W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamiana na wolny lokal w starym zasobie mieszkaniowym

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy sprawy mieszkaniowe
Komórka odpowiedzialna Biuro Gospodarki Lokalowej

I. Podstawa prawna:

 • art. 4 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 725), 
 • Uchwała nr XXIX/512/20 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Zduńska Wola (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2021 r. poz. 174 i 4266)

II. W którym biurze można załatwić sprawę ?

Wniosek należy złożyć w Biurze Gospodarki Lokalowej

Sprawy merytorycznie załatwia:
Biuro Gospodarki Lokalowej
Budynek nr 4, I piętro, pok. 415 i 422
Telefon kontaktowy 43 825-02-00 wew. 214 lub 278
oraz 43 825-02-14 lub 43 825-02-78

e-mail: m.komodzinska@zdunskawola.pl lub k.rzeznik@zdunskawola.pl

III. Jakie dokumenty należy dostarczyć ?

  1. W przypadku tworzenia listy zamian na wolne lokale w starym zasobie mieszkaniowym na następny rok, najemcy lokali komunalnych składają wniosek o zamianę na wolny lokal w starym zasobie mieszkaniowym na wzorze określonym przez Prezydenta Miasta.

IV. Opłata:

Bez opłat.

V. Termin załatwienia sprawy:

Wniosek zostanie przekazany Społecznej Komisji Mieszkaniowej celem zaopiniowania na przełomie października i listopada danego roku. Informacja o sposobie zaopiniowania wniosku udzielona zostanie na piśmie po zakończeniu procedury związanej z tworzeniem projektu listy zamian.

VI. Dodatkowe informacje:

 1. Przez dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu. Do dochodu nie wlicza się świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, dodatków dla sierot zupełnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, dodatku z tytułu urodzenia dziecka, pomocy w zakresie dożywiania, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej, dodatku mieszkaniowego, dodatku energetycznego, świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej, o których mowa w przepisach ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych, świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, dopłaty do czynszu, o której mowa w ustawie o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania oraz świadczenia pieniężnego przyznawanego na podstawie ustawy o grobach weteranów walk o wolność i niepodległość Polski oraz świadczenia uzupełniającego przyznanego na podstawie ustawy o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji.

 2. W przypadku braku kompletu dokumentów i informacji wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Biurze prowadzącym sprawę.

 3. Informacja o przystąpieniu do tworzenia listy zamian na wolne lokale w starym zasobie mieszkaniowym podawana jest corocznie w miesiącu sierpniu do publicznej wiadomości poprzez jej rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń w Zduńskiej Woli w Urzędzie Miasta, a także poprzez jej zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Zduńska Wola.

 4. Przez warunki zamieszkiwania kwalifikujące wnioskodawcę do ich poprawy należy rozumieć zamieszkiwanie w lokalu:
  • w którym powierzchnia pokoi, przypadająca na osobę w gospodarstwie wieloosobowym, jest mniejsza niż 5 m2, a w przypadku gospodarstwa jednoosobowego jest mniejsza niż 10 m2,
  • niedostosowanym do potrzeb podyktowanych stanem zdrowia niepełnosprawnego członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy.

VII. Co trzeba zrobić, aby załatwić sprawę ?

 1. Na koniec miesiąca sierpnia lub we wrześniu uzyskać informację w zakresie tworzenia lub nie tworzenia listy zamian na wolne lokale w starym zasobie mieszkaniowym na rok następny.
 2. W przypadku przystąpienia do tworzenia listy zamian na następny rok, zgłosić się w miesiącu wrześniu celem pobrania i złożenia wniosku o zamianę na wolny lokal w starym zasobie mieszkaniowym wraz z załącznikami.

VIII. Tryb odwoławczy:

W ciągu 14 dni od dnia podania projektów list do publicznej wiadomości, wnioskodawca lub upoważniona przez niego osoba, może złożyć odwołanie od projektów list.

Powiadom znajomego