W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Biuro Audytu i Kontroli

Zgodnie z § 20 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Zduńska Wola:

"Do zadań i kompetencji Biura Audytu i Kontroli należy w szczególności:

 1. opracowywanie, w oparciu o wnioski złożone przez Zastępcę Prezydenta, Skarbnika, Sekretarza oraz Dyrektorów – w uzgodnieniu z Prezydentem, planu kontroli na dany rok kalendarzowy, ujmującego tematy kontroli do prowadzenia z ramienia Biura, jak i przez merytoryczne komórki organizacyjne;
 2. przeprowadzanie kontroli w Urzędzie, w jednostkach organizacyjnych oraz na podstawie odrębnego upoważnienia, komunalnych osób prawnych, w oparciu o zatwierdzony plan oraz poza planem na zlecenie Prezydenta, w tym z uwzględnieniem wydanych w okresach minionych zaleceń pokontrolnych w przedmiotowym i podmiotowym zakresie;
 3. przygotowywanie harmonogramu kontroli prowadzonych przez Biuro, z uwzględnieniem procedur wewnętrznych w tym zakresie;
 4. sporządzanie dokumentacji z przeprowadzonych kontroli, wraz z wystąpieniami pokontrolnymi oraz nadzorowanie spływu informacji o sposobie realizacji zaleceń pokontrolnych;
 5. rejestrowanie i przechowywanie dokumentacji z przeprowadzonych kontroli wewnętrznych i zewnętrznych, w tym ujętych planem kontroli na dany rok z komórek organizacyjnych, zgodnie z przyjętymi wewnętrznymi zasadami, co do ich przechowywania;
 6. monitorowanie obowiązku przekazywania do Biura przez komórki organizacyjne protokołów kontroli zewnętrznych organów kontroli w zakresie spraw dotyczących Urzędu, nadzorowanie terminów i sposobu udzielania odpowiedzi komórek organizacyjnych na zalecenia pokontrolne;
 7. prowadzenie ewidencji skarg i wniosków oraz ewidencji petycji, nadzór nad sposobem ich załatwiania przez komórki organizacyjne, rozpatrywanie skarg i wniosków na czynności pracowników Urzędu oraz petycji zadekretowanych na Biuro przez Prezydenta;
 8. sporządzanie okresowych sprawozdań z realizacji kontroli objętych planem kontroli i zleconych przez Prezydenta oraz przeprowadzonych przez podmioty zewnętrzne w odniesieniu do Urzędu;
 9. sporządzanie, w oparciu o ewidencję i źródłową dokumentację, rocznych zestawień z przebiegu skarg, wniosków i petycji zarejestrowanych i podlegających rozpatrzeniu zgodnie z właściwością;
 10. opracowywanie analiz ekonomiczno-finansowych rocznych sprawozdań finansowych komunalnych osób prawnych na potrzeby Zgromadzenia Wspólników oraz oceny planów ekonomiczno-finansowych i okresowych sprawozdań według zapotrzebowania Zgromadzenia Wspólników;
 11. udzielanie pomocy merytorycznej w sferze analizy rocznych sprawozdań finansowych, składanych przez Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Zduńskiej Woli, a prowadzonej w ramach wykonywania kontroli nałożonej na organ przepisami prawa w tym zakresie, o ile Prezydent nie postanowi inaczej;
 12. współpraca z Komisją Rewizyjną Rady w zakresie kontroli jednostek organizacyjnych, wobec których ustawodawca nałożył na organ stanowiący taki obowiązek;
 13. prowadzenie audytu wewnętrznego, w tym w szczególności:
  1. realizacja zadań audytowych objętych planem audytu na dany rok bądź poza planem z uwzględnieniem istniejących zasobów,
  2. prowadzenie czynności doradczych na zlecenie Prezydenta, w tym w oparciu o wnioski Zastępcy Prezydenta, Skarbnika i Sekretarza oraz Dyrektorów,
  3. prowadzenie czynności sprawdzających zadania audytowego w oparciu o plan audytu na dany rok, zapewnienie monitorowania sposobu wdrażania wniosków poaudytowych w oparciu o procedury audytu wewnętrznego,
  4. opracowywanie rocznego planu audytu w terminie określonym przepisami prawa,
  5. sporządzanie sprawozdania z wykonania audytu za dany rok w terminie określonym przepisami prawa,
  6. dokonywanie okresowej aktualizacji procedur audytu wewnętrznego obowiązujących w Urzędzie, w tym okresowych ocen i przeglądów prowadzonej dokumentacji;
 14. gromadzenie oraz przechowywanie dokumentacji i materiałów sporządzonych przez komórki organizacyjne w zakresie planu działalności i wykazu zidentyfikowanych ryzyk oraz materiałów opracowywanych przez zespół ds. zarządzania ryzykiem, w tym zatwierdzonego rejestru ryzyk;
 15. dokonywanie analizy składanych przez kierownictwo jednostek organizacyjnych i kierownictwo komórek organizacyjnych informacji o stanie kontroli zarządczej, będącej podstawą przygotowania na potrzeby Prezydenta Informacji o stanie kontroli zarządczej w Urzędzie 
  i w skali jednostki samorządu terytorialnego – gminy Miasto Zduńska Wola;
 16. przygotowywanie w uzgodnieniu z Prezydentem, zawiadomień do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych o ujawnionych naruszeniach dyscypliny finansów publicznych."

Przy znakowaniu spraw Biuro używa symbolu „AK”.

Karolina Klimkowska

Dyrektor Biura Audytu i Kontroli
Audytor wewnętrzny

Budynek nr 1, pok. 113
Telefon kontaktowy: 43 825-02-54 lub 43 825-02-00  wew. 254
Adres e-mail: k.klimkowska@zdunskawola.pl

Kompetencje:

1. prowadzenie audytu wewnętrznego zgodnie z przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi, w tym w szczególności:

a) opracowywanie planu audytu, aktualizacja planu w razie potrzeby,
b) realizacja zadań audytowych: czynności zapewniających, czynności sprawdzających,
c) prowadzenie czynności doradczych na zlecenie Prezydenta Miasta bądź z urzędu,
d) sporządzanie sprawozdania z wykonania planu audytu,
e) opracowywanie i aktualizacja wewnętrznych procedur audytu wewnętrznego,

2. nadzorowanie prac związanych w szczególności z:

a) opracowywaniem planu kontroli i jego korekt,
b) wszczynaniem i prowadzeniem kontroli,
c) opracowywaniem protokołów kontroli i wystąpień pokontrolnych,
d) przygotowywaniem sprawozdań z wykonania kontroli za dany rok kalendarzowy,
e) prowadzeniem ewidencji skarg i wniosków oraz rejestru petycji, a także rozpatrywaniem skarg, wniosków i petycji skierowanych do załatwienia przez Biuro Audytu i Kontroli,
f) przygotowywaniem sprawozdań z przebiegu rozpatrywania skarg, wniosków i petycji

3. sporządzanie informacji o działalności spółek komunalnych, w formie analiz ekonomiczno – finansowych, na potrzeby Rady Miasta,

4. nadzorowanie przebiegu współpracy z Biurem Programów Zdrowotnych i Spraw Społecznych w zakresie udzielania pomocy w analizie sprawozdań finansowych Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej,

5. wspomaganie zespołu ds. zarządzania ryzykiem poprzez pomoc merytoryczną i konsultacje w sferze funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta,

6. dokonywanie analizy składanych przez kierownictwo jednostek organizacyjnych Miasta i kierowników komórek organizacyjnych Urzędu Miasta informacji o stanie kontroli zarządczej na potrzeby Prezydenta Miasta,

7. nadzorowanie przygotowywania zawiadomień do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych.

Aneta Szczepańska

Inspektor 
Audytor wewnętrzny
Budynek nr 1, pok. 113 
Telefon kontaktowy: 43 825-02-88 lub 43 825-02-00  wew. 288
Adres e-mail: a.szczepanska@zdunskawola.pl

Kompetencje (Inspektor):

 1. opracowywanie rocznego planu kontroli w Urzędzie Miasta;
 2. prowadzenie kontroli, w tym problemowych, w Urzędzie oraz w miejskich jednostkach organizacyjnych, ujętych w planie kontroli oraz na zlecenie Prezydenta Miasta poza planem zgodnie z regulacjami wewnętrznymi w tym zakresie;
 3. opracowywanie okresowych sprawozdań z realizacji kontroli ujętych w planie jak i poza nim oraz kontroli prowadzonych przez zewnętrzne organy względem Urzędu Miasta;
 4. prowadzenie ewidencji skarg i wniosków oraz rejestru petycji;
 5. prowadzenie postępowania wyjaśniającego w sprawie skarg, wniosków i petycji zadekretowanych do rozpatrzenia przez Biuro Audytu i Kontroli;
 6. sprawowanie nadzoru nad przebiegiem rozpatrywania skarg, wniosków i petycji zadekretowanych do rozpatrzenia przez inne komórki merytoryczne; prowadzenie teczek w sprawach skarg, wniosków i petycji;
 7. sporządzanie rocznych sprawozdań z przebiegu rozpatrywania skarg, wniosków i petycji;
 8. prowadzenie zbioru akt i sprawowanie nadzoru nad protokołami organów kontroli zewnętrznej, nadzorowanie terminów i sposobu udzielania odpowiedzi na zalecenia pokontrolne;
 9. prowadzenie spraw związanych z realizacją prawa kontroli w spółkach komunalnych, w przypadku nieobecności audytora wewnętrznego – przygotowywanie analiz działalności spółek komunalnych na potrzeby Rady Miasta;
 10. przygotowywanie w uzgodnieniu z Prezydentem Miasta, zawiadomień do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych o ujawnionych naruszeniach dyscypliny finansów.

Kompetencje (Audytor wewnętrzny):

 1. prowadzenie audytu wewnętrznego, w tym w szczególności:
  1. realizacja zadań audytowych objętych planem audytu na dany rok bądź poza planem z uwzględnieniem istniejących zasobów,
  2. prowadzenie czynności doradczych na zlecenie Prezydenta Miasta, w tym w oparciu o wnioski Zastępcy Prezydenta Miasta, Skarbnika Miasta i Sekretarza Miasta oraz Dyrektorów Biur,
  3. prowadzenie czynności sprawdzających zadania audytowe w oparciu o plan audytu na dany rok, zapewnienie monitorowania sposobu wdrażania wniosków poaudytowych w oparciu o procedury audytu wewnętrznego,
  4. współpraca z Dyrektorem Biura Audytu i Kontroli przy opracowywaniu rocznego planu audytu wewnętrznego w terminie określonym przepisami prawa,
  5. współpraca z Dyrektorem Biura Audytu i Kontroli przy sporządzaniu sprawozdania z wykonania audytu wewnętrznego za dany rok w terminie określonym przepisami prawa,
  6. współpraca z Dyrektorem Biura Audytu i Kontroli przy dokonywaniu okresowej aktualizacji procedur audytu wewnętrznego obowiązujących w Urzędzie, w tym okresowych ocen i przeglądów prowadzonej dokumentacji;
 2. opracowywanie analiz ekonomiczno – finansowych rocznych sprawozdań finansowych komunalnych osób prawnych na potrzeby Zgromadzenia Wspólników oraz oceny planów ekonomiczno – finansowych i okresowych sprawozdań według zapotrzebowania Zgromadzenia Wspólników;
 3. dokonywanie analizy składanych przez kierownictwo jednostek organizacyjnych Miasta Zduńska Wola i kierowników komórek organizacyjnych Urzędu Miasta informacji o stanie kontroli zarządczej na potrzeby Prezydenta Miasta.

Barbara Kubiak

Inspektor 
Budynek nr 1, pok. 113 
Telefon kontaktowy: 43 825-02-88 lub 43 825-02-00  wew. 288
Adres e-mail: b.kubiak@zdunskawola.pl

Kompetencje:

 1. opracowywanie rocznego planu kontroli w Urzędzie Miasta;
 2. prowadzenie kontroli, w tym problemowych, w Urzędzie oraz w miejskich jednostkach organizacyjnych, ujętych w planie kontroli oraz na zlecenie Prezydenta Miasta poza planem zgodnie z regulacjami wewnętrznymi w tym zakresie;
 3. opracowywanie okresowych sprawozdań z realizacji kontroli ujętych w planie jak i poza nim oraz kontroli prowadzonych przez zewnętrzne organy względem Urzędu Miasta;
 4. prowadzenie ewidencji skarg i wniosków oraz rejestru petycji;
 5. prowadzenie postępowania wyjaśniającego w sprawie skarg, wniosków i petycji zadekretowanych do rozpatrzenia przez Biuro Audytu i Kontroli;
 6. sprawowanie nadzoru nad przebiegiem rozpatrywania skarg, wniosków i petycji zadekretowanych do rozpatrzenia przez inne komórki merytoryczne; prowadzenie teczek w sprawach skarg, wniosków i petycji;
 7. sporządzanie rocznych sprawozdań z przebiegu rozpatrywania skarg, wniosków i petycji;
 8. prowadzenie zbioru akt i sprawowanie nadzoru nad protokołami organów kontroli zewnętrznej, nadzorowanie terminów i sposobu udzielania odpowiedzi na zalecenia pokontrolne;
 9. prowadzenie spraw związanych z realizacją prawa kontroli w spółkach komunalnych, w przypadku nieobecności audytora wewnętrznego – przygotowywanie analiz działalności spółek komunalnych na potrzeby Rady Miasta;
 10. prowadzenie, przechowywanie i archiwizowanie dokumentacji gromadzonej w Biurze, w tym sporządzanych przez komórki organizacyjne Urzędu w zakresie planu działalności i wykazu zidentyfikowanych ryzyk oraz materiałów opracowywanych przez zespół ds. zarządzania ryzykiem, prowadzenie analizy tych dokumentów;
 11. przygotowywanie w uzgodnieniu z Prezydentem Miasta, zawiadomień do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych o ujawnionych naruszeniach dyscypliny finansów.

 

Powiadom znajomego