W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Biuro Gospodarki Nieruchomościami

Zgodnie z § 33 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Zduńska Wola:

"Do zadań i kompetencji Biura Gospodarki Nieruchomościami należy w szczególności:

 1. gospodarowanie nieruchomościami Miasta nie będącymi w administracji i zarządzie jednostek organizacyjnych oraz sprawowanie nadzoru i kontroli nad mieniem powierzonym innym zarządcom lub administratorom w zakresie wywiązywania się przez nich z obowiązków, jakie nakładają na właściciela przepisy prawa;
 2. prowadzenie spraw związanych z nabywaniem, zbywaniem, zamianą, darowizną, oddaniem w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, użyczenie, najem, dzierżawę, oddawaniem w trwały zarząd lub obciążaniem ograniczonymi prawami rzeczowymi nieruchomości oraz z wywłaszczeniem i zwrotem nieruchomości w zakresie realizowanych zadań;
 3. prowadzenie spraw związanych ze zbywaniem lokali mieszkalnych;
 4. prowadzenie spraw związanych z przygotowywaniem, organizacją i przeprowadzaniem przetargów na sprzedaż, oddanie w użytkowanie wieczyste oraz dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Miasta;
 5. ustalanie wysokości opłat adiacenckich z tytułu budowy urządzeń infrastruktury technicznej;
 6. prowadzenie spraw związanych z naliczaniem opłat adiacenckich z tytułu podziału nieruchomości;
 7. prowadzenie spraw związanych z naliczaniem opłaty planistycznej;
 8. prowadzenie spraw związanych z komunalizacją mienia;
 9. prowadzenie spraw związanych z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości;
 10. prowadzenie spraw związanych z podziałami i scaleniami nieruchomości;
 11. prowadzenie spraw związanych z rozgraniczaniem nieruchomości;
 12. prowadzenie spraw związanych z nadawaniem nazw ulicom i placom;
 13. prowadzenie spraw związanych z nadawaniem numeracji porządkowej nieruchomości;
 14. prowadzenie spraw związanych z rolnictwem;
 15. prowadzenie spraw związanych z organizacją i przeprowadzaniem wyborów do Izby Rolniczej;
 16. prowadzenie spraw dotyczących potwierdzania lat pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym;
 17. prowadzenie spraw dotyczących potwierdzania umów dzierżawy nieruchomości rolnych;
 18. zawieranie umów przekazujących nieruchomości Miasta innym podmiotom w zakresie realizowanych zadań;
 19. zapewnienie merytorycznej współpracy przy zawieraniu umów (między innymi dzierżawy, najmu, użyczenia, sprzedaży, użytkowania wieczystego) przez Biura, w odniesieniu do mienia, które przedmiotowo związane jest z wykonywanymi przez nie zadaniami;
 20. prowadzenie ewidencji mienia zgodnej z ewidencją księgową, w tym ustalanie wartości nieruchomości;
 21. współpraca z Biurem Strategii i Rozwoju Miasta w zakresie aktualizacji oferty inwestycyjnej Miasta dla terenów będących własnością Miasta;
 22. zgłaszanie do Biura Inwestycji Miejskich wniosków w zakresie budowy infrastruktury drogowej dla działek miejskich przeznaczonych pod zabudowę;
 23. prowadzenie spraw związanych z aktualizacją opłat z tytułu użytkowania wieczystego;
 24. występowanie z wnioskami o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania dla nieruchomości miejskich przeznaczonych do sprzedaży;
 25. zabezpieczenie nieruchomości znajdujących się w gospodarowaniu Biura przed zniszczeniem i uszkodzeniem;
 26. naliczanie wymaganych należności z tytułu udostępniania nieruchomości z zasobu oraz za ich bezumowne wykorzystanie;
 27. prowadzenie spraw związanych z przysługującym Miastu prawem pierwokupu nieruchomości;
 28. prowadzenie spraw związanych z przekazywaniem terenów pod rodzinne ogrody działkowe;
 29. prowadzenie spraw w zakresie nabycia przez Miasto i wypłaty odszkodowań za nieruchomości przejęte pod drogi przy współpracy Biura Inwestycji Miejskich oraz Biura Infrastruktury Technicznej;
 30. regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym współpraca z właściwymi Biurami i Zespołem Radców Prawnych przy prowadzeniu spraw o stwierdzenie zasiedzenia własności nieruchomości Miasta;
 31. prowadzenie analizy terenów będących własnością Miasta w zakresie możliwości ich wykorzystania, w szczególności na cele budownictwa mieszkaniowego;
 32. ewidencjonowanie aktów notarialnych wpływających do Urzędu i dokonywanie ich analizy pod względem żądania przez Miasto zwrotu udzielonej bonifikaty;
 33. przygotowywanie projektów aktów prawa miejscowego w zakresie gospodarowania mieniem;
 34. realizacja postanowień zawartych w wydanych orzeczeniach sądowych dotyczących nabycia przez Miasto spadków po zmarłych;
 35. prowadzenie spraw związanych z ujawnianiem praw Miasta w księgach wieczystych i ewidencji gruntów;
 36. prowadzenie spraw związanych z uzgodnieniem lokalizacji urządzeń infrastruktury technicznej na gruntach Miasta i wydawanie zezwoleń w tym zakresie;
 37. współpraca z Towarzystwem Budownictwa Społecznego „ZŁOTNICKI” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w zakresie wykonywania umowy dzierżawy komunalnego zasobu mieszkaniowego;
 38. współpraca z Biurem Gospodarki Lokalowej w sprawach istotnych z punktu widzenia nadzoru nad działalnością Towarzystwa Budownictwa Społecznego „ZŁOTNICKI” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością."

Przy znakowaniu spraw biuro używa symbolu „GN”.Donata Szmiel

Dyrektor
Budynek nr 4, pok. 417
Telefon kontaktowy: 43 825-02-10 lub 43 825-02-00 wew. 210
Adres e-mail: d.szmiel@zdunskawola.pl

Bezpośrednie prowadzenie spraw:

 • Nadawanie numeracji porządkowej dla budynków.
 • Podziały i rozgraniczenia nieruchomości.Sabina Grabarek

Inspektor
Budynek nr 4, pok. 421
Telefon kontaktowy: 43 825-02-12 lub 43 825-02-00 wew. 212
Adres e-mail: s.grabarek@zdunskawola.pl

Kompetencje:

 • Przekształcenie lub sprzedaż prawa użytkowania wieczystego na własność.
 • Potwierdzanie lat pracy w gospodarstwie rolnym.

Joanna Ptak

Inspektor
Budynek nr 4, pok. 416
Telefon kontaktowy: 43 825-02-11 lub 43 825-02-00 wew. 211
Adres e-mail: j.ptak@zdunskawola.pl

Kompetencje:

 • Sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz głównych najemców.

Sylwia Głowacka

Inspektor
Budynek nr 4, pok. 416
Telefon kontaktowy: 43 825-02-11 lub 43 825-02-00 wew. 211
Adres e-mail: s.glowacka@zdunskawola.pl

Kompetencje:

 • Sprzedaż nieruchomości gruntowych.

Agnieszka Palma

Główny specjalista
Budynek nr 4, pok. 420
Telefon kontaktowy: 43 825-02-13 lub 43 825-02-00 wew. 213
Adres e-mail: a.palma@zdunskawola.pl

Kompetencje:

 • Realizowanie prawa użytkowania wieczystego w zakresie obowiązujących ustaw.
 • Określanie zasad lokalizowania urządzeń infrastruktury technicznej na gruntach mienia komunalnego.

Agnieszka Stanieska

Inspektor
Budynek nr 4, pok. 420
Telefon kontaktowy: 43 825-02-13 lub 43 825-02-00 wew. 213
Adres e-mail: a.stanieska@zdunskawola.pl

Kompetencje:

 • Nabywanie gruntów do zasobów mienia gminnego.
 • Przekształceniem użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.

Magdalena Bartosińska

Podinspektor
Budynek nr 4, pok. 416
Telefon kontaktowy: 43 825-02-11 lub 43 825-02-00 wew. 211
Adres e-mail: m.bartosinska@zdunskawola.pl

Kompetencje:

 • Sprzedaż nieruchomości gruntowych.
 • Dzierżawy nieruchomości.

 

Lista spraw prowadzonych przez Biuro dostępna jest pod adresem:

https://bip.zdunskawola.pl/sprawy-do-zalatwienia/szukaj?category_id=-1&unit_id=6

Powiadom znajomego