodatkowe informacje:

Dochodem, po odliczeniu kwot alimentów świadczonych na rzecz innych osób, są:

 1. przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne,
 2. dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,
 3. inne dochody niepodlegające opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych np. dodatek kombatancki, ryczałt energetyczny, ekwiwalent pieniężny za deputat węglowy, alimenty na rzecz dzieci, stypendia doktoranckie, stypendia sportowe, stypendia  o charakterze socjalnym przyznane uczniom lub studentom, stypendia szkolne, zasiłek szkolny, dochody uzyskiwane z gospodarstwa rolnego, świadczenie rodzicielskie, stypendia dla bezrobotnych finansowane ze środków Unii Europejskiej i inne.

VII. Co trzeba zrobić, aby załatwić sprawę ?

Złożyć ofertę w terminie podanym w ogłoszeniu o konkursie na najem danego lokalu.

VIII. Tryb odwoławczy:

W okresie wywieszenia projektu listy, oferenci mogą składać pisemne zastrzeżenia dotyczące uchybień formalno-prawnych rozstrzygnięcia konkursu.

Komisja rozpatruje wniesione zastrzeżenia w terminie 7 dni po upływie terminu na jaki projekt listy został podany do publicznej wiadomości.

Powiadom znajomego