W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy dodatek mieszkaniowy
Komórka odpowiedzialna Biuro Gospodarki Lokalowej

I. Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie sposobu przeprowadzania wywiadu środowiskowego, wzoru kwestionariusza wywiadu oraz oświadczenia o stanie majątkowym wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego, a także wzoru legitymacji pracownika upoważnionego do przeprowadzenia wywiadu

II. W którym biurze można załatwić sprawę ?

Wniosek należy złożyć w Biurze Gospodarki Lokalowej

Budynek nr 4, I piętro, pok. 414
Telefon kontaktowy 43 825-02-00 wew. 215 lub 216 oraz 43 825-02-15 lub 43 825-02-16

e-mail: k.rzeznik@zdunskawola.pl, e.rachwalak@zdunskawola.pl,  m.lojewska@zdunskawola.pl

III. Jakie dokumenty należy dostarczyć ?

 1. Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego (wypełniony czytelnie, podpisany przez wnioskodawcę i potwierdzony przez zarządcę budynku albo inną osobę uprawnioną do pobierania należności za lokal mieszkalny)
  - do pobrania u zarządców, w Kancelarii Urzędu Miasta, w Biurze Gospodarki Lokalowej lub
  - do pobrania na dole strony w formacie DOC lub PDF.

 2. Deklarację o dochodach gospodarstwa domowego (wypełnioną czytelnie i podpisaną przez wnioskodawcę)
  - do pobrania u zarządców, w  Kancelarii Urzędu Miasta, w Biurze Gospodarki Lokalowej lub
  - do pobrania na dole strony w formacie DOC lub PDF.

 3. Potwierdzone przez zarządcę budynku albo inną osobę uprawnioną do pobierania należności za lokal mieszkalny wydatki związane z zajmowaniem lokalu za ostatni miesiąc tj. miesiąc poprzedzający dzień złożenia wniosku: opłacany czynsz, opłata eksploatacyjna, zaliczki na koszty zarządu nieruchomością wspólną, opłaty za energię cieplną, wodę, ścieki, odpady i nieczystości ciekłe. Stosowne wydruki wydawane są przez zarządców budynków.

  Lokatorzy zamieszkujący w kamienicach prywatnych oraz lokatorzy zamieszkujący w zasobach zarządzanych przez wspólnoty mieszkaniowe mogą pobrać druk wydatków w Kancelarii Urzędu Miasta, w Biurze Gospodarki Lokalowej lub poniżej:
  - druk wydatków dla wspólnot mieszkaniowych (do pobrania na dole strony w formacie DOC lub PDF)
  - druk wydatków dla prywatnych kamienic (do pobrania na dole strony w formacie DOC lub PDF)

 4. Druk wniosku o przekazywanie ryczałtu na zakup opału na konto zarządcy budynku (wnioskodawca ma możliwość wybrania sposobu przekazywania ryczałtu – w przypadku zgody na łączne przekazywanie dodatku wraz ryczałtem na konto zarządcy budynku wypełnia stosowny wniosek)
  - do pobrania w Kancelarii Urzędu Miasta, w Biurze Gospodarki Lokalowej lub
  - do pobrania na dole strony w formacie DOC lub PDF.

 5. Dokumenty potwierdzające wysokość dochodów wszystkich osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym z trzech pełnych miesięcy, poprzedzających dzień złożenia wniosku.

 6. Właściciel domu jednorodzinnego jest zobowiązany dołączyć do wniosku: zaświadczenie z Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli albo oświadczenie potwierdzające powierzchnię użytkową, w tym łączną powierzchnię pokoi i kuchni oraz wyposażenie techniczne domu. Ponadto winien dostarczyć rachunki dotyczące wydatków za energię cieplną, wodę, ścieki, odpady i nieczystości ciekłe. Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest zobowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia". Przepis prawa wymagający urzędowego potwierdzenia faktów lub stanu prawnego:   art. 7 ust. 2 i 2a ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych.

 7. Klauzula informacyjna (do pobrania na dole strony w formacie DOC lub PDF).

IV. Opłata:

Brak

V. Termin załatwienia sprawy:

1 miesiąc

VI. Dodatkowe informacje:

 1. Dochód oznacza to, po odliczeniu kwot alimentów świadczonych na rzecz innych osób:

  a) przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne, 

  b) dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,

  c) inne dochody niepodlegające opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych np. dodatek kombatancki, ryczałt energetyczny, ekwiwalent pieniężny za deputat węglowy, alimenty na rzecz dzieci, stypendia doktoranckie, stypendia sportowe, stypendia o charakterze socjalnym przyznane uczniom lub studentom, stypendia szkolne, zasiłek szkolny, dochody uzyskiwane z gospodarstwa rolnego, świadczenie rodzicielskie, stypendia dla bezrobotnych finansowane ze środków Unii Europejskiej i inne.

  Przykłady dokumentów, które mogą stanowić potwierdzenie wysokości uzyskanych dochodów:

  • wynagrodzenie: zaświadczenie z zakładu pracy o dochodach;

  • emerytura, renta: decyzja ZUS albo odcinki dot. okresu wg deklaracji;

  • alimenty: wyrok sądu lub zaświadczenie od komornika o wysokości otrzymywanych świadczeń w okresie objętym deklaracją o dochodach;

  • fundusz alimentacyjny: decyzja MOPS;

  • studenci uczelni wyższych: zaświadczenie o wysokości uzyskanych stypendiów, uczniowie szkół zawodowych: zaświadczenie o dochodach z tytułu praktyki zawodowej lub ich braku;

  • w przypadku braku zatrudnienia: zaświadczenie z PUP o wysokości wypłaconych świadczeń lub ich braku;
  • w przypadku działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych, oświadczenie wnioskodawcy lub zaświadczenie wydane przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego;

  • w przypadku działalności gospodarczej opodatkowanej zryczałtowanym podatkiem dochodowym, zaświadczenie wydane przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego określające wysokość zastosowanej stawki podatkowej oraz wysokość osiągniętego przychodu;

  • umowy - zlecenia lub inne: zaświadczenie od zleceniodawcy.

 2. Jeżeli w lokalu zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku inwalidzkim lub osoba niepełnosprawna, która wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju, należy udokumentować powyższy fakt orzeczeniem o grupie inwalidzkiej i stosownym zaświadczeniem lekarskim (dla orzeczeń wydanych przed datą 23 listopada 2004 r.) lub orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności wydanym przez zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności (dla orzeczeń wydawanych od 23 listopada 2004 r.) - art. 5 ust. 3 ustawy o dodatkach mieszkaniowych.

VII. Co trzeba zrobić, aby załatwić sprawę ?

 1. Osoba zainteresowana otrzymaniem dodatku mieszkaniowego, posiadająca tytuł prawny do lokalu oraz spełniająca kryterium powierzchniowe i dochodowe winna udać się do zarządcy budynku celem potwierdzenia wymaganych dokumentów (pkt III 1,3 ).

 2. Wypełniony wniosek wraz z deklaracją o dochodach oraz informacją o wysokości wydatków mieszkaniowych należy złożyć w Biurze Gospodarki Lokalowej Urzędu Miasta Zduńska Wola.

 3. Postępowanie w sprawie dodatku mieszkaniowego kończy się wydaniem decyzji administracyjnej.

VIII. Tryb odwoławczy:

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Sieradzu, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Zduńska Wola.

Załączniki

Powiadom znajomego