W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Wersja strony w formacie XML

Do zadań i kompetencji Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, należy w szczególności:

1) w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego:

a) współpraca ze Strażą Miejską przy prowadzeniu spraw związanych z ochroną porządku publicznego i bezpieczeństwem mieszkańców Miasta,

b) współdziałanie z Policją oraz innymi podmiotami w sprawach dotyczących poprawy stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego,

c) opracowywanie oraz przygotowywanie informacji i wniosków o stanie bezpieczeństwa Miasta i działaniach realizowanych w tym zakresie,

d) opiniowanie pod kątem zasadności i celowości wniosków o przekazanie Policji środków finansowych z budżetu Miasta,

e) przygotowywanie projektów porozumień z Policją oraz monitorowanie ich realizacji,

f) współinicjowanie przedsięwzięć i akcji mających na celu poprawę ochrony bezpieczeństwa publicznego mieszkańców oraz współpraca w tym zakresie z Komendantem Straży Miejskiej;

2) wykonywanie zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz współpraca w tym obszarze z Państwową Strażą Pożarną i Ochotniczą Strażą Pożarną;

3) w zakresie zarządzania kryzysowego:

a) monitorowanie, analiza i ocena zagrożeń związanych z możliwością wystąpienia na terenie Miasta sytuacji kryzysowych, w tym stanów nadzwyczajnych oraz inicjowanie przedsięwzięć ograniczających ich skutki,

b) realizacja zadań z zakresu planowania cywilnego, w tym opracowywanie i aktualizowanie „Planu Zarządzania Kryzysowego Miasta Zduńska Wola”,

c) opracowywanie planu operacyjnego ochrony przed powodzią,

d) obsługa organizacyjno-administracyjna Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, w tym dostarczanie danych i ich analiza w procesie wypracowywania i podejmowania decyzji, przygotowywanie rocznych planów pracy oraz harmonogramu posiedzeń Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego,

e) współdziałanie z podmiotami prowadzącymi działania z zakresu zarządzania kryzysowego i ochrony ludności, w tym w szczególności ze służbami, inspekcjami i strażami, podmiotami realizującymi monitoring środowiska, sąsiednimi gminami,

f) organizowanie i prowadzenie szkoleń, ćwiczeń i treningów w zakresie zarządzania kryzysowego;

4) w zakresie spraw obronnych:

a) opracowanie i aktualizacja „Planu Operacyjnego Funkcjonowania Miasta Zduńska Wola w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny”,

b) prowadzenie spraw dotyczących organizacji i funkcjonowania „Stałego Dyżuru Prezydenta Miasta Zduńska Wola”,

c) opracowywanie planów w zakresie szkolenia obronnego,

d) organizowanie i prowadzenie szkoleń, ćwiczeń i treningów obronnych,

e) prowadzenie spraw związanych z rejestracją i kwalifikacją wojskową,

f) prowadzenie spraw związanych z organizacją doręczania kart powołania do odbycia ćwiczeń wojskowych przeprowadzanych w trybie natychmiastowego stawiennictwa oraz powołania do czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny, w trybie akcji kurierskiej,

g) prowadzenie spraw z zakresu świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony,

h) prowadzenie spraw związanych z reklamowaniem osób od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny,

i) prowadzenie spraw związanych ze świadczeniami finansowymi dla żołnierzy powołanych do pełnienia i pełniących służbę wojskową oraz żołnierzy rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe, w tym prowadzenie postępowań administracyjnych w tych sprawach,

j) prowadzenie bazy danych z zakresu realizacji zadania Wsparcia Państwa Gospodarza (HNS – HOST NATION SUPPORT) na rzecz Sił Zbrojnych RP oraz wojsk sojuszniczych;

5) w zakresie obrony cywilnej:

a) opracowywanie planu obrony cywilnej i opiniowanie planów obrony cywilnej,

b) opracowywanie i koordynacja szkoleń oraz ćwiczeń w zakresie obrony cywilnej,

c) organizowanie i prowadzenie szkolenia ludności w zakresie obrony cywilnej,

d) przygotowanie i zapewnienie działania systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach,

e) przygotowanie i organizowanie ewakuacji ludności, mienia na wypadek powstania masowego zagrożenia dla życia i zdrowia na terenie Miasta,

f) zapewnienie odpowiednich warunków przechowywania i eksploatacji sprzętu obrony cywilnej oraz prowadzenie bazy sił i środków Obrony Cywilnej ARCUS,

g) opracowywanie wieloletnich i rocznych planów działania w zakresie obrony cywilnej;

6) prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach o wydanie zezwoleń na przeprowadzenie imprez masowych oraz prowadzenie kontroli zgodności przebiegu imprez masowych z warunkami określonymi w zezwoleniu;

7) prowadzenie postępowań administracyjnych dotyczących zgromadzeń publicznych;

8) prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach o zatwierdzenie regulaminów strzelnic.

Przy znakowaniu spraw Biuro używa symbolu „BZK”.

Dariusz Linowiecki

Dyrektor
Budynek nr 3, pok. 309a 
Telefon kontaktowy: 43 825-02-43 lub 43 825-02-00 wew. 243 
Adres e-mail: d.linowiecki@zdunskawola.pl

Marcin Pietkiewicz

Podinspektor
Budynek nr 3, pok. 309
Telefon kontaktowy: 43 825-02-45 lub 43 825-02-00 wew. 245
Adres e-mail: m.pietkiewicz@zdunskawola.pl

Wykaz podstawowych obowiązków na powierzonym stanowisku pracy:

 1. Opracowywanie i aktualizacja gminnego planu zarządzania kryzysowego.
 2. Opracowywanie i aktualizacja planu operacyjnego ochrony przed powodzią.
 3. Organizowanie prac Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.
 4. Przygotowanie do utworzenia punktu kontaktowego HNS oraz aktualizacja bazy danych dla potrzeb HNS.
 5. Przygotowywanie dokumentacji do ćwiczeń i treningów z zakresu zarządzania kryzysowego na szczeblu gminy.
 6. Prowadzenie spraw związanych z realizowaniem zadań wynikających z przepisów o powszechnym obowiązku obrony, w tym w szczególności:
  • prowadzenie spraw związanych z kwalifikacją wojskową,
  • opracowanie i aktualizacji akcji doręczania dokumentów powołania - „akcji kurierskiej",
  • prowadzenie spraw związanych z przeznaczaniem nieruchomości, rzeczy ruchomych na cele świadczeń rzeczowych,
  • prowadzenie spraw związanych z przeznaczaniem osób na cele świadczeń osobistych.
 7. Przygotowywanie planów szkolenia obronnego i organizowanie szkoleń i ćwiczeń w tym zakresie.
 8. Prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem publicznej i niepublicznej służby zdrowia do realizacji zadań obronnych.

Dariusz Pawełczyk

Inspektor
Budynek nr 3, pok. 307 
Telefon kontaktowy: 43 825-02-44 lub 43 825-02-00 wew. 244
Adres e-mail: d.pawelczyk@zdunskawola.pl

Wykaz podstawowych obowiązków na powierzonym stanowisku pracy:

 1. Planowanie przedsięwzięć Obrony Cywilnej realizowanych przez instytucje, podmioty gospodarcze i inne jednostki organizacyjne, oraz organizacje społeczne działające na terenie miasta.
 2. Opracowanie i aktualizacja „Planu Obrony Cywilnej Miasta Zduńska Wola".
 3. Przygotowanie spraw związanych z ewakuacją ludności oraz koordynowanie tych działań.
 4. Przygotowanie i zapewnienia prawidłowego działania elementów systemu wykrywania i alarmowania.
 5. Kontrolowanie stanu przygotowania i funkcjonowania istniejących budowli ochronnych i urządzeń specjalnych, oraz obiektów i urządzeń na potrzeby kierowania Obroną Cywilną.
 6. Prowadzenie gospodarki magazynowej powierzonego sprzętu obrony cywilnej oraz sprzętu ochrony przeciwpowodziowej.
 7. Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów regulujących przedsięwzięcia obrony cywilnej w mieście, w tym prowadzenie bazy danych obrony cywilnej Arcus.
 8. Prowadzenie spraw związanych z ochroną przeciwpożarową, w tym współpraca z Ochotniczą Strażą Pożarną w zakresie realizacji zadań bezpieczeństwa ppoż. oraz współdziałanie i współpraca z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w zakresie poprawy stanu bezpieczeństwa ppoż. na terenie Miasta.

Lista spraw prowadzonych przez Biuro dostępna jest pod adresem:

https://bip.zdunskawola.pl/sprawy-do-zalatwienia/szukaj?category_id=-1&unit_id=1 


Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane