W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Biuro Gospodarki Lokalowej

Zgodnie z § 34 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Zduńska Wola:

"Do zadań i kompetencji Biura Gospodarki Lokalowej należy w szczególności:

 1. przyjmowanie wniosków o najem lokali i wniosków o zamianę na wolny lokal, zapewnienie dostępu do formularzy wniosków w Biurze i Kancelarii oraz instruktaż ich wypełniania, dostarczanie przyjętych wniosków do Kancelarii celem ich rejestracji oraz zwrotne ich pobieranie;
 2. weryfikacja złożonych wniosków w zakresie: kompletności wypełnienia, terminowości złożenia, osiągania przez gospodarstwo domowe wnioskodawcy dochodu w wysokości uzasadniającej oddanie w najem danego lokalu;
 3. przeprowadzanie weryfikacji uaktualniającej niezrealizowane listy osób zakwalifikowanych do oddania w najem lokali w zakresie warunków uprawniających wnioskodawcę do uzyskania w najem lokalu;
 4. przygotowywanie propozycji zasiedleń wolnych lokali;
 5. wydawanie skierowań na najem na czas nieoznaczony lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta, na najem socjalny lokali, lokali zamiennych oraz pomieszczeń tymczasowych;
 6. prowadzenie postępowań w sprawach regulacji tytułów prawnych do lokalu w stosunku do osób zajmujących lokal bez tytułu prawnego przez okres nie krótszy niż 10 lat przed wejściem w życie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego;
 7. prowadzenie postępowań w sprawie regulacji tytułów prawnych do lokalu w przypadku śmierci najemcy;
 8. prowadzenie postępowań w stosunku do osób, które pozostały w lokalu opuszczonym przez najemcę lub w lokalu, w którego najem nie wstąpiły po śmierci najemcy;
 9. prowadzenie spraw związanych z opuszczaniem przez lokatorów lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy przeznaczonych do remontu kapitalnego, przebudowy lub nadbudowy w związku z inwestycjami realizowanymi przez Miasto;
 10. prowadzenie spraw związanych z oddawaniem w najem lokali o powierzchni użytkowej 80 m²;
 11. prowadzenie spraw związanych z oddawaniem w najem lokali zdewastowanych, lokali w blokach oraz lokali w budynkach poddanych termomodernizacji, rewitalizacji, remontowi kapitalnemu, przebudowie lub nadbudowie w związku z inwestycją realizowaną przez Miasto;
 12. prowadzenie spraw związanych z włączeniem wolnego lokalu jednoizbowego w starym zasobie mieszkaniowym o obniżonym standardzie do lokalu znajdującego się w bezpośrednim sąsiedztwie zwolnionego lokalu;
 13. prowadzenie spraw związanych z podziałem lokalu w starym zasobie mieszkaniowym na dwa odrębne lokale;
 14. prowadzenie postępowań związanych z przywracaniem tytułów prawnych do lokali;
 15. prowadzenie postępowań w sprawach o oddanie w najem lokalu w związku ze spłatą zadłużenia;
 16. prowadzenie spraw związanych z przekwalifikowywaniem lokali oddanych w najem na czas nieoznaczony na lokale socjalne;
 17. przeprowadzanie weryfikacji spełniania przez najemców kryterium wysokości dochodu uzasadniającej oddanie w najem lokalu;
 18. prowadzenie postępowań w sprawie oddawania w najem na czas nieoznaczony lokali, których własność została przeniesiona na Miasto na podstawie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego Polskie Koleje Państwowe;
 19. wyrażanie zgody na podnajem lub oddanie w bezpłatne używanie lokali mieszkalnych lub ich części;
 20. współpraca z Towarzystwem Budownictwa Społecznego „ZŁOTNICKI” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w sprawach dotyczących:
  1. niezamieszkiwania najemców w lokalach przez okres, co najmniej 12 miesięcy,
  2. lokali podnajętych bez wymaganej zgody,
  3. związanych z przekazywaniem na rzecz właścicieli nieruchomości stanowiących własność osób fizycznych, do których stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego o prowadzeniu cudzych spraw bez zlecenia w zakresie zabezpieczeń hipotecznych z tytułu wykonanych remontów,
  4. opróżniania lokali wyłączonych z użytkowania;
 21. prowadzenie spraw związanych ze znoszeniem wierzytelności Skarbu Państwa na hipotece nieruchomości z tytułu wykonanych remontów;
 22. koordynowanie działań i obsługa organizacyjno-administracyjna Społecznej Komisji Mieszkaniowej;
 23. prowadzenie spraw związanych z potwierdzaniem zawarcia przez strony umów o opiece;
 24. reprezentowanie udziału Miasta we wspólnotach mieszkaniowych na podstawie stosownych pełnomocnictw i upoważnień;
 25. współpraca z zarządcami części wspólnych nieruchomości wspólnot mieszkaniowych z udziałem Miasta;
 26. przekazywanie otrzymanych przez Miasto zawiadomień o zaliczkach na poczet utrzymania części wspólnych wspólnot mieszkaniowych do Towarzystwa Budownictwa Społecznego „ZŁOTNICKI” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością celem uregulowania należności;
 27. sporządzanie zestawienia danych o czynszach najmu lokali mieszkalnych położonych na obszarze Miasta nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego i przesyłanie do publikacji do Dziennika Urzędowego;
 28. współpraca z Towarzystwem Budownictwa Społecznego „ZŁOTNICKI” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w zakresie spraw powierzonych jej do prowadzenia przez Miasto, w tym szczególnie w zakresie najmu lokali mieszkalnych, zamiennych, najmu socjalnego lokali i pomieszczeń tymczasowych;
 29. zapewnienie nadzoru merytorycznego nad zadaniami Miasta, realizowanymi przez Spółkę Towarzystwo Budownictwa Społecznego „ZŁOTNICKI” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;
 30. zapewnienie współpracy ze Stanowiskiem ds. Nadzoru Właścicielskiego w sprawach istotnych z punktu widzenia nadzoru właścicielskiego, a dotyczących zadań będących w gestii Zgromadzenia Wspólników Towarzystwa Budownictwa Społecznego „ZŁOTNICKI” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w tym zapewnienie właściwego przepływu informacji w zakresie środków finansowych przewidzianych w budżecie Miasta, z przeznaczeniem na potrzeby spółki;
 31. aktualizowanie zasobu pomieszczeń tymczasowych;
 32. opiniowanie propozycji zmiany stawki czynszu najmu lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta oraz lokali użytkowych;
 33. prowadzenie wykazu wyłączonych z użytkowania budynków z lokalami wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu Miasta i wyłączonych z użytkowania lokali;
 34. inicjowanie opracowywania wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta i jego realizacja w odniesieniu do zasad polityki czynszowej oraz warunków obniżania czynszu i innych ujętych w programie działań mających na celu poprawę wykorzystania i racjonalizację gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy;
 35. prowadzenie spraw związanych z roszczeniami odszkodowawczymi z tytułu niedostarczenia lokalu socjalnego lub pomieszczenia tymczasowego;
 36. wykonywanie zadań wynikających z przepisów regulujących zasady i tryb przyznawania, ustalania wysokości i wypłacania dodatków mieszkaniowych, w tym:
  1. współpraca z zarządcami zasobów mieszkaniowych w zakresie spraw związanych z dodatkami mieszkaniowymi,
  2. przyjmowanie interesantów, w tym zapewnienie instruktażu wypełniania wniosków, zapewnienie dostępu do formularzy wniosków w Biurze oraz Kancelarii, dostarczanie przyjętych wniosków do Kancelarii celem ich rejestracji oraz zwrotne ich pobieranie,
  3. weryfikacja pod względem kompletności i poprawności formalno-merytorycznej składanych wniosków,
  4. korygowanie wysokości wydatków mieszkaniowych potwierdzonych przez zarządców budynków do stawek obowiązujących w mieszkaniowym zasobie gminy,
  5. prowadzenie spraw związanych z rozpatrywaniem przyjętych wniosków o dodatki mieszkaniowe, w tym wydawanie decyzji administracyjnych o przyznaniu dodatku, odmowie przyznania, uchyleniu decyzji, stwierdzeniu bezprzedmiotowości decyzji oraz umarzaniu postępowań administracyjnych,
  6. wykonywanie zestawień i dyspozycji finansowych związanych z wypłacaniem dodatków mieszkaniowych,
  7. fakturowanie zestawień finansowych i współpraca z Biurem Finansowo-Budżetowym,
  8. bieżąca analiza środków finansowych zabezpieczonych na wypłatę dodatków mieszkaniowych i podejmowanie stosownych działań w przypadku braku środków bądź ich nadwyżki,
  9. współpraca z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli w zakresie przeprowadzania wywiadów środowiskowych w odniesieniu do osób zgłaszających potrzebę pomocy lub korzystających z dodatku mieszkaniowego oraz analiza wywiadów środowiskowych w kontekście sytuacji zawodowej, dochodowej i rodzinnej, w tym analiza oświadczeń majątkowych,
  10. prowadzenie postępowań administracyjnych po przeprowadzonych wywiadach środowiskowych w przypadku rozbieżności w złożonych dokumentach oraz w przypadku ujawnienia stanu majątkowego,
  11. prowadzenie postępowań w zakresie wstrzymań i wznowień wypłaty dodatków mieszkaniowych w związku z zaległościami czynszowymi,
  12. prowadzenie spraw w zakresie wznowienia postępowania w przypadku przyznania dodatku mieszkaniowego na podstawie nieprawdziwych danych,
  13. prowadzenie całokształtu spraw wynikających z odwołań od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego,
  14. prowadzenie i przechowywanie akt spraw zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie, z uwzględnieniem prowadzenia metryki w danej sprawie;
 37. wykonywanie zadań wynikających z przepisów regulujących zasady i tryb przyznawania, ustalania wysokości i wypłacania dodatków energetycznych, w tym:
  1. przyjmowanie interesantów, w tym zapewnienie instruktażu wypełniania wniosków o dodatki energetyczne, zapewnienie dostępu do formularzy wniosków w Biurze oraz Kancelarii, dostarczanie przyjętych wniosków do Kancelarii celem ich rejestracji oraz zwrotne ich pobieranie,
  2. weryfikacja pod względem kompletności i poprawności formalno-merytorycznej składanych wniosków,
  3. prowadzenie spraw związanych z rozpatrywaniem przyjętych wniosków, w tym wydawanie decyzji administracyjnych o odmowie, przyznaniu dodatków energetycznych, uruchamianie przyznanych dodatków energetycznych, w tym wykonywanie zestawień i dyspozycji finansowych związanych z wypłacaniem dodatków energetycznych,
  4. prowadzenie postępowań w przypadku odwołań od decyzji administracyjnych,
  5. prowadzenie i przechowywanie akt spraw zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie, z uwzględnieniem prowadzenia metryki w danej sprawie,
  6. wnioskowanie i rozliczanie dotacji celowej na finansowanie wypłat dodatku energetycznego;
 38. przeprowadzanie kontroli wynikających z planu kontroli na dany rok kalendarzowy."

Przy znakowaniu spraw biuro używa symbolu „GL”.Magdalena Komodzińska

Dyrektor
Budynek nr 4, pok. 412
Telefon kontaktowy: 43 825-02-78 lub 43 825-02-00 wew. 278
Adres e-mail: m.komodzinska@zdunskawola.pl

Andrzej Klimaszewski

Inspektor
Budynek nr 4, pok. 415
Telefon kontaktowy: 43 825-02-14 lub 43 825-02-00 wew. 214
Adres e-mail: a.klimaszewski@zdunskawola.pl


Katarzyna Rzeźnik

Inspektor
Budynek nr 4, pok. 414
Telefon kontaktowy: 43 825-02-15 lub 43 825-02-00 wew. 215
Adres e-mail: k.rzeznik@zdunskawola.pl


Monika Łojewska

Inspektor
Budynek nr 4, pok. 414
Telefon kontaktowy: 43 825-02-15 lub 43 825-02-00 wew. 215
Adres e-mail: m.lojewska@zdunskawola.pl


Edyta Rachwalak

Inspektor
Budynek nr 4, pok. 414
Telefon kontaktowy: 43 825-02-16 lub 43 825-02-00 wew. 216
Adres e-mail: e.rachwalak@zdunskawola.pl


Anna Rubajczyk

Inspektor
Budynek nr 4, pok. 414
Telefon kontaktowy: 43 825-02-11 lub 43 825-02-00 wew. 216
Adres e-mail: a.rubajczyk@zdunskawola.pl

Lista spraw prowadzonych przez Biuro dostępna jest pod adresem:

https://bip.zdunskawola.pl/sprawy-do-zalatwienia/szukaj?category_id=-1&unit_id=5Powiadom znajomego