W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Biuro Dochodów

Zgodnie z § 42 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Zduńska Wola:

"Do zadań i kompetencji Biura Dochodów należy w szczególności:

 1. prowadzenie rachunkowości budżetu Miasta;
 2. prowadzenie wyodrębnionej, w ramach budżetu Miasta, rachunkowości zadań finansowanych przy współudziale środków zewnętrznych oraz innych zadań, gdy obowiązek wyodrębnienia wynika z zawartych umów;
 3. prowadzenie i uzgadnianie ewidencji syntetycznej i analitycznej dochodów, przychodów i rozchodów budżetu Miasta;
 4. analizowanie sprawozdań z wykonania budżetu jednostek organizacyjnych powiązanych z budżetem Miasta, w tym szczególnie pod kątem dyscypliny budżetowej;
 5. sporządzanie sprawozdań budżetowych i finansowych w zakresie budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
 6. prowadzenie rachunkowości dochodów Urzędu jako jednostki budżetowej;
 7. sporządzanie okresowych sprawozdań budżetowych i finansowych z wykonania dochodów Urzędu jako jednostki budżetowej;
 8. współpraca z Biurami, jednostkami organizacyjnymi powiązanymi z budżetem Miasta oraz urzędami skarbowymi w zakresie planowania i realizacji dochodów Miasta;
 9. stały monitoring realizacji dochodów Miasta oraz poziomu i rodzaju zaległości podatkowych, w tym również z tytułu należności publicznoprawnych i cywilnoprawnych budżetu Miasta;
 10. przygotowywanie informacji dotyczących wykonania dochodów Miasta oraz analizy stanu zaległości podatkowych;
 11. rozliczanie pobranych dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Miastu;
 12. opracowywanie aktów prawa miejscowego wprowadzających opłaty lokalne oraz stawki podatków i opłat, w tym współuczestniczenie w przygotowywanych propozycjach prawnych dotyczących wprowadzanych opłat za usługi publiczne i korzystanie z obiektów użyteczności publicznej będących własnością Miasta;
 13. realizacja zadań wynikających z wykonywania przez Prezydenta funkcji organu podatkowego, w szczególności:
  1. wydawanie interpretacji przepisów podatkowych w indywidualnych sprawach,
  2. dokonywanie corocznego ustalenia wysokości zobowiązań podatkowych dla osób fizycznych w drodze decyzji,
  3. dokonywanie wymiaru zobowiązań powstających z mocy prawa na podstawie złożonych deklaracji, w tym o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
  4. dokonywanie czynności sprawdzających w stosunku do złożonych deklaracji i informacji w celu prawidłowego i powszechnego poboru podatków,
  5. wszczynanie i prowadzenie postępowań podatkowych, skutkujących wydaniem decyzji administracyjnych w oparciu o informację Działu Gospodarki Odpadami Komunalnymi o ujawnionych w wyniku przeprowadzonych czynności sprawdzających niezgodności danych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ze stanem faktycznym,
  6. dokonywanie wymiaru opłat lokalnych,
  7. prowadzenie kontroli podatkowych u podatników i inkasentów, zgodnie z ustawą – Ordynacja podatkowa,
  8. prowadzenie spraw w zakresie udzielania indywidualnych ulg w spłacie zobowiązań podatkowych, przy każdorazowej opinii Skarbnika,
  9. wydawanie zaświadczeń na podstawie ewidencji podatników podatków i opłat lokalnych;
 14. obsługa interesantów w zakresie podatków, opłat lokalnych i innych należności, do których stosuje się przepisy ustawy – Ordynacja podatkowa, w tym:
  1. przyjmowanie deklaracji, informacji, oświadczeń i wniosków,
  2. kierowanie przyjętych dokumentów do Kancelarii w celu ich rejestracji, za zwrotnym ich pobraniem;
 15. prowadzenie rachunkowości podatków, opłat i innych należności, do których stosuje się przepisy ustawy – Ordynacja podatkowa (w tym opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi), w szczególności:
  1. prowadzenie w księgach rachunkowych prawidłowej ewidencji przypisów, odpisów, wpłat zwrotów i zaliczeń nadpłat,
  2. sprawdzanie terminowości wpłat należności,
  3. terminowe podejmowanie czynności zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych, takich jak upomnienia, tytuły wykonawcze,
  4. dokonywanie rozliczeń podatków z tytułu wpłat, nadpłat i zaległości,
  5. przeprowadzanie rozliczenia rachunkowo-kasowego inkasentów,
  6. przygotowywanie sprawozdań,
  7. ustalenie na podstawie ewidencji księgowej danych potrzebnych do wydawania zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzających stan zaległości podatkowych,
  8. prowadzenie księgi druków ścisłego zarachowania – biletów opłaty targowej;
 16. współdziałanie z innymi organami podatkowymi w zakresie prowadzonych postępowań dotyczących dochodów własnych Miasta;
 17. prowadzenie spraw wynikających z realizacji ustawy o opłacie skarbowej, w tym nadzór nad jej właściwymi wpływami do budżetu Miasta;
 18. windykacja należności publicznoprawnych i cywilnoprawnych budżetu Miasta, z wyłączeniem należności z tytułu nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego;
 19. windykacja należności budżetu Miasta z tytułu mandatów karnych nałożonych przez Straż Miejską;
 20. prowadzenie spraw w zakresie udzielania indywidualnych ulg (za każdorazową opinią Skarbnika) w spłacie należności publicznoprawnych i cywilnoprawnych budżetu Miasta;
 21. prowadzenie spraw związanych ze zwrotem rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego;
 22. sporządzanie sprawozdań w zakresie udzielonej przez Prezydenta pomocy publicznej;
 23. dokumentowanie czynności podlegających ustawie o podatku od towarów i usług realizowanych przez Miasto oraz prowadzenie cząstkowego rejestru sprzedaży;
 24. prowadzenie spraw z zakresu rozliczania podatku od towarów i usług wraz jednostkami organizacyjnymi powiązanymi z budżetem Miasta, w szczególności:
  1. prowadzenie centralnego rejestru sprzedaży,
  2. prowadzenie centralnego rejestru zakupów,
  3. sporządzanie jednolitego pliku kontrolnego JPK-VAT, obejmującego część deklaracyjną i ewidencyjną, i przesyłanie do Ministerstwa Finansów,
  4. rozliczanie podatku od towarów i usług z urzędem skarbowym;
 25. prowadzenie kontroli jednostek organizacyjnych powiązanych z budżetem Miasta w zakresie rozliczania podatku od towarów i usług;
 26. nadzór i koordynowanie działań służących wykonaniu obowiązków w zakresie Schematów Podatkowych, w tym:
  1. identyfikowanie obowiązków raportowych:
   • weryfikacja działalności Miasta, w celu wytypowania zdarzeń spełniających definicje Schematów Podatkowych,
   • analizowanie zgłoszonych umów/zdarzeń/inwestycji/rozliczeń podatkowych pod kątem obowiązku raportowania Schematów Podatkowych,
   • prowadzenie Bazy Schematów Podatkowych, 
  2. przekazywanie informacji o Schematach Podatkowych Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej;
 27. współpraca z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli w zakresie realizacji ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów w zakresie zwrotu należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego z tytułu uzyskiwanych dochodów przez gminę oraz prowadzonych egzekucji administracyjnych wobec dłużników alimentacyjnych."

Przy znakowaniu spraw Biuro używa symbolu „D”.

Małgorzata Mielczarkowska

Dyrektor 
Budynek nr 4, pok. 405
Telefon kontaktowy: 43 825-02-95 lub 43 825-02-00 wew. 295
Fax: 43 825-02-02
Adres e-mail: m.mielczarkowska@zdunskawola.pl

Kompetencje:

Dyrektor Biura Dochodów wykonuje zadania i kompetencje określone w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta, w tym szczególnie:

 • opracowywanie projektów aktów prawa miejscowego dotyczących podatków i opłat lokalnych,
 • załatwianie spraw z zakresu udzielania indywidualnych ulg w opłacie podatków i opłat lokalnych oraz innych należności budżetu miasta (umarzanie, odraczanie, rozkładanie na raty)
 • prowadzenie spraw związanych z udzielaniem pomocy publicznej dla przedsiębiorców.

Irena Rudecka

Inspektor
Budynek nr 4, pok. 403
Telefon kontaktowy: 43 825-02-59 lub 43 825-02-00 wew. 259
Adres e-mail: i.rudecka@zdunskawola.pl

Kompetencje:

 • prowadzenie rachunkowości budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym zadań finansowanych przy współudziale środków zewnętrznych, 
 • rozliczanie dochodów zrealizowanych na rzecz Skarbu Państwa,
 • sporządzanie sprawozdań budżetowych i finansowych w zakresie budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Małgorzata Cholewka

Inspektor
Budynek nr 4, pok. 402
Telefon kontaktowy: 43 825-02-57 lub 43 825-02-00 wew. 257
Adres e-mail: m.cholewka@zdunskawola.pl

Kompetencje:

 • prowadzenie wymiaru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego od osób fizycznych,
 • sporządzanie zaświadczeń z zakresu pobieranych składek na ubezpieczenie społeczne rolników.
 • prowadzenie spraw z zakresu zwrotu rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

Beata Majchrzak

Inspektor
Budynek nr 4, pok. 402
Telefon kontaktowy: 43 825-02-57 lub 43 825-02-00 wew. 257
Adres e-mail: b.majchrzak@zdunskawola.pl

Kompetencje:

 • prowadzenie wymiaru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego od osób fizycznych,
 • sporządzanie zaświadczeń o dochodowości z gospodarstw rolnych i ilości hektarów przeliczeniowych.

Wioletta Dubińska

Inspektor
Budynek nr 4, pok. 402
Telefon kontaktowy: 43 825-02-55 lub 43 825-02-00 wew. 255
Adres e-mail: w.dubinska@zdunskawola.pl

Kompetencje:

 • prowadzenie wymiaru podatku od nieruchomości od osób prawnych,
 • prowadzenie wymiaru podatku rolnego i podatku leśnego od osób prawnych,
 • prowadzenie wymiaru podatku od środków transportowych,
 • prowadzenie wymiaru podatku od nieruchomości od lokali mieszkalnych,
 • prowadzenie spraw z zakresu opłaty targowej,
 • sporządzanie zaświadczeń z zakresu ewidencji podatników podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości.

Małgorzata Formantowicz

Inspektor
Budynek nr 4, pok. 401
Telefon kontaktowy: 43 825-02-79 lub 43 825-02-00 wew. 279
Adres e-mail: m.formantowicz@zdunskawola.pl

Kompetencje:

 • prowadzenie wymiaru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

Monika Ziółkowska

Inspektor
Budynek nr 4, pok. 401
Telefon kontaktowy: 43 825-02-79 lub 43 825-02-00 wew. 279
Adres e-mail: m.ziolkowska@zdunskawola.pl

Kompetencje:

 • prowadzenie księgowości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 • prowadzenie windykacji opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Katarzyna Nowicka

Podinspektor
Budynek nr 4, pok. 404
Telefon kontaktowy: 43 825-02-56 lub 43 825-02-00 wew. 256
Adres e-mail: k.nowicka@zdunskawola.pl

Kompetencje:

 • prowadzenie ewidencji analitycznej i syntetycznej dochodów zrealizowanych przez Urząd Miasta jako jednostkę budżetową na wyodrębnionym rachunku bankowym,
 • prowadzenie księgowości i windykacji mandatów nakładanych przez Straż Miejską,

Anna Uznańska

Inspektor
Budynek nr 4, pok. 404
Telefon kontaktowy: 43 825-02-56 lub 43 825-02-00 wew. 256
Adres e-mail: a.uznanska@zdunskawola.pl

Kompetencje:

Prowadzenie spraw z zakresu podatku od towarów i usług VAT:

 • wystawianie faktur,
 • prowadzenie zbiorczych rejestrów sprzedaży i zakupów,
 • sporzadzanie deklaracji,
 • rozliczenie jednostek budżetowych w ramach centralizacji rozliczeń w Mieście Zduńska Wola, koordynowanie działań służących wykonaniu obowiązków w zakresie schematów podatkowych

Katarzyna Kowalska

Referent
Budynek nr 4, pok. 402
Telefon kontaktowy: 43 825-02-58 lub 43 825-02-00 wew. 258
Adres e-mail: k.kowalska@zdunskawola.pl

Kompetencje:

 • prowadzenie księgowości analitycznej łącznego zobowiązania pieniężnego (rolny, leśny, od nieruchomości),
 • prowadzenie księgowości analitycznej opłat za zajęcie pasa drogowego oraz opłat za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem drogi,
 • prowadzenie księgowości analitycznej opłat za użytkowanie wieczyste gruntów, opłat za dzierżawę gruntów, opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności, opłat adiacenckich.

Iwona Biegalska

Referent
Budynek nr 4, pok. 403
Telefon kontaktowy: 43 825-02-59 lub 43 825-02-00 wew. 259
Adres e-mail: i.biegalska@zdunskawola.pl
 
Kompetencje:

 • prowadzenie windykacji należności z tytułu podatków i opłat lokalnych,
 • sporządzanie zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzających stan zaległości.

Anna Tustanowska

Referent
Budynek nr 4, pok. 402
Telefon kontaktowy: 43 825-02-58 lub 43 825-02-00 wew. 258
Adres e-mail: a.tustanowska@zdunskawola.pl

Kompetencje:

 • prowadzenie księgowości analitycznej podatku od nieruchomości,
 • prowadzenie księgowości analitycznej podatku od środków transportowych,
 • prowadzenie spraw z zakresu zwrotu opłaty skarbowej.

Lista spraw prowadzonych przez Biuro dostępna jest pod adresem:

https://bip.zdunskawola.pl/sprawy-do-zalatwienia/szukaj?category_id=-1&unit_id=2

 Powiadom znajomego