W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Biuro Finansowo-Budżetowe

Zgodnie z § 43 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Zduńska Wola:

"Do zadań i kompetencji Biura Finansowo-Budżetowego należy w szczególności:

 1. prowadzenie rachunkowości oraz gospodarki finansowej Urzędu jako jednostki budżetowej (strona wydatkowa), w tym dla wydatków współfinansowanych środkami zewnętrznymi;
 2. kontrola formalno-rachunkowa dowodów księgowych;
 3. sporządzanie sprawozdań budżetowych z wykonania wydatków Urzędu jako jednostki budżetowej;
 4. prowadzenie ewidencji syntetycznej i analitycznej dla depozytów, Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;
 5. sporządzanie sprawozdania finansowego Urzędu jako jednostki budżetowej, łącznego sprawozdania finansowego oraz skonsolidowanego bilansu jednostki samorządu terytorialnego;
 6. rozliczenia gotówkowe i bezgotówkowe, w tym rozliczenia operacji współfinansowanych środkami zewnętrznymi;
 7. naliczanie i sporządzanie list płac:
  1. wynagrodzeń za pracę i innych świadczeń związanych z pracą,
  2. zasiłków i świadczeń płatnych z funduszu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
  3. wynagrodzeń z tytułu umów cywilnoprawnych;
 8. sporządzanie list płac z tytułu różnych wydatków na rzecz osób fizycznych, między innymi: diet, nagród, stypendiów, wyprawki szkolnej, świadczenia pieniężnego wypłacanego żołnierzom rezerwy, ekwiwalentu dla członka OSP za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach, wynagrodzenia członka Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zduńskiej Woli;
 9. prowadzenie dokumentacji płacowej;
 10. comiesięczne przesyłanie do ubezpieczyciela pliku z danymi dotyczącymi naliczonych składek na PPK;
 11. rozliczanie kosztów podróży służbowych;
 12. wykonywanie obowiązków należących do płatnika: składek na ubezpieczenia społeczne, składek na ubezpieczenie zdrowotne i podatku dochodowego;
 13. sporządzanie deklaracji i dokonywanie wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;
 14. prowadzenie ksiąg inwentarzowych dla mienia komunalnego będącego na stanie Urzędu;
 15. rozliczanie inwentaryzacji;
 16. sporządzanie sprawozdań statystycznych z zakresu zadań Biura;
 17. prowadzenie rejestru zakupów VAT i uzgadnianie w tym zakresie deklaracji;
 18. weryfikacja zapisów na kontach przypisanych do ewidencji usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym;
 19. analiza planów finansowych jednostek organizacyjnych i ich wykonania;
 20. uczestnictwo w kontroli finansowej jednostek organizacyjnych korzystających z dotacji oraz innych podmiotów, którym przekazano dotację z budżetu Miasta;
 21. zapewnienie Biurom i jednostkom organizacyjnym powiązanym z budżetem Miasta konsultacji w zakresie przepisów finansowych oraz współpracy przy opracowywaniu aktów prawa miejscowego w zakresie gospodarki finansowej, w tym opiniowanie projektów tych aktów;
 22. nadzór i współpraca z Biurami w celu zapewnienia prawidłowego przebiegu wykonania budżetu Miasta;
 23. współpraca z komórkami organizacyjnymi realizującymi projekty finansowane środkami zewnętrznymi."

Przy znakowaniu spraw Biuro używa symbolu „FB”.

Ilona Zdzienicka

Dyrektor
Budynek nr 4, pok. 401
Telefon kontaktowy: 43 825-02-73 lub 43 825-02-00 wew. 273
Adres e-mail: i.zdzienicka@zdunskawola.pl

Kompetencje:

 1. organizacja pracy biura, kierowanie jego pracami, nadzór i kontrola nad wykonywanymi obowiązkami pracowników biura
 2. zapewnienie prawidłowego i terminowego wykonywania zadań zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, efektywnego działania oraz za realizację zarządzeń, decyzji i poleceń Prezydenta;
 3. załatwianie indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, zgodnie z udzielonymi upoważnieniami;
 4. gospodarowanie środkami budżetowymi i mieniem, zgodnie z zasadami określonymi przez Radę i Prezydenta, z zachowaniem przepisów prawa i procedur wewnętrznych w tym zakresie;
 5. opracowywanie materiałów lub planów rzeczowo-finansowych do projektu budżetu oraz sprawozdań z ich wykonania;
 6. opracowywanie strategii, analiz, planów i raportów w zakresie swojego działania;
 7. przygotowywanie projektów zarządzeń Prezydenta, projektów uchwał Rady i innych materiałów niezbędnych do pracy tych organów;
 8. zapewnienie sprawnej, praworządnej i kompetentnej obsługi interesantów z uwzględnieniem kodeksu etyki pracowników Urzędu, zapewnienie przepływu informacji o przyjętych do rozpatrzenia wniosków i skarg mieszkańców w celu ich stosownej rejestracji, terminowe załatwianie oraz podejmowanie działań doprowadzających do eliminowania źródła ich powstania;
 9. rozpoznawanie i przygotowywanie stanowisk, mając na celu udzielenie odpowiedzi przez Prezydenta na wnioski i interpelacje radnych oraz sprawy zgłaszane w ramach wniosków obywatelskich bądź przedekretowanych do rozpatrzenia wniesionych pytań do Prezydenta drogą elektroniczną;
 10. zapewnienie właściwych warunków pracy podległym pracownikom i nadzorowanie przestrzegania przepisów bhp i p.poż. Oraz przepisów o tajemnicy państwowej i służbowej;
 11. przygotowywanie planów działania na dany rok, w tym w zakresie zamówień publicznych okresowych sprawozdań, wszelkich niezbędnych ocen, raportów, w tym w zakresie szacowania i monitorowania ryzyka, analizy i bieżących informacji o przebiegu i realizacji zadań;
 12. współdziałanie z właściwą komórką organizacyjną w sprawach wyposażenia i zaopatrzenia materiałowego oraz w sprawach socjalnych pracowników Biura;
 13. współdziałanie z innymi Biurami/Działami/Samodzielnymi Stanowiskami w sprawach tego wymagających jak i wykraczających poza zakres uprawnień i obowiązków wynikających z podziału kompetencji, w interesie Urzędu i Miasta;
 14. w celu realizacji zadań współdziałanie z pracownikami innych miejskich jednostek organizacyjnych, komunalnych osób prawnych, organami administracji rządowej, jak również innymi instytucjami;
 15. ustalanie w porozumieniu z Prezydentem zakresu i terminu corocznej kontroli przeprowadzanej z ramienia komórki (kontrola zarządcza);
 16. współpraca na bieżąco z właściwą komórką organizacyjną w zakresie wynikającym z procedur Polityki Bezpieczeństwa Informacji oraz przepisów z nią związanych;
 17. wykonywanie kontroli funkcjonalno-finansowej oraz ocena funkcjonowania kontroli zarządczej w przypisanym zakresie;
 18. wykonywanie innych zadań zleconych bądź powierzonych przez Prezydenta lub Zastępcę Prezydenta, Skarbnika oraz Sekretarza;
 19. współpraca z wyznaczoną komórką organizacyjną w zakresie przekazywania informacji do mediów, w tym portalu internetowego Urzędu;
  prowadzenie rachunkowości jednostki budżetowej Urząd Miasta, w tym:
  - księgi rachunkowej dla wydatków jednostki budżetowej, w tym wydatków współfinansowanych środkami zewnętrznymi
  - księgi rachunkowej dla Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
  - ewidencji operacji na rachunku depozytów
  - sprawdzanie dowodów księgowych pod względem formalno-rachunkowym
  - dekretowanie i ewidencja zdarzeń gospodarczych
  - uzgadnianie ksiąg rachunkowych;
 20. bieżąca – wstępna kontrola realizacji wydatków budżetowych;
 21. ustalanie, sprawdzanie drogą inwentaryzacji rzeczywistego stanu aktywów i pasywów Urzędu Miasta jako jednostki budżetowej;
 22. przygotowywanie danych do sprawozdawczości, sporządzanie bilansu rocznego oraz bilansu skonsolidowanego;
 23. udział w pracach komisji przetargowych zgodnie z obowiązującymi przepisami wewnętrznymi Urzędu Miasta i ustawą Prawo zamówień publicznych;
 24. kontrola dowodów księgowych pod względem zachowania dyscypliny finansów publicznych;
 25. przestrzeganie dyscypliny budżetowej w zakresie wykonywania budżetu miasta;
 26. zgłaszanie wszelkich trudności i nieprawidłowości w zakresie pracy biura, przedstawianie projektów ich usunięcia oraz poprawy organizacji pracy;
 27. zastępowanie skarbnika Miasta w zakresie całokształtu jego obowiązków w czasie jego nieobecności i na jego polecenie

Izabela Kabalska (zastępuje Aleksandra Swarzyńska)

Główny specjalista
Budynek nr 4, pok. 408
Telefon kontaktowy: 43 825-02-28 lub 43 825-02-00 wew. 228
Adres e-mail: i.kabalska@zdunskawola.pl

Kompetencje:

 1. Prowadzenie na podstawie dowodów księgowych księgi rachunkowej dla wydatków Urzędu, w tym obsługa dzienników cząstkowych: 
  - wydatków ( jednostki budżetowej) Miasto Zduńska Wola - Urząd Miasta, 
  - wydatków (jednostki budżetowej) Urząd Miasta - wynagrodzenia, 
  - wydatków (jednostki budżetowej) Fundusze unijne
 2. Ewidencjonowanie długoterminowych aktywów finansowych (udziałów).
 3. Ewidencjonowanie na koncie pozabilansowym wydatków strukturalnych.
 4. Kontrola formalno - rachunkowa dowodów księgowych.
 5. Dekretacja operacji gospodarczych.
 6. Ustalanie i wskazywanie na fakturach zastosowania przy zapłacie Mechanizmu Podzielonej Płatności;
 7. Sprawdzanie, czy zapłata była dokonana na rachunek umieszczony w bazie informacji o podatnikach VAT udostępnionej w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Ministerstwa Finansów.
 8. Bieżąca kontrola i analiza: planu, realizacji wydatków i źródeł ich finansowania.
 9. Weryfikacja rozliczanych kosztów inwestycji współfinansowanych środkami zewnętrznymi.
 10. Monitoring realizacji projektów finansowanych środkami zewnętrznymi w zakresie finansowym.
 11. Ustalanie, sprawdzanie drogą inwentaryzacji rzeczywistego stanu aktywów i pasywów.
 12. Wycena aktywów i pasywów oraz ustalenie wyniku finansowego.
 13. Sporządzanie sprawozdań budżetowych.
 14. Koordynowanie czynności związanych z księgowaniem strony wydatkowej budżetu mające na celu terminowe sporządzanie sprawozdań;
 15. Sporządzanie sprawozdania finansowego jednostki Urząd Miasta (bilansu, zestawienia zmian w kapitale własnym, rachunku zysków i strat, informacji dodatkowej);
 16. Ewidencjonowanie planu wydatków Urzędu Miasta na podstawie uchwał Rady Miasta i zarządzeń Prezydenta Miasta.
 17. Przygotowywanie informacji z zakresu prowadzonych spraw.
 18. Ewidencjonowanie na kontach księgi głównej operacji dotyczących zmian w środkach trwałych, wartościach niematerialnych i prawnych oraz pozostałych środkach trwałych.
 19. Prowadzenie rejestru zakupów VAT, rozliczanie podatku naliczonego VAT podlegającego odliczeniu i przygotowywanie danych do deklaracji VAT w zakresie podatku naliczonego
 20. Uczestnictwo w kontrolach jednostek otrzymujących dotacje z budżetu Miasta.
 21. Przestrzeganie procedur realizacji projektu oraz zapisów umów na dofinansowanie.
 22. Kontrola poprawność naniesionych przez komórkę merytoryczną danych określonych w instrukcji obiegu dokumentów księgowych;
 23. Współpraca z komórkami merytorycznymi Urzędu realizującymi projekty finansowane środkami zewnętrznymi w zakresie finansowej realizacji projektu, zgodnie z zapisami zawartymi w umowach oraz planem i harmonogramem płatności w szczególności w zakresie ich terminowego ukończenia oraz pełnego i właściwego wykorzystania przekazanych środków;
 24. Przygotowanie dokumentów związanych z projektem w części dotyczącej spraw finansowych do archiwizacji i przekazanie ich do archiwum zakładowego w miejsce wyznaczone i odpowiednio oznaczone.
 25. Sporządzanie bilansu skonsolidowanego

Mikołaj Suchodolski (zastępuje Katarzyna Chojnacka)

Podinspektor
Budynek nr 4, pok. 408
Telefon kontaktowy: 43 825-02-28 lub 43 825-02-00 wew. 228
Adres e-mail: m.suchodolski@zdunskawola.pl

Kompetencje:

 1. Prowadzenie na podstawie dowodów księgowych księgi rachunkowej dla wydatków Urzędu, w tym obsługa dziennika cząstkowego - wydatki niewygasające.
 2. Prowadzenie na podstawie dowodów księgowych ewidencji syntetycznej i analitycznej Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
 3. Sporządzanie co miesiąc wykazu obciążeń pracowników z tytułu spłat od udzielonych pożyczek z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
 4. Przekazywanie odpisu na rachunek bankowy Funduszu Świadczeń Socjalnych.
 5. Ewidencjonowanie na koncie pozabilansowym zaangażowania wydatków budżetowych.
 6. Prowadzenie zbioru umów i weryfikacja ich ewidencji w Eurobudżecie.
 7. Kontrola formalno - rachunkowa dowodów księgowych, w tym dokumentów księgowych stanowiących rozliczenie przekazanych dotacji.
 8. Weryfikacja rozliczanych kosztów inwestycji.
 9. Kontrola poprawności naniesionych przez komórkę merytoryczną danych określonych w instrukcji obiegu dokumentów księgowych.
 10. Dekretacja operacji gospodarczych.
 11. Ustalanie i wskazywanie na fakturach zastosowania przy zapłacie Mechanizmu Podzielonej Płatności;
 12. Sprawdzanie, czy zapłata była dokonana na rachunek umieszczony w bazie informacji o podatnikach VAT udostępnionej w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Ministerstwa Finansów.
 13. Bieżąca kontrola i analiza: planu, realizacji wydatków i źródeł ich finansowania.
 14. Prowadzenie ksiąg inwentarzowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz pozostałych środków trwałych.
 15. Rozliczanie inwentaryzacji.
 16. Ustalanie, sprawdzanie drogą inwentaryzacji rzeczywistego stanu aktywów i pasywów.
 17. Wycena aktywów i pasywów.
 18. Sporządzanie sprawozdań budżetowych.
 19. Ewidencjonowanie na kontach pozabilansowych, na podstawie spisu inwentarza, stanu czynnego i stanu biernego spadków.
 20. Wprowadzanie na konta bilansowe wartości aktywów i pasywów przejętych w spadkach.
 21. Sporządzanie informacji dotyczących powierzonych spraw.
 22. Uczestnictwo w kontrolach jednostek otrzymujących dotacje z budżetu Miasta.
 23. Współpraca z komórkami merytorycznymi Urzędu.
 24. Wykonywanie innych prac zleconych przez Skarbnika Miasta lub dyrektora biura.

Aleksandra Swarzyńska (zastępuje Izabela Kabalska)

Inspektor
Budynek nr 4, pok. 408
Telefon kontaktowy: 43 825-02-28 lub 43 825-02-00 wew. 228
Adres e-mail: a.swarzynska@zdunskawola.pl

Kompetencje:

 1. Prowadzenie na podstawie dowodów księgowych księgi rachunkowej dla wydatków Urzędu, w tym obsługa dzienników cząstkowych:
  - wydatków ( jednostki budżetowej ) Miasto Zduńska Wola - Urząd Miasta,
  - wydatków (jednostki budżetowej ) Urząd Miasta - wynagrodzenia,
  - wydatków (jednostki budżetowej) Fundusze unijne.
 2. Kontrola formalno - rachunkowa dowodów księgowych, w tym dokumentów księgowych stanowiących rozliczenie przekazanych dotacji.
 3. Kontrola poprawności naniesionych przez komórkę merytoryczną danych określonych w instrukcji obiegu dokumentów księgowych;
 4. Dekretacja operacji gospodarczych;
 5. Ustalanie i wskazywanie na fakturach zastosowania przy zapłacie Mechanizmu Podzielonej Płatności;
 6. Sprawdzanie, czy zapłata była dokonana na rachunek umieszczony w bazie informacji o podatnikach VAT udostępnionej w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Ministerstwa Finansów.
 7. Weryfikacja rozliczanych kosztów inwestycji;
 8. Bieżąca kontrola i analiza: planu, realizacji oraz źródeł finansowania wydatków inwestycyjnych;
 9. Ewidencja operacji na rachunku depozytów;
 10. Ewidencjonowanie na kontach księgi głównej operacji dotyczących zmian w środkach trwałych, wartościach niematerialnych i prawnych oraz pozostałych środków trwałych;
 11. Wystawianie dyspozycji na zwrot odsetek od wniesionych wadiów i zabezpieczeń;
 12. Sporządzanie sprawozdań budżetowych;
 13. Wycena aktywów i pasywów;
 14. Ustalanie, sprawdzanie drogą inwentaryzacji rzeczywistego stanu aktywów i pasywów;
 15. Sporządzanie sprawozdania finansowego łącznego (bilansu, zestawienia zmian w kapitale własnym, rachunku zysków i strat, informacji dodatkowej);
 16. Sporządzanie informacji dotyczących powierzonych spraw, w tym kwartalnego zestawienia wypłaconego wynagrodzenia dla Animatora/Animatorki;
 17. Rozliczenia z PFRON i sporządzanie deklaracji;
 18. Wystawianie not obciążeniowych;
 19. Uczestnictwo w kontrolach jednostek otrzymujących dotacje z budżetu Miasta;
 20. Sporządzanie zestawień kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi;
 21. Przesyłanie zgodnie z umowami kredytowymi i pożyczkowymi wymaganej dokumentacji do banków;
 22. Aktualizowanie wykazu upoważnień;
 23. Współpraca z komórkami merytorycznymi Urzędu;
 24. Wykonywanie innych prac zleconych przez Skarbnika lub dyrektora biura;

Katarzyna Chojnacka (zastępuje Mikołaj Suchodolski)

Podinspektor
Budynek nr 4, pok. 408
Telefon kontaktowy: 43 825-02-28 lub 43 825-02-00 wew. 228
Adres e-mail: k.chojnacka@zdunskawola.pl

Kompetencje:

 1. Prowadzenie na podstawie dowodów księgowych księgi rachunkowej dla wydatków Urzędu, w tym obsługa dzienników cząstkowych: 
  - wydatków ( jednostki budżetowej) Miasto Zduńska Wola - Urząd Miasta, 
  - wydatków (jednostki budżetowej) Urząd Miasta - wynagrodzenia, 
  - wydatków (jednostki budżetowej) Fundusze unijne;
 2. Kontrola formalno - rachunkowa dowodów księgowych, w tym dokumentów księgowych stanowiących rozliczenie przekazanych dotacji;
 3. Dekretacja operacji gospodarczych;
 4. Ustalanie i wskazywanie na fakturach zastosowania przy zapłacie Mechanizmu Podzielonej Płatności;
 5. Kontrola poprawności naniesionych przez komórkę merytoryczną danych określonych w instrukcji obiegu dokumentów księgowych;
 6. Sprawdzanie, czy zapłata była dokonana na rachunek umieszczony w bazie informacji o podatnikach VAT udostępnionej w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Ministerstwa Finansów;
 7. Bieżąca kontrola i analiza: planu, realizacji wydatków i źródeł ich finansowania;
 8. Sporządzanie sprawozdań budżetowych;
 9. Ustalanie, sprawdzanie drogą inwentaryzacji rzeczywistego stanu aktywów i pasywów;
 10. Wycena aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego;
 11. Przygotowywanie informacji z zakresu prowadzonych spraw;
 12. Ewidencjonowanie na kontach księgi głównej operacji dotyczących zmian w środkach trwałych, wartościach niematerialnych i prawnych oraz pozostałych środkach trwałych;
 13. Uczestnictwo w kontrolach jednostek otrzymujących dotacje z budżetu Miasta;
 14. Wykonywanie innych prac zleconych przez Skarbnika lub dyrektora biura.

Ewa Piwowarczyk (zastępuje Aleksandra Swarzyńska)

Inspektor
Budynek nr 4, pok. 411
Telefon kontaktowy: 43 825-02-27 lub 43 825-02-00 wew. 227
Adres e-mail: e.piwowarczyk@zdunskawola.pl

Kompetencje:

 1. Obsługa kasowa wszystkich biur oraz jednostek podległych Miastu w zakresie wynikającym z realizacji budżetu Miasta:
  - pobieranie i odprowadzanie gotówki do banku,
  - terminowa realizacja płatności gotówkowych,
  - przyjmowanie i zwrot wadiów w zakresie sprzedaży mienia,
  - sporządzanie raportów kasowych wg rachunków bankowych.
 2. Terminowa realizacja płatności bezgotówkowych.
 3. Obsługa modułu Eurobudżet w zakresie rozliczeń z kontrahentami.
 4. Dokonywanie, w uzgodnieniu z bankami, spłat zobowiązań z tytułu zaciągniętych przez Miasto kredytów i pożyczek.
 5. Przyjmowanie i ewidencjonowanie gwarancji i poręczeń.
 6. Bieżąca – wstępna kontrola dokumentów stanowiących podstawę realizacji rozliczeń.
 7. Sporządzanie wyciągów bankowych.
 8. Bieżąca kontrola wpływów na kontach, w tym:
  - weryfikacja i identyfikacja wszystkich operacji na rachunku organu i rachunkach wyodrębnionych do obsługi projektów.
  - sporządzanie i przekazywanie komórkom merytorycznym informacji o wpływie środków na rachunek.
 9. Wypłacanie wynagrodzeń i świadczeń z tytułu pracy w oparciu o listy płac gotówką lub przelewem na wskazany rachunek pracownika, składanie niepodjętych wynagrodzeń do depozytu i wzywanie pracowników do odbioru złożonego w depozycie wynagrodzenia, doręczanie niepodjętych wynagrodzeń w drodze przekazu pocztowego.
 10. Realizacja rozliczeń w zakresie zadań współfinansowanych środkami zewnętrznymi, w tym:
  - przestrzeganie terminów:
    - przekazywania środków na rachunek obsługujący projekt,
    - zwrotu środków na rachunek instytucji finansującej,
  - zapłaty kontrahentom,
  - przestrzeganie procedur realizacji projektu oraz zapisów umów na dofinansowanie.
 11. Współpraca z komórkami merytorycznymi Urzędu realizującymi projekty finansowane środkami zewnętrznymi.

Jacek Prekwa (zastępuje Martyna Topolnicka-Królikowska)

Inspektor
Budynek nr 4, pok. 406
Telefon kontaktowy: 43 825-02-26 lub 43 825-02-00 wew. 226
Adres e-mail: j.prekwa@zdunskawola.pl

Kompetencje:

 1. Naliczanie i sporządzanie list płac:
  a) wynagrodzeń za pracę i innych świadczeń związanych z pracą,
  b) zasiłków i świadczeń płatnych z funduszu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
  c) wynagrodzeń z tytułu umów cywilnoprawnych.
 2. Naliczanie i sporządzanie list płac z tytułu różnych wydatków na rzecz osób fizycznych, między innymi: diet, nagród, stypendiów, wyprawki szkolnej, renty, świadczenia pieniężnego wypłacanego żołnierzom rezerwy, ekwiwalentu dla członka OSP za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach, wynagrodzenia członka Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zduńskiej Woli.
 3. Prowadzenie dokumentacji płacowej.
 4. Wykonywanie obowiązków należących do płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych: 
  a) zgodne z przepisami naliczanie i terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych,
  b) sporządzanie informacji i deklaracji podatkowych.
 5. Wydawanie zaświadczeń z zakresu prowadzonych spraw.
 6. Wypełnianie formularza RP 7 dla byłych i obecnych pracowników Urzędu.
 7. Sporządzanie sprawozdań  z zakresu prowadzonych spraw.
 8. Prowadzenie rozliczeń z Powiatowym Urzędem Pracy w związku z zatrudnieniem pracowników w ramach robót publicznych, prac społecznie użytecznych.
 9. Kontrola formalno-rachunkowa delegacji krajowych i zagranicznych.
 10. Kontrola formalno-rachunkowa rachunków dotyczących umów zleceń, o dzieło.
 11. Wprowadzanie danych osobowych do Programu kadrowo-płacowego niezbędnych do obsługi funduszu bezosobowego.

Martyna Topolnicka-Królikowska (zastępuje Jacek Prekwa)

Podinspektor
Budynek nr 4, pok. 401
Telefon kontaktowy: 43 825-02-73 lub 43 825-02-00 wew. 273
Adres e-mail: m.topolnicka@zdunskawola.pl

Zakres obowiązków:

 1. prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem społecznym i zdrowotnym osób zatrudnionych w Urzędzie Miasta, w szczególności:
  a) zgłaszanie do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego osób podlegających tym zgłoszeniom, powiadamianie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 
  o wszelkich zmianach, jakie nastąpiły w stosunku do ubezpieczonych,
  b) zgłaszanie do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny ubezpieczonego,
  c) wyrejestrowanie z ubezpieczeń społecznych lub ubezpieczenia zdrowotnego osób, które przestały im podlegać,
  d) zgodne z przepisami naliczanie i terminowe przekazywanie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy,
  e) sporządzanie dokumentacji do miesięcznych rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych,
  f) sporządzanie raportów imiennych dla pracowników,
  g) tworzenie i wysyłanie dokumentów ubezpieczeniowych w aplikacji Płatnik;
 2. ustalanie uprawnień do wynagrodzenia za czas choroby, zasiłków chorobowych, macierzyńskich i opiekuńczych;
 3. weryfikacja wyliczenia podstaw do obliczenia  zasiłków;
 4. wykonywanie innych prac zleconych przez przełożonego.

Iwona Skiba

Pomoc administracyjna
Budynek nr 4, pok. 408
Telefon kontaktowy: 43 825-02-28 lub 43 825-02-00 wew. 228
Adres e-mail: i.skiba@zdunskawola.pl


Powiadom znajomego