W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Biuro Zarządzania Energią i Ochrony Środowiska

Zgodnie z § 36 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Zduńska Wola:

 1. W skład Biura Zarządzania Energią i Ochrony Środowiska wchodzi Dział Gospodarki Odpadami Komunalnymi.
 2. Do zadań i kompetencji Działu Gospodarki Odpadami Komunalnymi należy w szczególności:
  1. prowadzenie i rozwijanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi w zakresie określonym ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;
  2. przedkładanie Radzie projektów uchwał w zakresie dotyczącym gospodarowania odpadami komunalnymi i aktualizowanie aktów prawa miejscowego, w tym regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta, zapewnienie jego zgodności z wojewódzkim planem gospodarki odpadami;
  3. przygotowywanie dokumentacji opisu przedmiotu zamówienia na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w celu przeprowadzenia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego przez Biuro Zamówień Publicznych;
  4. nadzorowanie gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym realizacji zadań wykonywanych przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, zgodnie z umową zawartą w ramach postępowań publicznych na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz obowiązującymi aktami prawa miejscowego;
  5. nadzorowanie podmiotów prowadzących działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości, zgodnie z przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz obowiązującymi aktami prawa miejscowego;
  6. kontrola przedsiębiorców wpisanych do Rejestru Działalności Regulowanej, zgodnie z przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;
  7. podejmowanie działań w celu utworzenia punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych w sposób zapewniający łatwy dostęp dla mieszkańców Miasta;
  8. prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych, w tym z ich udostępnianiem na stronie internetowej Miasta;
  9. udostępnianie na stronie internetowej Miasta oraz aktualizowanie informacji określonych przepisami prawa w zakresie:
   1. podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta,
   2. miejsc zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, bioodpadów stanowiących odpady komunalne oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania,
   3. osiągniętego przez Miasto oraz podmioty odbierające odpady komunalne na podstawie umowy z właścicielem nieruchomości, w danym roku kalendarzowym, wymaganego poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu, poziomu składowania odpadów komunalnych i odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych oraz poziomu ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania,
   4. punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, w tym zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
   5. punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon, powstających w gospodarstwach rolnych lub zakładów przetwarzania takich odpadów;
  10. prowadzenie działań zmierzających do osiągnięcia wymaganych poziomów przygotowania do ponownego użycia i recyklingu, poziomów składowania odpadów komunalnych i odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych oraz poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania;
  11. wykonywanie corocznych analiz stanu gospodarki odpadami komunalnymi, w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych Miasta w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym uwzględniających zakres określony przepisami prawa;
  12. prowadzenie stacjonarnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
  13. prowadzenie ewidencji:
   1. zbiorników bezodpływowych i ich lokalizacji w celu kontroli częstotliwości ich opróżniania,
   2. przydomowych oczyszczalni ścieków w celu kontroli częstotliwości i sposobu pozbywania się komunalnych osadów ściekowych,
   3. umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych w celu kontroli wykonywania przez właścicieli obowiązków ustawowych;
  14. prowadzenie czynności administracyjnych związanych z tworzeniem baz danych właścicieli nieruchomości, w zakresie niezbędnym dla wykonywania ustawowo określonych kontroli przestrzegania i stosowania ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zapewnienie aktualizacji baz danych;
  15. podejmowanie czynności sprawdzających w przebiegu wykonywania przepisów prawa ze strony właścicieli nieruchomości, w tym w zakresie:
   1. zgodności złożonych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z faktycznym sposobem gromadzenia odpadów na danej nieruchomości,
   2. weryfikacji nieruchomości zamieszkałych, dla których nie złożono deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi; składanie informacji o ujawnionych nieprawidłowościach do Biura Dochodów niezwłocznie po sporządzeniu protokołów z kontroli;
  16. wydawanie zezwoleń na świadczenie usług w zakresie: opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, w tym prowadzenie elektronicznej ewidencji udzielanych i cofniętych zezwoleń, aktualizacja wpisów w rejestrze Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w tym zakresie;
  17. prowadzenie rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych, dokonywanie wpisów do rejestru oraz dokonywanie wykreśleń z rejestru w oparciu o ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, aktualizacja wpisów w rejestrze Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w tym zakresie;
  18. sporządzanie rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi;
  19. sporządzanie rocznego sprawozdania dotyczącego gospodarowania nieczystościami ciekłymi.
 3. Do zadań i kompetencji Biura Zarządzania Energią i Ochrony Środowiska poza sprawami wskazanymi w ust. 2 należy w szczególności:
  1. nadzór nad realizacją polityki energetycznej i zadań określonych w założeniach do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na terenie Miasta;
  2. aktualizacja i koordynacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta;
  3. sporządzanie sprawozdania z realizacji Programu Ochrony Powietrza i Planu Działań Krótkoterminowych;
  4. opracowywanie sprawozdań, programów, uchwał, zarządzeń i innych dokumentów regulujących obszar planowania energetycznego i zarządzania energią;
  5. realizacja programów wymiany źródeł ogrzewania w celu likwidacji tzw. niskiej emisji;
  6. analizowanie zapotrzebowania jednostek organizacyjnych w media w celu prawidłowego doboru taryfy i optymalizacji zużycia, w tym analiza i aprobata umów na dostawę ciepła, energii elektrycznej i gazu;
  7. współpraca z przedsiębiorstwami energetycznymi w celu zapewnienia spójności pomiędzy planami rozwojowymi przedsiębiorstw a założeniami i planem zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na terenie Miasta;
  8. opiniowanie rozwiązań do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe;
  9. zlecanie i nadzorowanie wykonania audytów energetycznych dla obiektów miejskich;
  10. opiniowanie i współpraca w zakresie przygotowywania planów termomodernizacyjnych i uciepłownienia dla obiektów miejskich;
  11. stymulowanie działań energooszczędnych w jednostkach organizacyjnych;
  12. propagowanie programów i zachowań ekologicznych wśród mieszkańców Miasta;
  13. prowadzenie działań informacyjnych o istniejących możliwościach dofinansowania w zakresie wymiany systemów grzewczych, w tym prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego Programu Priorytetowego Czyste Powietrze;
  14. prowadzenie ewidencji źródeł ogrzewania w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB);
  15. prowadzenie ewidencji oszczędności energii w Centralnym Rejestrze Oszczędności Energii Finalnej (CROEF); 
  16. realizacja zadań wynikających z przepisów o ochronie środowiska i ochronie przyrody, w tym współpraca z Biurem Dochodów w zakresie realizacji dochodów budżetu Miasta i ich wydatkowania zgodnie z przeznaczeniem określonym ustawą o ochronie środowiska;
  17. realizacja zadań wynikających z przepisów o ochronie środowiska, w tym w ramach prowadzonych postępowań z zakresu ochrony środowiska i ochrony przyrody, w szczególności:
   1. prowadzenie spraw dotyczących oceny oddziaływania na środowisko w zakresie opracowywania i wydawania decyzji wymagających przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko oraz opinii dotyczących warunków zabudowy terenu dla przedsięwzięć niewymagających przeprowadzenia procedury oceny oddziaływania na środowisko, przy współpracy z Biurem Gospodarki Przestrzennej,
   2. prowadzenie spraw dotyczących realizacji ustawy o ochronie przyrody, w tym:
    • wydawanie decyzji administracyjnych na usunięcie drzew i krzewów, nadzór i kontrola wypełniania obowiązków określonych w tych decyzjach,
    • wydawanie decyzji administracyjnych dotyczących postępowań stwierdzających podstawy do umorzenia naliczanych opłat środowiskowych,
    • prowadzenie rejestru wydawanych decyzji oraz publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie oraz zapewnienie dostępu do informacji o środowisku i jego ochronie w zakresie wydanych zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów,
    • współdziałanie z Biurem Dochodów w zakresie naliczania i umarzania opłat środowiskowych ustalanych w zezwoleniach na usunięcie drzew,
    • prowadzenie postępowań dotyczących zgłoszeń zamiaru usunięcia drzew i krzewów oraz rejestru zgłoszeń,
   3. opracowywanie, aktualizacja i realizacja planów i programów wymaganych przepisami prawa z zakresu ochrony środowiska, w tym programu ochrony środowiska i programu usuwania azbestu, w tym prowadzenie bazy azbestowej;
  18. prowadzenie rejestru pomników przyrody, kontrola stanu zdrowotnego drzew stanowiących pomniki przyrody oraz inicjowanie niezbędnych badań i działań pielęgnacyjnych mających na celu zapewnienie ochrony czynnej tych obiektów:
   1. opracowywanie dokumentacji dotyczącej uznania lub zniesienia formy ochrony przyrody obiektów uznanych za pomnik przyrody,
   2. przedkładanie Radzie projektów uchwał dotyczących pomników przyrody;
  19. realizacja wycinek i nasadzeń oraz prac pielęgnacyjnych drzewostanu rosnącego na terenach miejskich oraz w pasach dróg miejskich w porozumieniu z Biurem Infrastruktury Technicznej;
  20. opracowywanie wniosków na usunięcie drzew rosnących na terenach miejskich i w pasach dróg miejskich w porozumieniu z Biurem Infrastruktury Technicznej;
  21. wydawanie zgody właściciela terenu na usunięcie drzew rosnących na terenach miejskich będących w zarządzie innych podmiotów;
  22. utrzymywanie i gospodarowanie Parkiem Miejskim im. Stefana Złotnickiego, w tym utrzymywanie toalety publicznej, stawów parkowych oraz obiektów zabawowych i rekreacyjnych znajdujących się w obrębie Parku;
  23. wydawanie opinii do koncesji związanych z pracami geologicznymi, realizacja zadań wynikających z ustawy Prawo geologiczne i górnicze;
  24. prowadzenie spraw związanych z ochroną środowiska przed hałasem, w tym wyznaczanie obszarów ograniczonego użytkowania z uwagi na hałas lub pola elektromagnetyczne w opracowaniach planistycznych we współpracy z Biurem Gospodarki Przestrzennej;
  25. wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, w tym prowadzenie rejestru wydanych zezwoleń;
  26. koordynowanie i monitorowanie zadań objętych Krajowym Programem Oczyszczania Ścieków Komunalnych, przy ścisłej współpracy Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Zduńskiej Woli Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w tym w szczególności:
   1. przygotowywanie i przekazywanie dokumentacji dotyczącej działań organizacyjno-sprawozdawczych prowadzonych w ramach programu, w tym przedkładanie stosownym organom corocznych informacji o realizacji programu w terminie wskazanym w ustawie Prawo wodne,
   2. poddawanie aglomeracji analizie, zgłaszanie stosownym podmiotom i organom potrzeby weryfikacji i zmiany aglomeracji w aspekcie stanu faktycznego,
   3. podejmowanie odpowiednich działań dla wywiązywania się z zobowiązań określonych w programie, jak i zawartych w planie aglomeracji,
   4. rozwiązywanie problemów obszarów zabudowy, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki wodnej i odprowadzania ścieków,
   5. prowadzenie spraw związanych z płatnościami za usługi wodne (opłaty stałe, opłaty zmienne, opłaty za użytkowanie gruntów pokrytych wodami, opłaty z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji), opłaty za korzystanie ze środowiska;
  27. prowadzenie spraw w ramach zadań wodno-prawnych, w tym:
   1. organizowanie i realizacja zadań z zakresu stosunków wodno-prawnych, w tym w szczególności:
    • monitorowanie środowiska pod kątem zagrożeń wodami powierzchniowymi, prowadzenie spraw z zakresu ochrony przed powodzią, przy współpracy Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego,
    • sprawowanie nadzoru technicznego i właścicielskiego nad systemem odwodnienia za pomocą rowów i kanałów oraz zbiornikiem wodnym „Kępina”, kontrolowanie ich stanu, w tym w szczególności zbiornika wodnego „Kępina”,
    • monitorowanie drożności koryta rzeki Pichny, zapewnienie odpowiedniej współpracy w tym zakresie z organami sprawującymi nadzór właścicielski nad gruntami pokrytymi wodami płynącymi, zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami oraz ustawą Prawo wodne,
    • realizowanie bieżących interwencji mieszkańców w zakresie funkcjonowania urządzeń kanalizacji deszczowej, rowów odwadniających oraz zbiornika wodnego „Kępina”,
    • realizacja zadań związanych z odwodnieniem dróg i parkingów, w tym zapewnienie bieżącej współpracy z Biurem Inwestycji Miejskich w zakresie projektowania i budowy kanalizacji deszczowej służącej odwodnieniu dróg i parkingów,
    • prowadzenie spraw związanych z eksploatacją kanalizacji deszczowej i rowów odkrytych,
    • utrzymywanie i konserwacja rowów oraz obiektów urządzeń wodnych będących własnością Miasta, prowadzenie ich ewidencji oraz dokonywanie okresowej ich inwentaryzacji,
    • utrzymywanie i konserwacja rowów usytuowanych w pasach drogowych, kanalizacji deszczowej dróg i parkingów, a także realizowanie zadań wynikających z przepisów regulujących stosunki wodno-prawne i ochrony środowiska,
   2. opiniowanie wniosków o przyłączenie obiektów budowlanych do systemu odwodnienia Miasta na etapie wydawania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego,
   3. opiniowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej w zakresie kanalizacji deszczowej, jak i wydawanie opinii i wniosków do projektów związanych z tworzeniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie urządzeń kanalizacji deszczowej, zapewnienie udziału w opracowywaniu prognoz i planowaniu odprowadzania wód deszczowych,
   4. prowadzenie spraw dotyczących przekazywania urządzeń kanalizacji sanitarnej i deszczowej do Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Zduńskiej Woli Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
   5. prowadzenie spraw w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków oraz inicjowanie zadań inwestycyjnych w tym zakresie do realizacji przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Zduńskiej Woli Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;
  28. zapewnienie przepływu informacji w zakresie dotyczącym administrowania bądź zarządzania mieniem komunalnym związanym z merytorycznymi zadaniami Biura, a wymagających aktualizacji danych ewidencyjnych ze strony Biura Gospodarki Nieruchomościami w powiązaniu z ewidencją księgową;
  29. współpraca z Biurem Strategii i Rozwoju Miasta w zakresie realizacji zadań wynikających z przyjętego programu opieki nad zabytkami;
  30. zapewnienie właściwego przepływu informacji w zakresie planów działania przenoszących się na budżet Miasta przez nadzorowanych zarządców mienia i komunalne osoby prawne;
  31. zapewnienie nadzoru merytorycznego nad zadaniami Miasta będącymi w zakresie działania Biura, a realizowanymi przez komunalne osoby prawne, zapewnienie współpracy ze Stanowiskiem ds. Nadzoru Właścicielskiego w sprawach istotnych z punktu widzenia nadzoru właścicielskiego;
  32. dokonywanie wpisów do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Centralną Ewidencję i Informację o Działalności Gospodarczej (CEIDG) w zakresie uzyskania, cofnięcia, utraty i wygaśnięcia uprawnień wynikających z zezwoleń wydawanych przez Biuro."

Przy znakowaniu spraw Biuro używa symbolu „ZEOŚ”, natomiast Dział Gospodarki Odpadami Komunalnymi - „ZEOŚ.GOK”.

Alina Kubiak

Dyrektor 
Budynek nr 5, ul. Stefana Złotnickiego 3, I piętro, pok. 504 
Telefon kontaktowy: 43 825-02-68 lub 43 825-02-00 wew. 268
Adres e-mail: a.kubiak@zdunskawola.pl


Paweł Sternik

Zastępca Dyrektora
Budynek nr 5, ul. Stefana Złotnickiego 3, I piętro, pok. 501
Telefon kontaktowy: 43 825-02-75 lub 43 825-02-00 wew. 275
Adres e-mail: p.sternik@zdunskawola.pl

Kompetencje:

 • koordynowanie i monitorowanie zadań objętych Krajowym Programem Oczyszczania Ścieków Komunalnych, przy ścisłej współpracy Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Zduńskiej Woli Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w tym w szczególności:
  • przygotowywanie i przekazywanie dokumentacji dotyczącej działań organizacyjno-sprawozdawczych prowadzonych w ramach programu, w tym przedkładanie stosownym organom corocznych informacji o realizacji programu w terminie wskazanym w ustawie Prawo wodne,
  • poddawanie aglomeracji analizie, zgłaszanie stosownym podmiotom i organom potrzeby weryfikacji i zmiany aglomeracji w aspekcie stanu faktycznego,
  • podejmowanie odpowiednich działań dla wywiązywania się z zobowiązań określonych w programie, jak i zawartych w planie aglomeracji,
  • rozwiązywanie problemów obszarów zabudowy, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki wodnej i odprowadzania ścieków,
  • prowadzenie spraw związanych z płatnościami za usługi wodne (opłaty stałe, opłaty zmienne, opłaty za użytkowanie gruntów pokrytych wodami, opłaty z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji), opłaty za korzystanie ze środowiska,
 • prowadzenie spraw w ramach zadań wodnoprawnych, w tym:
  • organizowanie i realizacja zadań z zakresu stosunków wodnoprawnych, w tym w szczególności:
   • monitorowanie środowiska pod kątem zagrożeń wodami powierzchniowymi, prowadzenie spraw z zakresu ochrony przed powodzią, przy współpracy Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego,
   • sprawowanie nadzoru technicznego i właścicielskiego nad systemem odwodnienia za pomocą rowów i kanałów oraz zbiornikiem wodnym „Kępina”, kontrolowanie ich stanu, w tym w szczególności zbiornika wodnego „Kępina”,
   • monitorowanie drożności koryta rzeki Pichny, zapewnienie odpowiedniej współpracy w tym zakresie z organami sprawującymi nadzór właścicielski nad gruntami pokrytymi wodami płynącymi, zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami oraz ustawą Prawo wodne,
   • realizowanie bieżących interwencji mieszkańców w zakresie funkcjonowania urządzeń kanalizacji deszczowej, rowów odwadniających oraz zbiornika wodnego „Kępina”, 
   • realizacja zadań związanych z odwodnieniem dróg i parkingów, w tym zapewnienie bieżącej współpracy z Biurem Inwestycji Miejskich w zakresie projektowania i budowy kanalizacji deszczowej  służącej odwodnieniu dróg i parkingów,
   • prowadzenie spraw związanych z eksploatacją kanalizacji deszczowej i rowów odkrytych, 
   • utrzymywanie i konserwacja rowów oraz obiektów urządzeń wodnych będących własnością Miasta, prowadzenie ich ewidencji oraz dokonywanie okresowej ich inwentaryzacji,
   • utrzymywanie i konserwacja rowów usytuowanych w pasach drogowych, kanalizacji deszczowej dróg i parkingów, a także realizowanie zadań wynikających z przepisów regulujących stosunki wodno-prawne i ochrony środowiska,
  • opiniowanie wniosków o przyłączenie obiektów budowlanych do systemu odwodnienia Miasta na etapie wydawania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego,
  • opiniowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej w zakresie kanalizacji deszczowej, jak i wydawanie opinii i wniosków do projektów związanych z tworzeniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie urządzeń kanalizacji deszczowej, zapewnienie udziału w opracowywaniu prognoz i planowaniu odprowadzania wód deszczowych, 
  • prowadzenie spraw dotyczących przekazywania urządzeń kanalizacji sanitarnej i deszczowej do Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Zduńskiej Woli Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
  • prowadzenie spraw w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków oraz inicjowanie zadań inwestycyjnych w tym zakresie do realizacji przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Zduńskiej Woli Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;
 • nadzorowanie utrzymywania i gospodarowania Parkiem Miejskim im. Stefana Złotnickiego, w tym utrzymywania toalety publicznej, stawów parkowych oraz obiektów zabawowych i rekreacyjnych znajdujących się w obrębie Parku;
 • zapewnienie właściwego przepływu informacji w zakresie planów działania przenoszących się na budżet Miasta przez nadzorowanych zarządców mienia i komunalne osoby prawne;
 • zapewnienie nadzoru merytorycznego nad zadaniami Miasta będącymi w zakresie działania Biura, a realizowanymi przez komunalne osoby prawne, zapewnienie współpracy ze Stanowiskiem ds. Nadzoru Właścicielskiego w sprawach istotnych z punktu widzenia nadzoru właścicielskiego;
 • propagowanie programów i zachowań ekologicznych wśród mieszkańców Miasta. 

 

Agata Kowalska

Inspektor  
Budynek nr 5, ul. Stefana Złotnickiego 3, I piętro, pok. 501 
Telefon kontaktowy: 43 825-02-65 lub 43 825-02-00 wew. 265
Adres e-mail: a.kowalska@zdunskawola.pl

Kompetencje:

 • Realizacja zadań wynikających z przepisów o ochronie środowiska, w tym w ramach prowadzonych postępowań z zakresu ochrony środowiska, a w szczególności: 
  • prowadzenie spraw dotyczących oceny oddziaływania na środowisko w zakresie opracowywania i wydawania decyzji wymagających przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko oraz opinii dotyczących warunków zabudowy terenu dla przedsięwzięć niewymagających przeprowadzenia procedury oceny oddziaływania na środowisko, przy współpracy z Biurem Gospodarki Przestrzennej,
  • opracowywanie, aktualizacja i realizacja planów i programów wymaganych przepisami prawa z zakresu ochrony środowiska, w tym programu ochrony środowiska i programu usuwania azbestu, w tym  prowadzenie bazy azbestowej oraz przedkładanie Radzie projektów uchwał do ww. programów;
  • realizacja zadań związanych z unieszkodliwianiem azbestu na terenie Miasta, w tym uzyskiwanie dotacji dla mieszkańców z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.
 • Prowadzenie spraw związanych z ochroną środowiska przed hałasem, w tym wyznaczanie obszarów ograniczonego użytkowania z uwagi na hałas lub pola elektromagnetyczne w opracowaniach planistycznych we współpracy z Biurem Gospodarki Przestrzennej.
 • Wydawanie opinii o klasyfikacji akustycznej dla terenów nie ujętych w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego.
 • Zamieszczanie i aktualizowanie pod względem merytorycznym informacji w BIP dotyczących zadań wykonywanych przez Biuro.
 • Rejestrowanie i aktualizowanie wzorów klauzul informacyjnych oraz prowadzenie ewidencji umów powierzenia danych osobowych w Biurze wraz z ich przekazywaniem do Inspektora Danych Osobowych.
 • Przygotowywanie formularzy ryzyka i formularzy oceny skutków dla ochrony danych osobowych w Biurze zgodnie z procedurami zarządzania ryzykiem w ochronie danych osobowych w Urzędzie Miasta.
 • Realizacja zadań Budżetu Obywatelskiego i Budżetu Zielonego przekazanych do realizacji Biura ZEOŚ.
 • Zapewnienie przepływu informacji w zakresie dotyczącym administrowania bądź zarządzania mieniem komunalnym związanym z merytorycznymi zadaniami Biura, a wymagających aktualizacji danych ewidencyjnych ze strony Biura Gospodarki Nieruchomościami w powiązaniu z ewidencją księgową.
 • Prowadzenie rejestru wydawanych decyzji oraz publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie oraz zapewnienie dostępu do informacji o środowisku i jego ochronie w zakresie wydanych decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
 • Realizacja zadań wynikających z przepisów o ochronie środowiska i ochronie przyrody, w tym współpraca z Biurem Dochodów w zakresie realizacji dochodów budżetu Miasta i ich wydatkowania zgodnie z przeznaczeniem określonym ustawą o ochronie środowiska.
 • Prowadzenie ewidencji oszczędności energii w Centralnym Rejestrze Oszczędności Energii Finalnej (CROEF).
 • Wprowadzanie danych do Zintegrowanego system ograniczania niskiej emisji (ZONE)
 • Przekazywanie danych do planów i sprawozdań dotyczących budżetu Miasta
 • Propagowanie programów i zachowań ekologicznych wśród mieszkańców Miasta.

Katarzyna Hofman

Inspektor
Budynek nr 5, ul. Stefana Złotnickiego 3, I piętro, pok. 501
Telefon kontaktowy: 43 825-02-37 lub 43 825-02-00 wew. 237
Adres e-mail: k.hofman@zdunskawola.pl

Kompetencje:

 • Realizacja polityki energetycznej i zadań określonych w założeniach do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na terenie Miasta.
 • Opracowywanie sprawozdań, programów, uchwał, zarządzeń i innych dokumentów regulujących obszar planowania energetycznego i zarządzania energią.
 • Analizowanie zapotrzebowania jednostek organizacyjnych w media w celu prawidłowego doboru taryfy i optymalizacji zużycia, w tym analiza i aprobata umów na dostawę ciepła, energii elektrycznej i gazu.
 • Współpraca z przedsiębiorstwami energetycznymi w celu zapewnienia spójności pomiędzy planami rozwojowymi przedsiębiorstw a założeniami i planem zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na terenie Miasta.
 • Opiniowanie rozwiązań do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie zapatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe.
 • Zlecanie i nadzorowanie wykonania audytów energetycznych dla obiektów miejskich.
 • Opiniowanie i współpraca w zakresie przygotowywania planów termomodernizacyjnych i uciepłownienia dla obiektów miejskich.
 • Stymulowanie działań energooszczędnych w jednostkach organizacyjnych.
 • Prowadzenie ewidencji oszczędności energii w Centralnym Rejestrze Oszczędności Energii Finalnej (CROEF).
 • Prowadzenie działań informacyjnych o istniejących możliwościach dofinansowania w zakresie wymiany systemów grzewczych, w tym prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego Programu Priorytetowego Czyste Powietrze.
 • Zapewnienie właściwego przepływu informacji w zakresie planów działania przenoszących się na budżet Miasta przez nadzorowanych zarządców mienia i komunalne osoby prawne.
 • Zapewnienie nadzoru merytorycznego nad zadaniami Miasta będącymi w zakresie działania Biura, a realizowanymi przez komunalne osoby prawne, zapewnienie współpracy ze Stanowiskiem ds. Nadzoru Właścicielskiego w sprawach istotnych z punktu widzenia nadzoru właścicielskiego.
 • Składanie wniosku o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu z opłatami za korzystanie ze środowiska.
 • Sporządzanie sprawozdania do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami – KOBiZE.
 • Aktualizacja i koordynacja planów dotyczących gospodarki niskoemisyjnej.
 • Wprowadzanie danych do Zintegrowanego system ograniczania niskiej emisji (ZONE).
 • Propagowanie programów i zachowań ekologicznych wśród mieszkańców Miasta.

Iga Chwiałkowska

Referent
Budynek nr 5, ul. Stefana Złotnickiego 3, I piętro, pok. 501 
Telefon kontaktowy: 43 825-02-96 lub 43 825-02-00 wew. 296
Adres e-mail: i.chwialkowska@zdunskawola.pl

Kompetencje:

 • prowadzenie spraw dotyczących realizacji ustawy o ochronie przyrody, w tym:
  • wydawanie decyzji administracyjnych na usunięcie drzew i krzewów, nadzór i kontrola wypełniania obowiązków określonych w tych decyzjach,
  • wydawanie decyzji administracyjnych dotyczących postępowań stwierdzających podstawy do umorzenia naliczanych opłat środowiskowych,
  • prowadzenie rejestru wydawanych decyzji oraz publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie oraz zapewnienie dostępu do informacji o środowisku i jego ochronie w zakresie wydanych zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów,
  • współdziałanie z Biurem Dochodów w zakresie naliczania i umarzania opłat środowiskowych ustalanych w zezwoleniach na usunięcie drzew,
  • prowadzenie postępowań dotyczących zgłoszeń zamiaru usunięcia drzew i krzewów oraz rejestru zgłoszeń,
 • prowadzenie rejestru pomników przyrody, kontrola stanu zdrowotnego drzew stanowiących pomniki przyrody oraz inicjowanie niezbędnych badań i działań pielęgnacyjnych mających na celu zapewnienie ochrony czynnej tych obiektów;
 • opracowywanie dokumentacji dotyczącej uznania lub zniesienia formy ochrony przyrody obiektów uznanych za pomnik przyrody;
 • przedkładanie Radzie projektów uchwał dotyczących pomników przyrody;
 • realizacja wycinek i nasadzeń oraz prac pielęgnacyjnych drzewostanu rosnącego na terenach miejskich oraz pasach dróg miejskich w porozumieniu z Biurem Infrastruktury Technicznej;
 • opracowywanie wniosków na usunięcie drzew rosnących na terenach miejskich i w pasach dróg miejskich w porozumieniu z Biurem Infrastruktury Technicznej;
 • wydawanie w imieniu właściciela terenu zgody na usunięcie drzew rosnących na terenach miejskich będących w zarządzie innych podmiotów;
 • inwentaryzacja zieleni miejskiej;
 • prowadzenie spraw dotyczących wydawania opinii do koncesji związanych z pracami geologicznymi, realizacja zadań wynikających z ustawy Prawo geologiczne i górnicze;
 • realizacja zadań wynikających z przepisów o ochronie środowiska i ochronie przyrody, w tym współpraca z Biurem Dochodów w zakresie realizacji dochodów budżetu Miasta i ich wydatkowania zgodnie z przeznaczeniem określonym ustawą Prawo ochrony środowiska;
 • współpraca z Biurem Strategii i Rozwoju Miasta w zakresie realizacji zadań wynikających z programu opieki nad zabytkami;
 • nadzór nad realizacją założeń Systemu Zarządzania Zielenią Miejską dla Miasta Zduńska Wola; 
 • realizacja zadań Budżetu Obywatelskiego i Budżetu Zielonego przekazanych do realizacji Biura ZEOŚ w zakresie zieleni miejskiej;
 • propagowanie programów i zachowań ekologicznych wśród mieszkańców Miasta.

Marta Kruszyńska

Inspektor
Budynek nr 5, ul. Stefana Złotnickiego 3, I piętro, pok. 501 
Telefon kontaktowy: 43 825-02-37 lub 43 825-02-00 wew. 237
Adres e-mail: m.kruszynska@zdunskawola.pl

Kompetencje:

 • Realizacja programów wymiany źródeł ogrzewania w celu likwidacji tzw. niskiej emisji:
  • aktualizowanie regulaminów wymiany systemów grzewczych,
  • przygotowywanie projektów uchwał,
  • przyjmowanie wniosków inwestorów, 
  • przygotowywanie umów z inwestorami.
 • Prowadzenie działań informacyjnych o istniejących możliwościach dofinansowania w zakresie wymiany systemów grzewczych, w tym prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego Programu Priorytetowego Czyste Powietrze.
 • Aktualizacja i koordynacja planów dotyczących gospodarki niskoemisyjnej.
 • Sporządzanie sprawozdania z realizacji Programu Ochrony Powietrza i Planu Działań Krótkoterminowych.
 • Prowadzenie ewidencji źródeł ogrzewania w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).
 • Pomoc w prowadzeniu ewidencji oszczędności energii w Centralnym Rejestrze Oszczędności Energii Finalnej (CROEF).
 • Pomoc w realizacji polityki energetycznej i zadań określonych w założeniach do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na terenie Miasta.
 • Opracowywanie sprawozdań, programów, uchwał, zarządzeń i innych dokumentów regulujących obszar planowania energetycznego i zarządzania energią.
 • Pomoc w analizowaniu zapotrzebowania jednostek organizacyjnych w media w celu prawidłowego doboru taryfy i optymalizacji zużycia, w tym analiza i aprobata umów na dostawę ciepła, energii elektrycznej i gazu.
 • Opiniowanie rozwiązań do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie zapatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe.
 • Opiniowanie i współpraca w zakresie przygotowywania planów termomodernizacyjnych i uciepłownienia dla obiektów miejskich.
 • Stymulowanie działań energooszczędnych w jednostkach organizacyjnych.
 • Propagowanie programów i zachowań ekologicznych wśród mieszkańców Miasta, w tym organizowanie działań ekologicznych, festiwali, konkursów edukacyjnych.
 • Wprowadzanie danych do Zintegrowanego system ograniczania niskiej emisji (ZONE).

Dział Gospodarki Odpadami Komunalnymi


Marta Kaźmierska

Główny Specjalista 
Budynek nr 5, ul. Stefana Złotnickiego 3, I piętro, pok. 502 
Telefon kontaktowy: 43 825-02-76 lub 43 825-02-00 wew. 276
Adres e-mail: m.kazmierska@zdunskawola.pl

Kompetencje:

 • prowadzenie i rozwijanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi w zakresie określonym ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;
 • przedkładanie Radzie projektów uchwał w zakresie dotyczącym gospodarowania odpadami komunalnymi i aktualizowanie aktów prawa miejscowego, w tym regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta, zapewnienie jego zgodności z wojewódzkim planem gospodarki odpadami;
 • przygotowywanie dokumentacji opisu przedmiotu zamówienia na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w celu przeprowadzenia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego przez Biuro Zamówień Publicznych;
 • sporządzanie wniosków o dokonanie zamówienia poprzez platformę zamówieniową;
 • sporządzanie Planów Zamówień Publicznych Działu Gospodarki Odpadami Komunalnymi;
 • uczestniczenie w pracach Komisji przetargowych w ramach zamówień Działu GOK, m.in. ocena treści ofert wykonawców pod kątem ich zgodności z treścią specyfikacji warunków zamówienia, weryfikacja poprawności dokumentów złożonych przez wykonawców;
 • nadzorowanie gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym z realizacji zadań wykonywanych przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, zgodnie z umową zawartą w ramach postępowań publicznych na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w tym spełniania obowiązku ze strony podmiotu odbierającego w zakresie powiadamiania o fakcie niedopełniania przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów, jak i składania okresowych sprawozdań, w tym:
  • nadzór nad Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.,
  • kontrola przedsiębiorców wpisanych do Rejestru Działalności Regulowanej z zakresie odbierania odpadów komunalnych,
  • weryfikacja sprawozdań podmiotów odbierających odpady komunalne,
  • weryfikacja sprawozdań podmiotów zbierających odpady komunalne
  • monitoring działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, zgodnie z przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz obowiązujących aktów prawa miejscowego;
 • podejmowanie działań w celu utworzenia punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych w sposób zapewniający łatwy dostęp dla mieszkańców Miasta, 
 • prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych, w tym z ich udostępnianiem na stronie internetowej Miasta;
 • udostępnianie na stronie internetowej Miasta oraz aktualizowanie informacji określonych przepisami prawa w zakresie:
  • podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta,,
  • miejsc zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych,  bioodpadów stanowiących odpady komunalne oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania,
  • osiągniętego przez Miasto oraz podmioty odbierające odpady komunalne na podstawie umowy z właścicielem nieruchomości, w danym roku kalendarzowym, wymaganego poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu, poziomu składowania odpadów komunalnych i odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych oraz poziomu ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania,
  • punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, w tym zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
  • punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon, powstających w gospodarstwach rolnych lub zakładów przetwarzania takich odpadów;
 • prowadzenie działań zmierzających do osiągnięcia wymaganych poziomów przygotowania do ponownego użycia i recyklingu, poziomów składowania odpadów komunalnych i odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych oraz poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania; 
 • wykonywanie corocznych analiz stanu gospodarki odpadami komunalnymi, w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych Miasta w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym uwzględniających zakres określony przepisami prawa;
 • prowadzenie czynności administracyjnych związanych z tworzeniem baz danych właścicieli nieruchomości, w zakresie niezbędnym dla wykonywania ustawowo określonych kontroli przestrzegania i stosowania ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zapewnienie aktualizacji baz danych;
 • podejmowanie czynności sprawdzających w przebiegu wykonywania przepisów prawa ze strony właścicieli nieruchomości, w tym w zakresie:
  • zgodności złożonych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z faktycznym sposobem gromadzenia odpadów na danej nieruchomości,
  • weryfikacji nieruchomości zamieszkałych, dla których nie złożono deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi; składanie informacji o ujawnionych nieprawidłowościach do Biura Dochodów niezwłocznie po sporządzeniu protokołów z kontroli;
 • prowadzenie rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych, dokonywanie wpisów do rejestru oraz dokonywanie wykreśleń z rejestru w oparciu o ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, aktualizacja wpisów w rejestrze Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w tym zakresie;
 • sporządzanie rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi;
 • opiniowanie wniosków o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów;
 • coroczne przekazywanie do Urzędu Marszałkowskiego wykazu przedsiębiorców wpisanych i wykreślonych z Rejestru Działalności Regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych; 
 • sporządzanie planów finansowych oraz rocznych i półrocznych sprawozdań z wykonania budżetu i WPF w zakresie Biura ZEOŚ;
 • zamieszczanie i aktualizowanie pod względem merytorycznym informacji w BIP dotyczących zadań wykonywanych przez Biuro ZEOŚ.GOK;
 • udział w kontrolach nieruchomości w zakresie odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych;
 • propagowanie programów i zachowań ekologicznych wśród mieszkańców Miasta.

Krystyna Ryniewicz

Inspektor
Budynek nr 5, ul. Stefana Złotnickiego 3, I piętro, pok. 502 
Telefon kontaktowy: 43 825-02-23 lub 43 825-02-00 wew. 223
Adres e-mail: k.ryniewicz@zdunskawola.pl

Kompetencje:

 • nadzorowanie gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym  realizacji zadań wykonywanych przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, zgodnie z umową zawartą w ramach postępowań publicznych na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz obowiązującymi aktami prawa miejscowego; 
 • nadzorowanie podmiotów prowadzących działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości, zgodnie z przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz obowiązującymi aktami prawa miejscowego;
 • prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych, w tym z ich udostępnianiem na stronie internetowej Miasta;
 • udostępnianie na stronie internetowej Miasta oraz aktualizowanie informacji określonych przepisami prawa w zakresie:
  • podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta,
  • miejsc zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli  nieruchomości z terenu Miasta niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, bioodpadów stanowiących odpady komunalne oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania,
  • osiągniętego przez Miasto oraz podmioty odbierające odpady komunalne na podstawie umowy z właścicielem nieruchomości, w danym roku kalendarzowym, wymaganego poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu, poziomu składowania odpadów komunalnych i odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych oraz poziomu ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania,
  • punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, w tym zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
  • punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon, powstających w gospodarstwach rolnych lub zakładów przetwarzania takich odpadów;
 • nadzorowanie prowadzenia stacjonarnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, m.in. wystawianie Kart Przekazania Odpadów w Bazie Danych o Produktach i Opakowaniach oraz o Gospodarce Odpadami, prowadzenie ewidencji odpadów,
 • prowadzenie ewidencji:
  • zbiorników bezodpływowych i ich lokalizacji w celu kontroli częstotliwości ich opróżniania,
  • przydomowych oczyszczalni ścieków w celu kontroli częstotliwości i sposobu pozbywania się komunalnych osadów ściekowych,
  • umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych w celu kontroli wykonywania przez właścicieli obowiązków ustawowych;
 • prowadzenie czynności administracyjnych związanych z tworzeniem baz danych właścicieli nieruchomości, w zakresie niezbędnym dla wykonywania ustawowo określonych kontroli przestrzegania i stosowania ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zapewnienie aktualizacji baz danych;
 • sporządzanie rocznego sprawozdania dotyczącego gospodarowania nieczystościami ciekłymi;
 • podejmowanie czynności sprawdzających w przebiegu wykonywania przepisów prawa ze strony  właścicieli nieruchomości, w tym w zakresie:
  • zgodności złożonych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z faktycznym sposobem gromadzenia odpadów na danej nieruchomości,
  • weryfikacji nieruchomości zamieszkałych, dla których nie złożono deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi; składanie informacji o ujawnionych nieprawidłowościach do Biura Dochodów niezwłocznie po sporządzeniu protokołów z kontroli;
 • prowadzenie i rozwijanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi w zakresie określonym ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;
 • przygotowywanie projektów uchwał w zakresie dotyczącym gospodarowania odpadami komunalnymi i aktualizowanie aktów prawa miejscowego, w tym regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta, zapewnienie jego zgodności z wojewódzkim planem gospodarki odpadami;
 • pomoc w przygotowywaniu dokumentacji opisu przedmiotu zamówienia na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w celu przeprowadzenia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego przez Biuro Zamówień Publicznych;
 • podejmowanie działań w celu utworzenia  punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych w sposób zapewniający łatwy dostęp dla mieszkańców Miasta;
 • pomoc w wykonywaniu corocznych analiz stanu gospodarki odpadami komunalnymi, w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych Miasta w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym uwzględniających zakres określony przepisami prawa;
 • opracowywanie harmonogramów kontroli nieruchomości w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi i nieczystości ciekłych, organizowanie kontroli m.in. wyznaczanie nieruchomości do kontroli, udział w kontroli, sporządzanie protokołu, wprowadzanie danych do Zintegrowanego system ograniczania niskiej emisji (ZONE),
 • propagowanie programów i zachowań ekologicznych wśród mieszkańców Miasta.

Beata Wojtysiak

Inspektor
Budynek nr 5, ul. Stefana Złotnickiego 3, I piętro, pok. 502 
Telefon kontaktowy: 43 825-02-76 lub 43 825-02-00 wew. 276
Adres e-mail: b.wojtysiak@zdunskawola.pl

Kompetencje:

 • nadzorowanie gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym realizacji zadań wykonywanych przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, zgodnie z  umową zawartą w ramach postępowań publicznych na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz obowiązującymi aktami prawa miejscowego;
 • przygotowywanie dokumentacji opisu przedmiotu zamówienia na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w celu przeprowadzenia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego przez Biuro Zamówień Publicznych;;
 • sporządzanie wniosków o dokonanie zamówienia poprzez platformę zamówieniową;
 • sporządzanie Planów Zamówień Publicznych Biura ZEOŚ; 
 • przygotowywanie sprawozdań z udzielonych zamówień publicznych Biura ZEOŚ;
 • sporządzanie raportów z realizacji zamówień publicznych Biura ZEOŚ;
 • przekazywanie do Biura Zamówień Publicznych danych niezbędnych do zamieszczenia ogłoszeń o wykonaniu umów Biura ZEOŚ;
 • uczestniczenie w pracach Komisji przetargowych w ramach zamówień Biura ZEOŚ, m.in. ocena treści ofert wykonawców pod kątem ich zgodności z treścią specyfikacji warunków zamówienia, weryfikacja poprawności dokumentów złożonych przez wykonawców;
 • nadzorowanie podmiotów prowadzących działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości, zgodnie z przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz obowiązującymi aktami prawa miejscowego;;
 • prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych, w tym z ich udostępnianiem na stronie internetowej Miasta;
 • udostępnianie na stronie internetowej Miasta oraz aktualizowanie informacji określonych przepisami prawa w zakresie:
  • podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta,
  • miejsc zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli  nieruchomości z terenu Miasta niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych,  bioodpadów stanowiących odpady komunalne oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania,
  • osiągniętego przez Miasto oraz podmioty odbierające odpady komunalne na podstawie umowy z właścicielem nieruchomości, w danym roku kalendarzowym, wymaganego poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu, poziomu składowania odpadów komunalnych i odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych oraz poziomu ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania,
  • punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, w tym zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
  • punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon, powstających w gospodarstwach rolnych lub zakładów przetwarzania takich odpadów;
 • prowadzenie ewidencji:
  • zbiorników bezodpływowych i ich lokalizacji w celu kontroli częstotliwości ich opróżniania,
  • przydomowych oczyszczalni ścieków w celu kontroli częstotliwości i sposobu pozbywania się komunalnych osadów ściekowych,
  • umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych w celu kontroli wykonywania przez właścicieli obowiązków ustawowych;
 • podejmowanie czynności sprawdzających w przebiegu wykonywania przepisów prawa ze strony  właścicieli nieruchomości, w tym w zakresie:
  • zgodności złożonych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z faktycznym sposobem gromadzenia odpadów na danej nieruchomości,
  • weryfikacji nieruchomości zamieszkałych, dla których nie złożono deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi; składanie informacji o ujawnionych nieprawidłowościach do Biura Dochodów niezwłocznie po sporządzeniu protokołów z kontroli;
 • przygotowywanie zezwoleń na świadczenie usług w zakresie: opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, w tym prowadzenie elektronicznej ewidencji udzielanych i cofniętych zezwoleń, aktualizacja wpisów w rejestrze Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w tym zakresie;
 • prowadzenie i rozwijanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi w zakresie określonym ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach; 
 • przygotowywanie projektów uchwał w zakresie dotyczącym gospodarowania odpadami komunalnymi i aktualizowanie aktów prawa miejscowego, w tym regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta, zapewnienie jego zgodności z wojewódzkim planem gospodarki odpadami;
 • podejmowanie działań w celu utworzenia punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych w sposób zapewniający łatwy dostęp dla mieszkańców Miasta;
 • pomoc w wykonywaniu corocznych analiz stanu gospodarki odpadami komunalnymi, w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych Miasta w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym uwzględniających zakres określony przepisami prawa;
 • prowadzenie czynności administracyjnych związanych z tworzeniem baz danych właścicieli nieruchomości, w zakresie niezbędnym dla wykonywania ustawowo określonych kontroli przestrzegania i stosowania ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zapewnienie aktualizacji baz danych;
 • propagowanie programów i zachowań ekologicznych wśród mieszkańców Miasta, w tym organizowanie działań ekologicznych, festiwali, konkursów edukacyjnych;
 • zamieszczanie i aktualizowanie pod względem merytorycznym informacji w BIP dotyczących zadań wykonywanych przez Biuro ZEOŚ.GOK;
 • udział w kontrolach nieruchomości w zakresie odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych.Lista spraw prowadzonych przez Biuro dostępna jest pod adresem:

https://bip.zdunskawola.pl/sprawy-do-zalatwienia/szukaj?category_id=-1&unit_id=11Powiadom znajomego