W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zasady usuwania drzew i krzewów

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy ochrona środowiska
Komórka odpowiedzialna Biuro Zarządzania Energią i Ochrony Środowiska

I. Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

II. W którym biurze można załatwić sprawę ?

Wniosek należy złożyć w Kancelarii Urzędu Miasta Zduńska Wola ul. Złotnickiego 12

Sprawy merytorycznie załatwia:
Biuro Zarządzania Energią i Ochrony Środowiska
ul. Złotnickiego 3, I piętro, pokój 501
Telefon kontaktowy 43 825-02-00 wew. 275 lub 43 825-02-75

e-mail: i.chwialkowska@zdunskawola.pl 

III. Jakie dokumenty należy dostarczyć ?

Zgłoszenie dla osób fizycznych - wycinka niezwiązana z prowadzeniem działalności gospodarczej (do pobrania poniżej).

Wniosek posiadacza nieruchomości wraz z załącznikami (do pobrania poniżej).

IV. Opłata:

Nie pobiera się opłat skarbowych za wydanie zezwolenia.

V. Termin załatwienia sprawy:

Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew / krzewów - zgodnie z art. 35 kpa, 1 miesiąc, od dnia złożenia wniosku, a sprawa szczególnie skomplikowana nie później niż w ciągu dwóch miesięcy.

Dla wniosków na usuniecie drzew z pasa drogowego, po uzyskaniu uzgodnienia z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Łodzi.

Usunięcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości położonej w granicach administracyjnych miasta może nastąpić po uzyskaniu stosownego zezwolenia wydanego przez organ ochrony środowiska tj. Prezydenta Miasta Zduńska Wola.

Link do strony wykazu:
https://wykaz.ekoportal.pl/CardList.seam?urzad=Urz%C4%85d%20Miasta%20Zdu%C5%84ska%20Wola

 

W związku z wejściem w życie 27 stycznia 2023 r. zapisów ustawy z dnia 7 października 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców w ustawie o ochronie przyrody w odniesieniu do wycinki drzew lub krzewów dodano punkt zobowiązujący gminy do przyjmowania wniosków składanych drogą elektroniczną.

Za dokument w formie elektronicznej uznaje się przesłanie podpisanego elektronicznie wniosku drogą e-mail na adres: urzad_miasta@zdunskawola.pl lub za pomocą skrzynki ePUAP.

 

Wycinka drzew: wybrane przepisy z ustawy o ochronie przyrody.

Art. 83.

1. Usunięcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia wydanego na wniosek:

1) posiadacza nieruchomości - za zgodą właściciela tej nieruchomości;
2) właściciela urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego (Urządzenia służące do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej oraz inne urządzenia podobne nie należą do części składowych nieruchomości, jeżeli wchodzą w skład przedsiębiorstwa.) jeżeli drzewo lub krzew zagrażają funkcjonowaniu tych urządzeń.

2. Zgoda właściciela nieruchomości nie jest wymagana w przypadku wniosku złożonego przez:

1) spółdzielnię mieszkaniową;
2) wspólnotę mieszkaniową, w której właściciele lokali powierzyli zarząd nieruchomością wspólną zarządowi, zgodnie z ustawą z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali
3) zarządcę nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa.

3. Zgoda właściciela nieruchomości nie jest wymagana także w przypadku wniosku złożonego przez użytkownika wieczystego lub posiadacza nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

Wymogi formalne wniosku o wydanie zezwolenia

Art. 83b ustawy określa wymogi formalne wniosku.

Oświadczenia, o posiadanym tytule prawnym do władania nieruchomością składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Działkowcy: osoby zamierzające usunąć drzewa z terenu działki wchodzącej w skład pracowniczych ogrodów działkowych, podlegają obowiązkowi uzyskania zezwolenia na wycinkę drzew w oparciu o złożony wniosek. Do wniosku nie jest wymagane dołączenie zgody Zarządu ogrodu działkowego.

Wyłączenie stosowania przepisów ustawy o ochronie przyrody

Przepisów nie stosuje się do:
* krzewu albo krzewów rosnących w skupisku, o powierzchni do 25 m2;
* krzewów na terenach pokrytych roślinnością pełniącą funkcje ozdobne, urządzoną pod względem rozmieszczenia i doboru gatunków posadzonych roślin, z wyłączeniem krzewów w pasie drogowym drogi publicznej, na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz na terenach zieleni;
* drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:

a) 80 cm - w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
b) 65 cm - w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu k
klonolistnego,
c) 50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew;

* drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej;
* drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego;
* drzew lub krzewów na plantacjach lub w lasach w rozumieniu ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach;

Obowiązek zgłoszenia wycinki

Wycinka drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej;
podlegają zgłoszeniu do organu ( Prezydenta Miasta Zduńska Wola) zamiaru usunięcia drzewa, jeżeli obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 5 cm przekracza:

1) 80 cm - w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego;
2) 65 cm -w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego;
3) 50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew.

Zgłoszenie, zawiera imię i nazwisko wnioskodawcy, oznaczenie nieruchomości, z której drzewo ma być usunięte, oraz rysunek albo mapkę określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości (plik do pobrania poniżej)

Dalsza procedura dotycząca zgłoszeń.

  • W terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia dokonuje się oględzin drzew do usunięcia
  • Z oględzin sporządza się protokół.
  • Po dokonaniu oględzin, terminie 14 dni organ może, w drodze decyzji administracyjnej, wnieść sprzeciw.
  • Usunięcie drzewa może nastąpić, jeżeli organ nie wniósł sprzeciwu w tym terminie.
  • W przypadku gdy zgłoszenie nie zawiera wszystkich elementów Prezydent Miasta, w drodze postanowienia, nakłada obowiązek uzupełnienia zgłoszenia w terminie 7 dni.
  • Na wniosek właściciela nieruchomości przed upływem terminu 14 dni od dnia oględzin Prezydent Miasta może, wydać zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu. Zaświadczenie uprawnia do usunięcia drzewa.

Zaświadczenie wydaje się po uprzednim dokonaniu opłaty skarbowej w wysokości 17 zł (plik do pobrania poniżej).

W przypadku nieusunięcia drzewa przed upływem 6 miesięcy od przeprowadzonych oględzin usunięcie drzewa może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia.

Jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin wystąpiono o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, a budowa ta ma związek z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości, na której rosło usunięte drzewo, Prezydent Miasta uwzględniając dane ustalone na podstawie oględzin, nakłada na właściciela nieruchomości, w drodze decyzji administracyjnej, obowiązek uiszczenia opłaty za usunięcie drzewa.

Załączniki

Powiadom znajomego