W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zgłoszenie zawarcia umowy z młodocianym pracownikiem. Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy szkoła, żłobek, opieka
Komórka odpowiedzialna Biuro Edukacji, Sportu i Spraw Społecznych

Zawiadomienie o zawarciu umowy z młodocianym pracownikiem

Na podstawie § 3a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania  o zawarciu umowy z młodocianym pracownikiem pracodawca zawiadamia wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego. Nawiązując do powyższego pracodawcy, którzy zawarli umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego z młodocianym pracownikiem będącym mieszkańcem Miasta Zduńska Wola, proszeni są o niezwłoczne poinformowanie o zawarciu takiej umowy, celem zaplanowania środków na dofinansowanie kształcenia.

I. Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe
 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania.

II. W którym biurze można załatwić sprawę ?

Zawiadomienie należy złożyć w Kancelarii Urzędu Miasta (budynek nr 1, parter).

Sprawy merytorycznie załatwia: Biuro Edukacji, Sportu i Spraw Społecznych (budynek nr 4, I piętro, pok. 419).

Telefon kontaktowy: 43 825-02-00 wew. 239 lub 43 825-02-39

e-mail: urzad_miasta@zdunskawola.pl

III. Jakie dokumenty należy dostarczyć ?

 • Zawiadomienie Prezydenta Miasta Zduńska Wola o zawarciu z młodocianym pracownikiem umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego (załącznik nr 1)

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika

Zgodnie z art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia, jeżeli:

 1. pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych określone w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania;
 2. młodociany pracownik ukończył naukę zawodu i zdał:
  1. w przypadku młodocianego zatrudnionego w celu przygotowania zawodowego u pracodawcy będącego rzemieślnikiem - egzamin czeladniczy zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle,
  2. w przypadku młodocianego zatrudnionego w celu przygotowania zawodowego u pracodawcy niebędącego rzemieślnikiem - egzamin zawodowy;
 3. młodociany pracownik ukończył przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin, zgodnie z przepisami, o których mowa w pkt. 1.

Dofinansowanie jest przyznawane na wniosek pracodawcy złożony w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu, o którym mowa w pkt. 2 lub 3.

Zgodnie z art. 122 ust. 11 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe – dofinansowanie udzielane podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą w rozumieniu art. 2 pkt 17 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej  stanowi pomoc de minimis udzielaną zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, s. 1) lub rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, s. 9).

I. Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego
 • ustawa z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle
 • ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej
 • ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi
 • ustawa z dnia 28 października 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19
 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania
 • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu
 • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu
 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiotu ubiegający się o pomoc de minimis .

II. W którym biurze można załatwić sprawę?

Wniosek należy złożyć w Kancelarii Urzędu Miasta (budynek nr 1, parter)

Sprawy merytorycznie załatwia: Biuro Edukacji, Sportu i Spraw Społecznych (budynek nr 4, I piętro, pok. 419).

Telefon kontaktowy: 43 825-02-00 wew. 239 lub 43 825-02-39

e-mail: urzad_miasta@zdunskawola.pl

III. Jakie dokumenty należy dostarczyć?

Do wniosku (załącznik nr 2) należy dołączyć:

 • kopie dokumentów potwierdzające posiadanie kwalifikacji wymaganych do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych,
 • kopię umowy o pracę zawartą z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego,
 • kopię odpowiednio dyplomu, certyfikatu, świadectwa lub zaświadczenia potwierdzającego zdanie przez młodocianego egzaminu,
 • kopię świadectwa pracy młodocianego pracownika,
 • wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie wnioskodawca otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie (załącznik nr 3) albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy (załącznik nr 4),
 • formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (załącznik nr 5), stanowiący załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiotu ubiegający się o pomoc de minimis,
 • oświadczenie przedsiębiorcy ubiegający się o udzielenie pomocy publicznej w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej na obszarze, na którym ogłoszono stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii (załącznik nr 6),
 • inne dokumenty np. kserokopia dokumentu potwierdzającego zatrudnienie u wnioskodawcy osoby prowadzącej przygotowanie zawodowe młodocianego pracownika, pełnomocnictwo w przypadku reprezentowania wnioskodawcy przez pełnomocnika, oświadczenie wspólnika spółki cywilnej (załącznik nr 7).

W razie niezłożenia przez wnioskodawcę wymienionych dokumentów Prezydent Miasta Zduńska Wola nie będzie mógł udzielić takiemu pracodawcy dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika.

Ważne:

 • wniosek należy wypełnić drukowanymi literami ręcznie czarnym lub niebieskim długopisem albo komputerowo w miejscach niezaciemnionych,
 • wniosek nie może zawierać żadnych poprawek, skreśleń, śladów korektora,
 • załączone do wniosku kopie dokumentów należy potwierdzić za zgodność z oryginałem na każdej stronie,
 • wszystkie załączniki należy ponumerować, a numerację uwzględnić w części D wniosku,
 • przyznanie dofinansowania nastąpi w drodze decyzji administracyjnej, która zostanie doręczona na adres wnioskodawcy.

IV. Wysokość dofinansowania:

Pracodawcom, którzy zawarli z młodocianym pracownikiem umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, przysługuje dofinansowanie w wysokości:

 

Tryb nauki

Wysokość dofinansowania

Nauka zawodu

10.823,78 zł - przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy

(jeżeli okres kształcenia jest krótszy niż 36 miesięcy, kwotę dofinansowania wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia)

Nauka zawodu prowadzona w zawodach wskazanych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w prognozie, o której mowa w art. 46b ust. 1 ustawy - Prawo oświatowe

13.394,11 zł - przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy

(jeżeli okres kształcenia jest krótszy niż 36 miesięcy, kwotę dofinansowania wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia)

Przyuczenie do wykonywania określonej pracy

340,20 zł - za każdy pełny miesiąc kształcenia

 

V. Termin załatwienia sprawy:

W ciągu miesiąca od daty złożenia wniosku, a sprawy szczególnie skomplikowane nie później niż w ciągu dwóch miesięcy Prezydent Miasta Zduńska Wola przyznaje lub odmawia przyznania dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika w drodze decyzji administracyjnej. Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników jest finansowane z środków Funduszu Pracy. Wypłata dofinansowania dokonywana jest niezwłocznie po otrzymaniu środków z Funduszu Pracy, według kolejności składania wniosków.

VI. Co trzeba zrobić, aby załatwić sprawę?

Złożyć wniosek wraz z załącznikami wymienionymi w pkt III.

VII. Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Sieradzu za pośrednictwem Prezydenta Miasta Zduńska Wola (odwołanie składa się w Kancelarii Urzędu Miasta Zduńska Wola) w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Zgodnie z art. 127a § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego strona przed upływem terminu na wniesienie odwołania może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Oznacza to, że z dniem doręczenia organowi administracji oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania (załącznik nr 8), decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Załączniki

Powiadom znajomego