W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Zgodnie z § 21 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Zduńska Wola:

"Do zadań i kompetencji Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, należy w szczególności:

 1. w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego:
  1. współpraca ze Strażą Miejską przy prowadzeniu spraw związanych z ochroną porządku publicznego i bezpieczeństwem mieszkańców Miasta,
  2. współdziałanie z Policją oraz innymi podmiotami w sprawach dotyczących poprawy stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego,
  3. opracowywanie oraz przygotowywanie informacji i wniosków o stanie bezpieczeństwa Miasta i działaniach realizowanych w tym zakresie,
  4. opiniowanie pod kątem zasadności i celowości wniosków o przekazanie Policji środków finansowych z budżetu Miasta,
  5. przygotowywanie projektów porozumień z Policją oraz monitorowanie ich realizacji,
  6. współinicjowanie przedsięwzięć i akcji mających na celu poprawę ochrony bezpieczeństwa publicznego mieszkańców oraz współpraca w tym zakresie z Komendantem Straży Miejskiej;
 2. wykonywanie zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz współpraca w tym obszarze z Państwową Strażą Pożarną i Ochotniczą Strażą Pożarną;
 3. w zakresie zarządzania kryzysowego:
  1. monitorowanie, analiza i ocena zagrożeń związanych z możliwością wystąpienia na terenie Miasta sytuacji kryzysowych, w tym stanów nadzwyczajnych oraz inicjowanie przedsięwzięć ograniczających ich skutki,
  2. realizacja zadań z zakresu planowania cywilnego, w tym opracowywanie i aktualizowanie „Planu Zarządzania Kryzysowego Miasta Zduńska Wola”,
  3. opracowywanie planu operacyjnego ochrony przed powodzią,
  4. obsługa organizacyjno-administracyjna Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, w tym dostarczanie danych i ich analiza w procesie wypracowywania i podejmowania decyzji, przygotowywanie rocznych planów pracy oraz harmonogramu posiedzeń Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego,
  5. współdziałanie z podmiotami prowadzącymi działania z zakresu zarządzania kryzysowego i ochrony ludności, w tym w szczególności ze służbami, inspekcjami i strażami, podmiotami realizującymi monitoring środowiska, sąsiednimi gminami,
  6. organizowanie i prowadzenie szkoleń, ćwiczeń i treningów w zakresie zarządzania kryzysowego;
 4. w zakresie spraw obronnych:
  1. opracowanie i aktualizacja „Planu Operacyjnego Funkcjonowania Miasta Zduńska Wola w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny”,
  2. prowadzenie spraw dotyczących organizacji i funkcjonowania „Stałego Dyżuru Prezydenta Miasta Zduńska Wola”,
  3. organizowanie i prowadzenie ćwiczeń doskonalących, gier decyzyjnych i treningów,
  4. prowadzenie spraw związanych z rejestracją i kwalifikacją wojskową,
  5. prowadzenie spraw związanych z organizacją doręczania kart powołania do odbycia ćwiczeń wojskowych przeprowadzanych w trybie natychmiastowego stawiennictwa oraz powołania do czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny, w trybie akcji kurierskiej,
  6. prowadzenie spraw z zakresu świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony,
  7. prowadzenie spraw związanych z reklamowaniem osób od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny,
  8. prowadzenie spraw związanych ze świadczeniami finansowymi dla żołnierzy powołanych do pełnienia i pełniących służbę wojskową oraz żołnierzy rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe, w tym prowadzenie postępowań administracyjnych w tych sprawach,
  9. prowadzenie bazy danych z zakresu realizacji zadania Wsparcia Państwa Gospodarza (HNS – HOST NATION SUPPORT) na rzecz Sił Zbrojnych RP oraz wojsk sojuszniczych;
 5. w zakresie obrony cywilnej:
  1. opracowywanie planu obrony cywilnej i opiniowanie planów obrony cywilnej,
  2. opracowywanie i koordynacja szkoleń oraz ćwiczeń w zakresie obrony cywilnej,
  3. organizowanie i prowadzenie szkolenia ludności w zakresie obrony cywilnej,
  4. przygotowanie i zapewnienie działania systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach,
  5. przygotowanie i organizowanie ewakuacji ludności, mienia na wypadek powstania masowego zagrożenia dla życia i zdrowia na terenie Miasta,
  6. zapewnienie odpowiednich warunków przechowywania i eksploatacji sprzętu obrony cywilnej,
  7. opracowywanie wieloletnich i rocznych planów działania w zakresie obrony cywilnej;
 6. prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach o wydanie zezwoleń na przeprowadzenie imprez masowych oraz prowadzenie kontroli zgodności przebiegu imprez masowych z warunkami określonymi w zezwoleniu;
 7. prowadzenie postępowań administracyjnych dotyczących zgromadzeń publicznych;
 8. prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach o zatwierdzenie regulaminów strzelnic."

Przy znakowaniu spraw Biuro używa symbolu „BZK”.

Dariusz Linowiecki

Dyrektor
Budynek nr 3, pok. 309a 
Telefon kontaktowy: 43 825-02-43 lub 43 825-02-00 wew. 243 
Adres e-mail: d.linowiecki@zdunskawola.pl

Marcin Pietkiewicz

Inspektor
Budynek nr 3, pok. 309
Telefon kontaktowy: 43 825-02-45 lub 43 825-02-00 wew. 245
Adres e-mail: m.pietkiewicz@zdunskawola.pl

Kompetencje:

 1. Opracowywanie i aktualizacja gminnego planu zarządzania kryzysowego.
 2. Realizowanie zadań wynikających z przepisów o obronie Ojczyzny.
 3. Prowadzenie spraw w ramach pozamilitarnych przygotowań obronnych na terenie gminy.

Piotr Kucharski

Podinspektor
Budynek nr 3, pok. 307
Telefon kontaktowy: 43 825-02-44 lub 43 825-02-00 wew. 244
Adres e-mail: p.kucharski@zdunskawola.pl

Kompetencje:

 1. Przygotowanie i zapewnienie prawidłowego działania elementów systemu wykrywania i alarmowania.
 2. Realizowanie zadań z organizowaniem ewakuacji ludności, mienia na wypadek powstania masowego zagrożenia dla życia i zdrowia. 
 3. Prowadzenie spraw związanych z ochroną ludności na wypadek konfliktu zbrojnego.
 4. Prowadzenie gospodarki magazynowej powierzonego sprzętu ochrony przeciwpowodziowej, zarządzania kryzysowego.

 

Lista spraw prowadzonych przez Biuro dostępna jest pod adresem:

https://bip.zdunskawola.pl/sprawy-do-zalatwienia/szukaj?category_id=-1&unit_id=1 

 

Powiadom znajomego