W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

OBWIESZCZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Zduńska Wola 
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022  r. poz. 1029 ze zm.) w związku z uchwałą nr LIX/911/22 z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Zduńska Wola obejmującego obszar w rejonie ulic: Przemysłowej i Szadkowskiej

zawiadamiam

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Zduńska Wola obejmującego obszar w rejonie ulic: Przemysłowej i Szadkowskiej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach 28 stycznia – 17 lutego 2023 r.:

-      w siedzibie Urzędu Miasta Zduńska Wola, ul. Stefana Złotnickiego 12, Biuro Gospodarki Przestrzennej (budynek nr 2), w godz. od 8.00 do 15.00 – bezpośredni kontakt wyłącznie po uprzednim umówieniu wizyty pod nr tel. 43 825 02 97, 43 825 02 20 lub 43 825 02 21,

-      na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Zduńska Wola pod adresem https://bip.zdunskawola.pl/artykuly/495/projekty-planow-miejscowych

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozpocznie się o godz. 14.00 w dniu 6 lutego 2023 r. w dwóch formach:

-      w siedzibie Urzędu Miasta Zduńska Wola, ul. Stefana Złotnickiego 12 (budynek nr 2), pok. 101 (gabinet radnego),

-      on‑line. Osoby, które zamierzają uczestniczyć w dyskusji powinny dostarczyć do 27 stycznia 2023 r. do siedziby Urzędu Miasta Zduńska Wola bądź na adres e-mail: urzad_miasta@zdunskawola.pl prawidłowo wypełniony wniosek, dostępny pod adresem: https://bip.zdunskawola.pl/artykuly/495/projekty-planow-miejscowych. Link do transmisji udostępniony zostanie do dnia 2 lutego 2023 r. na adres e‑mail podany we wniosku.

Zgodnie z art. 8c i 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz z art. 40 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego oraz w prognozie oddziaływania na środowisko, może wnieść uwagi i wnioski.

Zainteresowani mogą składać wnioski i uwagi do ww. planu oraz prognozy oddziaływania na środowisko w terminie 14 dni od dnia zakończenia okresu wyłożenia projektu planu, tj. do 3 marca 2023 r. Wnioski/uwagi mogą być wnoszone do Prezydenta Miasta Zduńska Wola w formie papierowej na adres ul. Stefana Złotnickiego 12, 98-220 Zduńska Wola lub w formie elektronicznej, w  tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w szczególności poczty elektronicznej na adres: urzad_miasta@zdunskawola.pl, formularzy zamieszczonych w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Zduńska Wola, ewentualnie ustnie do protokołu. Wnoszący zobowiązany jest podać swoje imię i nazwisko albo nazwę, adres zamieszkania albo siedziby, przedmiot wniosku/uwagi oraz adres albo oznaczenie nieruchomości, której wniosek/uwaga dotyczy.

Przedłożone wnioski/uwagi podlegają rozpatrzeniu przez Prezydenta Miasta Zduńska Wola, złożone po upływie wyznaczonego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

Informacja związana z przetwarzaniem danych osobowych zamieszczona została poniżej.

wz. PREZYDENTA MIASTA
Paweł Szewczyk
ZASTĘPCA PREZYDENTA


Klauzula informacyjna
dotycząca przetwarzania danych osobowych,
dla których administratorem danych jest Prezydent Miasta Zduńska Wola

Szanowni Państwo,
zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Zduńska Wola z siedzibą w Zduńskiej Woli przy ul. Stefana Złotnickiego 12, tel. 43 825 02 00, fax: 43 825 02 02, e-mail: urzad_miasta@zdunskawola.pl.
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez e-mail: iod@zdunskawola.pl bądź telefonicznie 43 825 02 82. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Urząd Miasta Zduńska Wola oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
 3. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do realizacji sprawy w Urzędzie Miasta Zduńska Wola. Ogólną podstawę do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b i c i art. 9 ust. 2 lit. g RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. a w przypadkach wyrażenia zgody na udostępnienie danych kontaktowych w postaci numeru telefonu i/lub adresu poczty elektronicznej. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, wynikającego z realizacji zadań związanych z planowaniem przestrzennym, wykonywanych na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
 4. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, tj. organom administracji publicznej lub podmiotom działającym na zlecenie organów administracji publicznej w zakresie obowiązujących przepisów lub innym podmiotom przetwarzającym dane na podstawie umów powierzenia, a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych, tj. podmiotom świadczącym usługi pocztowe, usługi informatyczne i inne. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, na podstawie szczególnych regulacji prawnych, w tym umów międzynarodowych.
 5. Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, tj. wieczyście. W przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody, przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu bądź do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiada Pani/Pan prawo do:
  1)    dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 RODO;
  2)    sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;
  3)    ograniczenia przetwarzania na podstawie art. 18 RODO.
  W przypadku przetwarzania danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, tj. na podstawie umowy posiada Pani/Pan prawo do przenoszenia danych.
  Ponadto w przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody, posiada Pani/Pan także prawo do:
  1)    usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO;
  2)    wniesienia sprzeciwu, na podstawie art. 21 RODO.
 7. W przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia, w dowolnym momencie, w formie, w jakiej została ona wyrażona. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 9. Gdy podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, jest Pani/Pan zobowiązana(y) do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nierozpoznanie sprawy.
 10. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Załączniki

Powiadom znajomego