W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy grunty
Komórka odpowiedzialna Biuro Gospodarki Nieruchomościami

Przekształcenie z mocy prawa z dniem 1 stycznia 2019 roku, prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów

I. Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

II. W którym Biurze można załatwić sprawę ?

Sprawę merytorycznie załatwia:
Biuro Gospodarki Nieruchomościami
Budynek nr 4, I piętro, pok. 420
Telefon kontaktowy 43 825-02-00 wew. 213, 43 825-02-13

III. Jakie dokumenty należy dostarczyć ?

I.  Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy prawa jest odpłatne.

 1. Wysokość rocznej opłaty przekształceniowej, równa jest wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, która obowiązywałaby w dniu przekształcenia.
 2. Opłata roczna winna być wnoszona przez każdoczesnego właściciela gruntu, przez okres 20 lat, licząc od dnia przekształcenia.
 3. Opłatę należną za 2019 rok wnosi się w terminie do dnia 29 lutego 2020 r.
 4. Opłata roczna za kolejne lata płatna jest w terminie do dnia 31 marca każdego roku na konto Miasta Zduńska Wola w Ludowym Banku Spółdzielczym w Zduńskiej Woli nr 47 9279 0007 0071 1166 2000 0150 z dopiskiem „opłata przekształceniowa roczna”.
 5. Właściciel (współwłaściciel) gruntu w każdym czasie trwania obowiązku wnoszenia opłaty przekształceniowej, może zgłosić właściwemu organowi na piśmie zamiar jednorazowego jej wniesienia w kwocie pozostałej do spłaty (opłata jednorazowa).
  1. Zgłoszenie zamiaru wniesienia opłaty przekształceniowej jednorazowo wraz z wnioskiem o ustalenie wysokości jednorazowej opłaty przekształceniowej (druk do pobrania poniżej)
  2. Wniosek nie podlega opłacie skarbowej.
 6. Wysokość opłaty jednorazowej, odpowiada iloczynowi wysokości rocznej opłaty przekształceniowej oraz liczby lat pozostałych do upływu okresu 20 lat, w których należy wnosić roczne opłaty przekształceniowe, z uwzględnieniem przysługującej bonifikaty od opłaty jednorazowej.
 7. Wysokość bonifikaty od opłaty jednorazowej wynosi 95% i przysługuje dotychczasowym użytkownikom wieczystym, którzy nie zalegają ze zobowiązaniami finansowymi wobec Miasta Zduńska Wola, związanymi z prawem użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego przedmiot przekształcenia.
 8. Opłata jednorazowa przekształceniowa może zostać pomniejszona lub powiększona o sumę dopłat lub niedopłat z tytułu użytkowania wieczystego, które wygasło z dniem 31 grudnia 2018 roku.
 9. Opłatę przekształceniową jednorazową należy wnieść w terminie do dnia 29 lutego 2020 r.  na konto Urzędu Miasta Zduńska Wola w Ludowym Banku Spółdzielczym w Zduńskiej Woli nr 47 9279 0007 0071 1166 2000 0150 z dopiskiem „opłata przekształceniowa jednorazowa”.
 10. Po wniesieniu opłaty jednorazowej, w terminie 30 dni od dnia wniesienia opłaty, zostanie wydane z urzędu zaświadczenie o wniesieniu opłaty jednorazowej za przekształcenie, które właściciel nieruchomości załącza do wniosku o wykreślenie w dziale III księgi wieczystej wpisu roszczenia o opłatę - w przypadku jeżeli takiego wpisu dokonano na podstawie wcześniej wydanego zaświadczenia o przekształceniu.

II. Wydawanie zaświadczeń potwierdzających przekształcenie

 1. Zaświadczenie potwierdzające przekształcenie wydaje się z urzędu nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia przekształcenia.
 2. Jeżeli wniosek o ustalenie opłaty jednorazowej został złożony przed wydaniem z urzędu zaświadczenia o przekształceniu, zaświadczenie/informacja o spłacie opłaty przekształceniowej jednorazowej w całości, zamieszczona będzie w zaświadczeniu o przekształceniu wydanym z urzędu w w/w terminie - o ile wpłaty dokonano  do dnia wydania zaświadczenia z urzędu.
 3. Wydanie zaświadczenia z urzędu jest bezpłatne.
 4. Wydanie zaświadczenia może nastąpić także na wniosek właściciela:
  • w terminie 4 miesięcy od dnia otrzymania wniosku,
  • w terminie 30 dni od dania otrzymania wniosku, jeżeli został on złożony przez właściciela lokalu i został uzasadniony potrzebą dokonania czynności prawnej mającej za przedmiot lokal, albo jeżeli został złożony przez właściciela gruntu i został uzasadniony potrzebą ustanowienia odrębnej własności lokalu.
 5. Za wydanie zaświadczenia na wniosek pobierana jest opłata skarbowa w wysokości 50 zł.
  1. Wniosek o wydanie zaświadczenia o przekształceniu (druk do pobrania poniżej)
  2. Opłata skarbowa wynosi 50 zł.

IV. Dodatkowe informacje:

 1. Właściwy organ (Prezydent Miasta) doręcza zaświadczenie o przekształceniu  dotychczasowym użytkownikom wieczystym na adresy wskazane w ewidencji gruntów i budynków lub na inne adresy, na które przed dniem przekształcenia doręczano korespondencję dotyczącą użytkowania wieczystego. Doręczenie zaświadczenia na takie adresy uważa się za dokonane.
 2. Właściwy organ (Prezydent Miasta) przekazuje zaświadczenie do sądu właściwego do prowadzenia księgi wieczystej, w terminie 14 dni od jego wydania.
 3. Sąd dokonuje z urzędu wpisu własności gruntu oraz wpisu roszczenia o opłatę w księgach wieczystych.
 4. Wysokość bonifikaty została ustalona w uchwale nr V/78/19 Radu Miasta Zduńska Wola z dnia 24 stycznia 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2019 r. poz. 833).

V.Tryb odwoławczy:

Jeżeli właściciel gruntu nie zgadza się z ustaloną wysokością opłaty jednorazowej lub z zawartą w wydanym zaświadczeniu informacją o wysokości i okresie wnoszenia opłaty, może złożyć do właściwego organu - Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Sieradzu, w terminie 2 miesięcy od dnia doręczenia informacji, wniosek o ustalenie wysokości opłaty jednorazowej w drodze decyzji lub wniosek o ustalenie wysokości lub okresu wnoszenia tej opłaty w drodze decyzji.

VI. Uwagi:

Z wnioskiem o ustalenie jednorazowej opłaty przekształceniowej może wystąpić dotychczasowy użytkownik lub współużytkownik wieczysty lub ich spadkobiercy, jeżeli nabycie tego prawa w drodze dziedziczenia ujawnili w księdze wieczystej nieruchomości będącej przedmiotem przekształcenia.

Załączniki

Powiadom znajomego