W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Biuro Infrastruktury Technicznej

Zgodnie z § 35 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Zduńska Wola:

"Do zadań i kompetencji Biura Infrastruktury Technicznej należy w szczególności:

 1. prowadzenie zarządu drogami miejskimi oraz przejętymi w zarząd od innych jednostek samorządu terytorialnego i administracji rządowej, jako zadanie zlecone – pełnienie funkcji „Miejskiego Zarządcy Dróg”, zgodnie z upoważnieniem Prezydenta udzielonym pracownikom wykonującym te zadania;
 2. prowadzenie ewidencji dróg, obiektów mostowych, przepustów drogowych oraz jej aktualizacja;
 3. prowadzenie spraw związanych z zaliczeniem dróg do określonej kategorii, współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego w tym zakresie;
 4. prowadzenie spraw wynikających z ustawy o drogach publicznych, w tym wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i zjazdy z dróg, pobieranie opłat i kar pieniężnych, współpraca w tym zakresie z Biurem Dochodów, uzgadnianie lokalizacji w pasie drogowym obiektów budowlanych lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego;
 5. realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu;
 6. przygotowywanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz współpraca w tym zakresie z Biurem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego;
 7. koordynacja robót w pasie drogowym;
 8. wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających, w tym letnie i zimowe utrzymanie dróg oraz parkingów stanowiących własność Miasta;
 9. przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników;
 10. sporządzanie informacji o drogach publicznych oraz przekazywanie ich GDDKiA;
 11. przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać lub powstającym w następstwie budowy lub utrzymania dróg;
 12. wprowadzanie ograniczeń lub zamykanie dróg i obiektów drogowych dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów drogami różnej kategorii, w przypadku, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób i mienia;
 13. dokonywanie okresowych pomiarów ruchu;
 14. utrzymywanie zieleni przydrożnej, wnioskowanie do Biura Zarządzania Energią i Ochrony Środowiska o usuwanie drzew w celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu na drogach i terenach miejskich, opiniowanie nasadzeń w pasach drogowych z uwzględnieniem istniejącej i planowanej infrastruktury pasa drogowego we współpracy z Biurem Zarządzania Energią i Ochrony Środowiska;
 15. opiniowanie planu sieci rozwoju dróg i układów komunikacyjnych opracowanego przez Biuro Gospodarki Przestrzennej;
 16. przygotowywanie i realizacja remontów drogowych, w tym chodników i parkingów;
 17. przygotowywanie i realizacja inwestycji związanych z budową oświetlenia ulicznego w pasach drogowych;
 18. organizowanie i rozliczanie spraw związanych z oświetleniem ulicznym, przygotowywanie i planowanie rozwoju oświetlenia ulicznego, w tym ewidencjonowanie mienia Miasta;
 19. prowadzenie spraw związanych z organizacją ruchu drogowego na drogach miejskich i wewnętrznych stanowiących własność Miasta;
 20. współdziałanie i współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie zadań związanych w szczególności z siecią dróg, ruchem drogowym, remontami i inwestycjami drogowymi;
 21. prowadzenie spraw wynikających z przepisów ustawy o transporcie drogowym, ustawy – Prawo przewozowe;
 22. wydawanie z upoważnienia organu licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką oraz prowadzenie kontroli w zakresie spełniania wymogów będących podstawą do wydania licencji, zezwoleń na przewozy regularne specjalne i prowadzenie w tym zakresie rejestrów wydanych zezwoleń;
 23. prowadzenie z upoważnienia Prezydenta spraw związanych z realizacją zadań „Organizatora” publicznego transportu zbiorowego wynikających z ustawy o publicznym transporcie zbiorowym w zakresie planowania rozwoju transportu, organizowania oraz zarządzania publicznym transportem zbiorowym;
 24. współdziałanie i współpraca z jednostkami samorządowymi w zakresie realizacji zadania publicznego transportu zbiorowego, w tym współpraca z Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Zduńskiej Woli oraz z innymi przewoźnikami;
 25. przygotowywanie propozycji cen biletów za publiczny transport zbiorowy we współpracy z ościennymi gminami i przewoźnikiem oraz opłat dodatkowych w przypadku jazdy bez biletu;
 26. prowadzenie spraw związanych z organizacją usług przewozowych na terenie Miasta, utrzymywaniem przystanków autobusowych wraz z prowadzeniem spraw związanych z umieszczaniem na nich reklam i ogłoszeń;
 27. prowadzenie spraw dotyczących utrzymania i zarządzania cmentarzem miejskim, realizowanie zadań szczegółowo określonych w ustawie o cmentarzach i chowaniu zmarłych, monitorowanie i nadzór nad poprawnością wprowadzanych danych oraz prawidłowym procesem ich aktualizacji w interaktywnym systemie zarządzania cmentarzem;
 28. aktualizacja opłat za miejsca grzebalne i usługi pogrzebowe na cmentarzu miejskim;
 29. utrzymywanie grobów i cmentarzy wojennych oraz miejsc pamięci narodowej;
 30. prowadzenie spraw związanych z bieżącym funkcjonowaniem i obsługą targowisk na terenie Miasta, przygotowywanie umów dzierżawy obiektów znajdujących się na targowisku miejskim we współpracy z Biurem Gospodarki Nieruchomościami oraz Biurem Dochodów, prowadzenie ewidencji obiektów znajdujących się na targowisku, w tym okresowe przeglądy obiektów budowlanych, i ich zagospodarowanie w ramach administrowania tym mieniem;
 31. prowadzenie ewidencji miejsc handlowych przeznaczonych do rezerwacji, w tym ogłaszanie i przeprowadzanie losowań wolnych miejsc handlowych na targowisku miejskim;
 32. organizowanie i prowadzenie robót publicznych, organizowanie robót dla osób posiadających wyrok sądowy, świadczenia pracy społecznie użytecznej we współpracy z Działem Zdrowia i Polityki Społecznej oraz Biurem Zarządzania Kadrami;
 33. prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem czystości w Mieście, w tym przygotowywanie dokumentacji opisu przedmiotu zamówienia na oczyszczanie określonych terenów Miasta, z wyłączeniem miejskich dróg publicznych, w celu przeprowadzenia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego przez Biuro Zamówień Publicznych, zapewnienie utrzymania w należytym stanie tablic i słupów ogłoszeniowych, tablic pamiątkowych oraz realizacja pozostałych usług o charakterze działalności różnej, w tym flagowanie Miasta, obsługa imprez plenerowych;
 34. zapewnienie utrzymania zieleni (koszenie traw) na wyznaczonych terenach Miasta oraz utrzymanie czystości na nieruchomościach stanowiących własność Miasta;
 35. realizacja zadań określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na terenach/działkach będących w gospodarowaniu Miasta, obejmujących w szczególności:
  1. zbiornik wodny „Kępina”, teren przyległy do zbiornika wraz z przyległymi parkingami,
  2. inne tereny zieleni urządzonej, takie jak teren parkowy na osiedlu Południe, Pasaż im. Janusza Kusocińskiego, Plac Zwycięstwa i Plac Żelazny;
 36. utrzymywanie placów zabaw i siłowni plenerowych (za wyjątkiem znajdujących się na terenie Parku Miejskiego im. Stefana Złotnickiego) oraz nadzór nad zapewnieniem ich właściwego stanu technicznego, w tym dokonywanie okresowej inwentaryzacji, zlecanie okresowych kontroli, przeglądów oraz bieżących napraw i remontów oraz prowadzenie książki obiektu;
 37. realizacja zadań w zakresie bieżącego utrzymania stacji rowerowych;
 38. wydawanie zezwoleń na świadczenie usług w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części, w tym prowadzenie elektronicznej ewidencji udzielanych i cofniętych zezwoleń;
 39. prowadzenie spraw wynikających z przepisów o ochronie zwierząt, w tym opracowywanie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta, wydawanie decyzji administracyjnych wymaganych ustawą o ochronie zwierząt i ich ewidencja;
 40. wydawanie zezwoleń na utrzymywanie psów ras uznanych za agresywne, w tym prowadzenie wymaganych rejestrów;
 41. weryfikacja wniosków i nadzorowanie umów z lecznicami weterynaryjnymi w sprawie akcji sterylizacji, kastracji i oznakowania zwierząt właścicielskich;
 42. współpraca z Komisją Dialogu Obywatelskiego ds. ochrony zwierząt i przeciwdziałania bezdomności zwierząt;
 43. administrowanie nieruchomością gruntową zabudowaną budynkiem dworca PKP;
 44. współpraca z Biurem Gospodarki Nieruchomościami w zakresie nadawania nazw ulicom, placom i numeracji porządkowej nieruchomości oraz w zakresie naliczania opłat adiacenckich z tytułu wybudowania ze środków finansowych budżetu Miasta sieci infrastruktury technicznej, w tym zgłaszanie zakończonych inwestycji infrastrukturalnych i przekazywanie dokumentacji wymaganej przez Biuro Gospodarki Nieruchomościami w zakresie zrealizowanych zadań;
 45. przekazywanie do Biura Gospodarki Nieruchomościami spraw związanych z przejęciem gruntów na własność Miasta, w celu prowadzenia postępowań w zakresie wypłaty odszkodowań za tereny przeznaczone pod drogi;
 46. zapewnienie przepływu informacji w zakresie dotyczącym administrowania bądź zarządzania mieniem komunalnym związanym z merytorycznymi zadaniami Biura, a wymagających aktualizacji danych ewidencyjnych ze strony Biura Gospodarki Nieruchomościami w powiązaniu z ewidencją księgową;
 47. współpraca z Biurem Strategii i Rozwoju Miasta w zakresie realizacji zadań wynikających z przyjętego programu opieki nad zabytkami;
 48. zapewnienie właściwego przepływu informacji w zakresie planów działania przenoszących się na budżet Miasta przez nadzorowanych zarządców mienia i komunalne osoby prawne;
 49. zapewnienie nadzoru merytorycznego nad zadaniami Miasta będącymi w zakresie działania Biura, a realizowanymi przez komunalne osoby prawne, zapewnienie współpracy ze Stanowiskiem ds. Nadzoru Właścicielskiego w sprawach istotnych z punktu widzenia nadzoru właścicielskiego;
 50. dokonywanie wpisów do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Centralną Ewidencję i Informację o Działalności Gospodarczej (CEIDG) w zakresie uzyskania, cofnięcia, utraty i wygaśnięcia uprawnień wynikających z zezwoleń i licencji wydawanych przez Biuro;
 51. zapewnienie współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami określonymi przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w zakresie zadań objętych działalnością Biura."

Przy znakowaniu spraw Biuro używa symbolu „IT”.

Edyta Michalak

Dyrektor 
Budynek nr 5, ul. Stefana Złotnickiego 3, II piętro, pok. 510
Telefon kontaktowy: 43 825-02-92 lub 43 825-02-00 wew. 292 
Adres e-mail: e.michalak@zdunskawola.pl


Kamila Piotrowska

Zastępca Dyrektora 
Budynek nr 5, ul. Stefana Złotnickiego 3, II piętro, pok. 510
Telefon kontaktowy: 43 825-02-92 lub 43 825-02-00 wew. 292 
Adres e-mail: k.piotrowska@zdunskawola.pl

Kompetencje:

 • prowadzenie spraw związanych z zaliczeniem dróg do określonej kategorii, współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego w tym zakresie;
 • wydawanie decyzji na zjazdy z dróg;
 • prowadzenie ewidencji dróg, przepustów drogowych oraz jej aktualizacja;
 • zlecanie okresowej kontroli stanu dróg miejskich na podstawie art. 62 Prawa Budowlanego;
 • współpraca z Biurem Gospodarki Nieruchomościami w zakresie nadawania nazw ulic i numerów porządkowych oraz prowadzonych przez Biuro Gospodarki Nieruchomościami opłat adiacenckich z tytułu wybudowania lub przebudowy dróg, w tym zgłaszanie zakończonych inwestycji drogowych w zakresie dokumentacji wymaganej przez Biuro Gospodarki Nieruchomościami;
 • organizowanie i rozliczanie spraw związanych z oświetleniem ulicznym oraz dekoracją świąteczną ulic;
 • prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej za zdarzenia powstałe w związku z prowadzeniem działalności w zakresie zarządzania drogami publicznymi i wewnętrznymi.

Krzysztof Sylla

Główny specjalista
Budynek nr 5, ul. Stefana Złotnickiego 3, II piętro, pok. 509 
Telefon kontaktowy: 43 825-02-70 lub 43 825-02-00 wew. 270 
Adres e-mail: k.sylla@zdunskawola.pl

Kompetencje:

 • realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu, badania i pomiary ruchu, ochrona bezpieczeństwa ruchu drogowego;
 • prowadzenie zadań związanych z organizacją ruchu;
 • prowadzenie zadań związanych z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych;
 • przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników;
 • przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać lub powstającym w następstwie budowy lub utrzymania dróg;
 • udział w komisjach odbiorowych inwestycji i przyjmowanie do eksploatacji nowowybudowanych dróg;
 • udział w charakterze przedstawiciela w podziałach geodezyjnych terenów graniczących z pasem drogowym;
 • prowadzenie gospodarki materiałami z odzysku;
 • prowadzenie akcji zimowej.

Marek Duszyński

Inspektor 
Budynek nr 5, ul. Stefana Złotnickiego 3, II piętro, pok. 507
Telefon kontaktowy: 43 825-02-69 lub 43 825-02-00 wew. 269 
Adres e-mail: m.duszynski@zdunskawola.pl

Kompetencje:

 • wydawanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką;
 • prowadzenie spraw związanych z organizacją usług przewozowych na terenie Miasta, utrzymaniem przystanków autobusowych wraz z prowadzeniem spraw związanych z umieszczaniem na nich reklam;
 • usuwanie zwłok padłych zwierząt z dróg gminnych na terenie Miasta Zduńska;
 • utrzymanie pojemników na odpady w pasach drogowych.

Paweł Kosek

Podinspektor 
Budynek nr 5, ul. Stefana Złotnickiego 3, II piętro, pok. 509
Telefon kontaktowy: 43 825-02-70 lub 43 825-02-00 wew. 270 
Adres e-mail: p.kosek@zdunskawola.pl

Kompetencje:

 • prowadzenie spraw wynikających z ustawy o drogach publicznych, w tym wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego;
 • wydawanie decyzji karnych za zajęcie pasa drogowego bez zgody zarządcy drogi, z przekroczeniem terminu lub powierzchni określonych w zezwoleniu zarządcy drogi;
 • przyjmowanie zgłoszeń i wydawanie decyzji na awarie sieci gestorów urządzeń infrastruktury nie związanej z pasem drogowym;
 • przeprowadzenie kontroli w terenie w związku z zajęciem pasa drogowego;
 • opiniowanie lokalizacji urządzeń w pasie drogowym.

Katarzyna Kołodziejczyk

Specjalista
Budynek nr 5, ul. Stefana Złotnickiego 3, II piętro, pok. 509
Telefon kontaktowy: 43 825-02-70 lub 43 825-02-00 wew. 270 
Adres e-mail: k.kolodziejczyk@zdunskawola.pl

Kompetencje:

 • realizacja zadań określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w zakresie pasów drogowych:
  • bieżąca kontrola stanu czystości ulic i chodników,
  • zlecanie usług, nadzór nad ich realizacją, prowadzenie odbiorów, rozliczenia,
  • utrzymywanie trawników i krzewów w pasie drogowym, poprzez: ewidencję zieleni niskiej w pasach drogowych, zlecanie usług, nadzór nad ich realizacją, prowadzenie odbiorów, rozliczenia.
 • współpraca ze stanowiskiem ochrony przyrody w zakresie dokonywania wycinki i nasadzeń zieleni wysokiej w pasach drogowych.
 • organizowanie i prowadzenie robót publicznych, organizowanie robót dla osób posiadających wyrok sądowy, świadczenia prac społecznie użytecznych.

Natalia Jerczyńska

Inspektor
Budynek nr 5, ul. Stefana Złotnickiego 3, II piętro, pok. 507 
Telefon kontaktowy: 43 825-02-69 lub 43 825-02-00 wew. 269 
Adres e-mail: n.jerczynska@zdunskawola.pl

Kompetencje:

 • prowadzenie spraw związanych z przygotowywaniem projektów decyzji na lokalizację w pasie drogowym drogi gminnej obiektu budowlanego lub urządzenia niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego;
 • prowadzenie spraw związanych z administrowaniem nieruchomością gruntową zabudowaną budynkiem  dworca PKP oraz jego bieżącym funkcjonowaniem;
 • prowadzenie spraw w zakresie bieżącego utrzymania stacji rowerowych.

Magdalena Piwowarczyk

Podinspektor
Budynek nr 5, ul. Stefana Złotnickiego 3, II piętro, pok. 507 
​Telefon kontaktowy: 43 825-02-71 lub 43 825-02-00 wew. 271 
Adres e-mail: m.piwowarczyk@zdunskawola.pl

Kompetencje:

 • prowadzenie spraw związanych z bieżącym funkcjonowaniem i obsługą targowisk na terenie Miasta, prowadzenie ewidencji obiektów znajdujących się na targowisku i ich zagospodarowanie w ramach administrowania tym mieniem;
 • prowadzenie spraw z zakresu ochrony zwierząt, aktualizacja programu ochrony i opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz przygotowywanie w tym zakresie projektów decyzji administracyjnych i prowadzenie ewidencji wymaganych ustawą o ochronie zwierząt:
  • zezwoleń na utrzymywanie psów ras uznanych za agresywne, w tym prowadzenie wymaganych rejestrów;
  • zezwoleń na ochronę przed bezdomnymi zwierzętami i na prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, dokonywanie wpisów i wykreśleń z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG);
 • prowadzenie spraw cmentarza komunalnego przy ul. Bema.Lista spraw prowadzonych przez Biuro dostępna jest pod adresem:

https://bip.zdunskawola.pl/sprawy-do-zalatwienia/szukaj?category_id=-1&unit_id=8

Powiadom znajomego