W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

III sesja Rady Miasta Zduńska Wola - 27 czerwca 2024 r.

Zduńska Wola, dn. 19 czerwca 2024 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609 i 721) zwołuję III sesję Rady Miasta Zduńska Wola w dniu 27 czerwca 2024 r. (czwartek) o godz. 9.00, w Miejskim Domu Kultury w Zduńskiej Woli, Plac Wolności 26 (RATUSZ, sala obrad Rady Miasta, I piętro).


Obrady sesji będą nagrywane i transmitowane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Najbliższe obrady będzie można śledzić, za pomocą jednego z niżej wymienionych linków:

Uprzejmie informujemy, że w przypadku problemów z odbiorem sesji Rady Miasta prosimy o wybranie serwera zapasowego (Polska #1 lub Polska #2).


Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie porządku dziennego obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z II sesji Rady Miasta.
 4. Powołanie Komisji Uchwał.
 5. Wnioski obywatelskie.
 6. Raport o stanie gminy Miasto Zduńska Wola w roku 2023:
  1. rozpatrzenie raportu o stanie gminy Miasto Zduńska Wola w roku 2023 i przeprowadzenie nad nim debaty,
  2. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta wotum zaufania za rok 2023 (druk nr 33/24 z dnia 13.06.2024 r.).
 7. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Zduńska Wola za 2023 r. i podjęcie uchwały absolutoryjnej z tego tytułu:
  1. rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Zduńska Wola za 2023 r.,
  2. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Zduńska Wola za rok 2023 (druk nr 40/24 z dnia 17.06.2024 r.),
  3. rozpatrzenie sprawozdania finansowego Miasta Zduńska Wola za 2023 r.,
  4. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta Zduńska Wola za rok 2023 (druk nr 41/24 z dnia 17.06.2024 r.),
  5. informacja o stanie mienia,
  6. stanowisko Komisji Rewizyjnej,
  7. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta za rok 2023 (druk nr 42/24 z dnia 17.06.2024 r.).
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Miasta Zduńska Wola na 2024 r. (druk nr 43/24 z dnia 17.06.2024 r.). 
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Miasta Zduńska Wola na 2024 r. (druk nr 44/24 z dnia 17.06.2024 r.).
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Miasta Zduńska Wola na 2024 r. (druk nr 45/24 z dnia 17.06.2024 r.).
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zduńska Wola (druk nr 46/24 z dnia 17.06.2024 r.). 
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynkach oświatowych w Zduńskiej Woli” (druk nr 38/24 z dnia 14.06.2024 r.). 
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Prezydenta Miasta Zduńska Wola porozumienia międzygminnego w sprawie powierzenia gminie Miasto Sieradz zadania publicznego polegającego na opracowaniu dokumentu pn. „Koncepcja rozwoju rowerowych i pieszych szlaków turystycznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na obszarze Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Sieradz – Zduńska Wola – Łask” (druk nr 36/24 z dnia 13.06.2024 r.).
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości na rzecz użytkowników wieczystych (druk nr 34/24 z dnia 13.06.2024 r.).
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowalnych, z jakich mogą być wykonane (druk nr 39/24 z dnia 14.06.2024 r.). 
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego miasta Zduńska Wola (druk nr 30/24 z dnia 11.06.2024 r.).
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Miasta Zduńska Wola 2028+” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (druk nr 37/24 z dnia 14.06.2024 r.).
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Zduńskiej Woli (druk nr 32/24 z dnia 12.06.2024 r.).
 19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych (druk nr 47/24 z dnia 18.06.2024 r.).
 20. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Zduńska Wola oraz nadania jej Statutu (druk nr 49/24 z dnia 19.06.2024 r.).
 21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wspólnej obsługi jednostek oświatowych Miasta Zduńska Wola (druk nr 50/24 z dnia 19.06.2024 r.).
 22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Zduńskiej Woli (druk nr 31/24 z dnia 12.06.2024 r.).
 23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Kapituły ds. opiniowania wniosków o przyznanie Medalu „Zasłużony dla Miasta Zduńskiej Woli” (druk nr 35/24 z dnia 13.06.2024 r.).
 24. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru delegata na Zebranie Delegatów Członków Związku Gmin Związanych z Życiem Św. Maksymiliana Marii Kolbe (druk nr 48/24 z dnia 18.06.2024 r.).
 25. Informacja z realizacji art. 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym za rok 2023.
 26. Informacja z realizacji w 2023 roku Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Zduńska Wola na lata 2021-2030.
 27. Raport z wykonania za 2023 rok „Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na lata 2022-2023” i efektów jego realizacji.
 28. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta i Prezydenta Miasta o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.
 29. Sprawy różne.
 30. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 31. Zakończenie obrad sesji Rady Miasta.

Przewodniczący Rady
Tomasz Pohl

Załączniki

Powiadom znajomego