W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Biuro Gospodarki Przestrzennej

Zgodnie z § 32 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Zduńska Wola:

 1. W skład Biura Gospodarki Przestrzennej wchodzi Dział Miejska Pracownia Urbanistyczna.
 2. Do zadań i kompetencji Działu Miejska Pracownia Urbanistyczna należy w szczególności: 
  1. realizacja polityki przestrzennej na podstawie uchwalonego „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta” w zakresie sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
  2. sporządzanie zmian projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego;
  3. sporządzanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
  4. współpraca z organami właściwymi do opiniowania i uzgadniania projektów opracowań planistycznych oraz przy wprowadzaniu do nich zadań rządowych, wojewódzkich, powiatowych;
  5. udział i współpraca przy wykonywaniu kolejnych czynności procedury sporządzania opracowań planistycznych, zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
  6. podawanie do publicznej wiadomości informacji o przystąpieniu do sporządzania opracowań planistycznych;
  7. organizowanie debat publicznych w celu prezentacji i konsultacji projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego z udziałem lokalnej społeczności oraz radnych Rady;
  8. podawanie do publicznej wiadomości informacji o wyłożeniu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego do publicznego wglądu;
  9. przedstawianie wojewodzie uchwał Rady wraz z dokumentacją planistyczną w celu oceny zgodności z prawem;
  10. gromadzenie materiałów związanych ze sporządzanymi opracowaniami planistycznymi, przechowywanie ich oryginałów;
  11. prowadzenie rejestru miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
  12. ocena aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, w tym w zakresie kierunków rozwoju Miasta oraz zgodności dokumentów planistycznych z obowiązującymi przepisami prawa;
  13. opracowywanie wieloletnich programów sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;

  14. przyjmowanie oraz prowadzenie rejestru wniosków o sporządzenie lub zmianę miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego;
  15. wykonywanie analiz architektoniczno-urbanistycznych do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
  16. inicjowanie działań planistycznych mających na celu poprawę estetyki Miasta;
  17. opracowywanie studiów przedprojektowych i koncepcji zagospodarowania przestrzennego wskazanych terenów/obszarów Miasta;
  18. realizacja zadań wynikających z ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących.
 3. Do zadań i kompetencji Biura Gospodarki Przestrzennej poza sprawami wskazanymi w ust. 2 należy w szczególności:
  1. realizacja zadań wynikających z przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w tym w szczególności:
   1. prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy,
   2. prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
   3. prowadzenie rejestrów wydawanych decyzji,
   4. wydawanie wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
   5. wydawanie opinii i udzielanie informacji o przeznaczeniu terenów w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz wydanych decyzjach o warunkach zabudowy,
   6. wydawanie zaświadczeń o przeznaczeniu terenów w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego;
  2. prowadzenie spraw wynikających z uprawnień Prezydenta przewidzianych w przepisach ustawy Prawo budowlane, polegających na wydawaniu Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego poleceń podjęcia działań w przypadku bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia ludzi związanych z budową, utrzymaniem lub rozbiórką obiektów budowlanych;
  3. współpraca z Biurem Strategii i Rozwoju Miasta w zakresie realizacji zadań wynikających z programu opieki nad zabytkami;
  4. opracowanie i aktualizacja planu sieci rozwoju dróg i układów komunikacyjnych, przy współpracy Biura Infrastruktury Technicznej, z zapewnieniem przepływu informacji do Biura Strategii i Rozwoju Miasta w kwestii strategii rozwoju inwestycji drogowych;
  5. współpraca z Biurem Gospodarki Nieruchomościami w zakresie projektów podziału nieruchomości;
  6. współpraca z Biurem Strategii i Rozwoju Miasta w zakresie weryfikacji terenów inwestycyjnych (w zakresie obowiązujących opracowań planistycznych);
  7. współpraca w opracowywaniu i aktualizacji planów i programów rewitalizacji Miasta (w zakresie obowiązujących opracowań planistycznych);
  8. współpraca z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków (w zakresie obowiązujących opracowań planistycznych);
  9. koordynacja prac Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.

Przy znakowaniu spraw Biuro używa symbolu „GP”, natomiast Dział Miejska Pracownia Urbanistyczna - „GP.MPU”.

Piotr Ignaczewski

Dyrektor Biura
Budynek nr 2, pok. 210
Telefon kontaktowy: 43 825-02-17 lub 43 825-02-00 wew. 217 
Adres e-mail: p.ignaczewski@zdunskawola.pl

Sylwia Kosecka

Inspektor 
Budynek nr 2, pok. 210 
Telefon kontaktowy: 43 825-02-18 lub 43 825-02-00 wew. 218
Adres e-mail: s.kosecka@zdunskawola.pl

Kompetencje:

 • przygotowywanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;
 • prowadzenie rejestru wydanych decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;
 • przygotowywanie wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta;
 • przygotowywanie zaświadczeń z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta;
 • przygotowywanie zaświadczeń o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
 • przygotowywanie informacji, opinii o przeznaczeniu terenu, lokalizacji inwestycji oraz innych pism związanych z planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym;
 • wydawanie kopii dokumentów uwierzytelnionych/nieuwierzytelnionych.

Beata Krakowska

Inspektor 
Budynek nr 2, pok. 209
Telefon kontaktowy: 43 825-02-19 lub 43 825-02-00 wew. 219 
Adres e-mail: b.krakowska@zdunskawola.pl

Kompetencje:

 • wykonywanie wstępnych analiz urbanistycznych;
 • przygotowywanie decyzji o warunkach zabudowy;
 • prowadzenie rejestru wydanych decyzji o warunkach zabudowy;
 • przygotowywanie decyzji o przeniesieniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu na rzecz innej osoby;
 • przygotowywanie decyzji o zmianie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;
 • przygotowywanie informacji, opinii o przeznaczeniu terenu, lokalizacji inwestycji oraz innych pism związanych z planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym;
 • wydawanie kopii dokumentów uwierzytelnionych/nieuwierzytelnionych.

Katarzyna Banasiak

Inspektor 
Budynek nr 2, pok. 209
Telefon kontaktowy: 43 825-02-19 lub 43 825-02-00 wew. 219 
Adres e-mail: k.banasiak@zdunskawola.pl

Kompetencje:

 • wykonywanie wstępnych analiz urbanistycznych;
 • przygotowywanie decyzji o warunkach zabudowy;
 • prowadzenie rejestru wydanych decyzji o warunkach zabudowy;
 • przygotowywanie decyzji o przeniesieniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu na rzecz innej osoby;
 • przygotowywanie decyzji o zmianie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;
 • przygotowywanie informacji, opinii o przeznaczeniu terenu, lokalizacji inwestycji oraz innych pism związanych z planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym;
 • wydawanie kopii dokumentów uwierzytelnionych/nieuwierzytelnionych.

Dział Miejska Pracownia Urbanistyczna


Marzena Ogińska

Kierownik Działu Miejska Pracownia Urbanistyczna
Budynek nr 2, pok. 208
Telefon kontaktowy: 43 825-02-97 lub 43 825-02-00 wew. 297
Adres e-mail: m.oginska@zdunskawola.pl

Kompetencje:

 • opracowywanie projektów planów miejscowych oraz zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego pod kierunkiem osoby posiadającej uprawnienia urbanistyczne w zakresie dotyczącym map do studium i rysunków planów miejscowych oraz tekstów w formie przewidzianej przepisami ustawy o planowaniu zagospodarowaniu przestrzennym;
 • prowadzenie rejestru wniosków o sporządzenie lub zmianę miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta;
 • przygotowywanie odpowiedzi na wnioski o sporządzenie lub zmianę miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta.

Karina Durka

Inspektor 
Budynek nr 2, pok. 207
Telefon kontaktowy: 43 825 02 21 lub 43 825 02 00 wew. 221
Adres e-mail: k.durka@zdunskawola.pl

Kompetencje:

 • opracowywanie projektów planów miejscowych oraz zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego pod kierunkiem osoby posiadającej uprawnienia urbanistyczne w zakresie dotyczącym map do studium i rysunków planów miejscowych oraz tekstów w formie przewidzianej przepisami ustawy o planowaniu zagospodarowaniu przestrzennym;
 • prowadzenie rejestru wniosków o sporządzenie lub zmianę miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta;
 • przygotowywanie odpowiedzi na wnioski o sporządzenie lub zmianę miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta.

Joanna Kosecka

Inspektor
Budynek nr 2, pok. 207
Telefon kontaktowy: 43 825-02-20 lub 43 825-02-00 wew. 220
Adres e-mail: j.kosecka@zdunskawola.pl

Kompetencje:

 • opracowywanie projektów planów miejscowych oraz zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego pod kierunkiem osoby posiadającej uprawnienia urbanistyczne w zakresie dotyczącym map do studium i rysunków planów miejscowych oraz tekstów w formie przewidzianej przepisami ustawy o planowaniu zagospodarowaniu przestrzennym;
 • prowadzenie rejestru wniosków o sporządzenie lub zmianę miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta;
 • przygotowywanie odpowiedzi na wnioski o sporządzenie lub zmianę miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta.

Patrycja Piorun-Masłowska

Inspektor
Budynek nr 2, pok. 207 
Telefon kontaktowy: 43 825-02-20 lub 43 825-02-00 wew. 220
Adres e-mail: p.piorun-maslowska@zdunskawola.pl

Kompetencje:

 • opracowywanie projektów planów miejscowych oraz zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego pod kierunkiem osoby posiadającej uprawnienia urbanistyczne w zakresie dotyczącym map do studium i rysunków planów miejscowych oraz tekstów w formie przewidzianej przepisami ustawy o planowaniu zagospodarowaniu przestrzennym;
 • prowadzenie rejestru wniosków o sporządzenie lub zmianę miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta;
 • przygotowywanie odpowiedzi na wnioski o sporządzenie lub zmianę miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta.

Kinga Salamon

Podinspektor
Budynek nr 2, pok. 207
Telefon kontaktowy: 43 825-02-20 lub 43 825-02-00 wew. 220
Adres e-mail: k.salamon@zdunskawola.pl

Kompetencje:

 • opracowywanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i ich zmian, zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta wraz z prowadzeniem procedur formalno-prawnych oraz innych dokumentów planistycznych;
 • prowadzenie rejestrów, wykazów, ewidencji;
 • archiwizacja dokumentów.

Lista spraw prowadzonych przez Biuro dostępna jest pod adresem:

https://bip.zdunskawola.pl/sprawy-do-zalatwienia/szukaj?category_id=-1&unit_id=7Powiadom znajomego