W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Biuro Edukacji, Sportu i Spraw Społecznych

Zgodnie z § 22 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Zduńska Wola:

 1. W skład Biura Edukacji, Sportu i Spraw Społecznych wchodzi Dział Zdrowia i Polityki Społecznej.
 2. Do zadań i kompetencji Działu Zdrowia i Polityki Społecznej należy w szczególności:
  1. prowadzenie spraw związanych z pomocą społeczną, wsparciem rodziny, ochroną zdrowia, w tym ochroną zdrowia psychicznego, promocją zdrowia oraz przeciwdziałaniem uzależnieniom i patologiom społecznym;
  2. wykonywanie zadań wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii;
  3. opracowywanie i realizacja miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii;
  4. prowadzenie spraw związanych z wydawaniem, korzystaniem, cofaniem lub wygaszaniem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;
  5. dokonywanie wpisów do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Centralną Ewidencję i Informację o Działalności Gospodarczej (CEIDG) w zakresie uzyskania, cofnięcia i wygaśnięcia uprawnień wynikających z wydanych zezwoleń;
  6. realizowanie zadań w zakresie kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych dotyczących przestrzegania przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;
  7. współdziałanie z Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakresie wydawania zezwoleń dla sprzedawców napojów alkoholowych oraz działań edukacyjnych przedsiębiorców posiadających zezwolenia, w tym obsługa organizacyjno-administracyjna jej posiedzeń;
  8. opracowywanie i realizacja, we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli, miejskiego programu przeciwdziałania przemocy domowej i ochrony osób doznających przemocy domowej, zgodnie z zapisami ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej;
  9. opracowywanie i realizacja, we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli, miejskiej strategii rozwiązywania problemów społecznych Miasta ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka;
  10. realizowanie zadań własnych Miasta wynikających z ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
  11. współpraca z podmiotami leczniczymi prowadzącymi działalność leczniczą w zakresie realizacji zadań Miasta w obszarze ochrony i promocji zdrowia wynikających z zapisów ustawy o działalności leczniczej;
  12. sprawowanie nadzoru nad zgodnością działań prowadzonych przez Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Zduńskiej Woli w ramach zadań nałożonych na Prezydenta i Radę w zakresie ustawy o działalności leczniczej, w tym współpraca z Dyrektorem w zakresie realizowanych zadań oraz spraw związanych z funkcjonowaniem jednostki, jako podmiotu leczniczego, w granicach obowiązującego prawa;
  13. sprawowanie nadzoru i kontroli dotyczącej udzielonych dotacji dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Zduńskiej Woli w zakresie zleconych do realizacji zadań wynikających z ustawy o zdrowiu publicznym i ustawy o działalności leczniczej, w tym rozliczanie przekazanych środków;
  14. realizowanie zadań Miasta w obszarze ochrony zdrowia wynikających z zapisów ustawy o zdrowiu publicznym;
  15. realizowanie zadań własnych Miasta wynikających z ustawy o ochronie zdrowia psychicznego polegających w szczególności na promowaniu zdrowia psychicznego i zapobieganiu zaburzeniom psychicznym oraz zapewnieniu osobom z zaburzeniami psychicznymi pomocy niezbędnej do życia w środowisku społecznym, rodzinnym i zawodowym, w tym współpraca z instytucjami i organizacjami społecznymi działającymi w obszarze zdrowia psychicznego;
  16. realizowanie zadań publicznych wynikających z ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie pomocy społecznej;
  17. sprawowanie nadzoru nad tworzeniem i realizacją planów finansowych oraz prowadzoną działalnością merytoryczną przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli w zakresie realizowanych zadań;
  18. współpraca z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli oraz Powiatowym Urzędem Pracy w Zduńskiej Woli w zakresie realizowanych zadań dotyczących inicjowania i organizowania działań zmierzających do reintegracji społecznej i zawodowej osób bezrobotnych, wykluczonych społecznie poprzez między innymi organizowanie prac społecznie użytecznych, realizowanie programów rządowych, programów finansowanych w ramach środków Unii Europejskiej oraz innych programów osłonowych ukierunkowanych na pomoc osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej;
  19. współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w Zduńskiej Woli w zakresie uzyskiwania informacji, w szczególności o stanie i strukturze bezrobocia w Mieście i Powiecie Zduńskowolskim, podejmowanych działaniach w zakresie przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy w ramach zadań realizowanych przez instytucje rynku pracy działające na obszarze Miasta;
  20. prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań własnych Miasta wynikających z ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3;
  21. prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań własnych Miasta w zakresie wspierania rodziny i pomocy w opiece i wychowaniu dziecka, zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
  22. opracowywanie i realizacja, we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli, miejskiego programu wspierania rodziny;
  23. wykonywanie zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci;
  24. realizowanie zadań w zakresie polityki prorodzinnej;
  25. opracowywanie i realizacja miejskich programów: Zduńskowolskiej Karty Mieszkańca, Zduńskowolskiej Karty Seniora i Miejskiej Karty Rodziny;
  26. prowadzenie spraw dotyczących pomocy repatriantom w zakresie określonym ustawą o repatriacji;
  27. przygotowywanie umów i porozumień z wykonawcami zadań realizowanych przez Dział, rozliczanie udzielonych dotacji, kontrola prawidłowości ich wykorzystania;
  28. sporządzanie sprawozdań z realizacji zadań wykonywanych przez Dział i realizowanych programów oraz przygotowywanie informacji do sprawozdań z realizacji zadań wynikających z miejskich i powiatowych programów;
  29. pełnienie funkcji koordynatora zadań realizowanych przez jednostki pomocnicze, poprzez:
   1. zapewnienie nadzoru, współpracy oraz wspomagania działalności jednostek pomocniczych w zakresie realizowanych przez nie zadań statutowych, w szczególności w obszarze upowszechniania idei samorządowej, pobudzania aktywności obywatelskiej, a także propozycji wydatkowania środków finansowych na określone cele statutowe,
   2. przygotowywanie projektu budżetu na realizację zadań statutowych jednostek pomocniczych na podstawie złożonych wniosków oraz zmian do budżetu w trakcie roku budżetowego, we współpracy z powiązanymi merytorycznie komórkami organizacyjnymi w weryfikacji i ustalaniu zbiorczego planu finansowego tychże jednostek,
   3. współpraca z komórkami organizacyjnymi w zakresie przedstawianych organom Miasta przez jednostki pomocnicze projektów inicjatyw społecznych i gospodarczych oraz realizacja działań w tym zakresie, w zależności od kompetencji merytorycznych poszczególnych komórek organizacyjnych,
   4. inicjowanie i organizowanie spotkań z zarządem jednostek pomocniczych mających na celu zapewnienie przepływu informacji organizacyjno-administracyjnych oraz o ich działaniach statutowych, udzielanie wskazówek i instruktażu w wykonywaniu zadań statutowych w oparciu o obowiązujące normy prawa;
  30. podejmowanie działań dotyczących pozyskiwania środków na realizację zadań objętych kompetencjami Działu w ramach programów rządowych, samorządowych i pochodzących z Unii Europejskiej, w tym przy współpracy z Biurem, które realizuje zadania promocji Miasta oraz Biurem, które zajmuje się pozyskiwaniem środków zewnętrznych;
  31. podejmowanie działań na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych służących pobudzaniu aktywności oraz poprawie warunków ich funkcjonowania w społeczności;
  32. sprzyjanie solidarności międzypokoleniowej oraz tworzenie warunków do pobudzania aktywności obywatelskiej osób starszych w społeczności lokalnej, w szczególności poprzez:
   1. nadzór oraz pomoc merytoryczną w zakresie realizacji zadań przez Zduńskowolską Radę Seniorów,
   2. współpracę z właściwymi komórkami organizacyjnymi w zakresie działalności oraz funkcjonowania Zduńskowolskiej Rady Seniorów.
 3. Do zadań i kompetencji Biura Edukacji, Sportu i Spraw Społecznych poza sprawami wskazanymi w ust. 2 należy w szczególności:
  1. prowadzenie spraw związanych z pełnieniem przez Miasto funkcji organu prowadzącego dla publicznych przedszkoli i szkół podstawowych, w tym:
   1. przygotowywanie sieci publicznych przedszkoli i szkół podstawowych wraz z granicami ich obwodów,
   2. stwarzanie warunków do właściwego funkcjonowania publicznych przedszkoli i szkół podstawowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym zapewnianie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki,
   3. przygotowywanie dokumentów w sprawie nadania imion publicznym przedszkolom i szkołom podstawowym i ustanawiania sztandarów szkół podstawowych,
   4. ustalanie organizacji pracy publicznych przedszkoli i szkół podstawowych, w tym analizowanie i przygotowanie w celu zatwierdzenia arkuszy organizacyjnych publicznych przedszkoli i szkół podstawowych na dany rok szkolny przy uwzględnieniu potrzeb i możliwości finansowych Miasta,
   5. realizacja zadań kontrolnych w zakresie działalności publicznych przedszkoli i szkół podstawowych,
   6. koordynowanie prac publicznych przedszkoli i szkół podstawowych pod względem merytorycznym oraz finansowym,
   7. sprawowanie nadzoru nad tworzeniem i realizacją planów finansowych publicznych przedszkoli i szkół podstawowych, w tym:
    • weryfikowanie projektów planów dochodów i wydatków budżetowych publicznych przedszkoli i szkół podstawowych i opracowywanie zbiorczego planu dochodów i wydatków budżetowych publicznych przedszkoli i szkół podstawowych,
    • sprawdzanie prawidłowości naliczeń dla Miasta subwencji oświatowej,
    • nadzór nad realizacją budżetów publicznych przedszkoli i szkół podstawowych,
    • wnioskowanie do Prezydenta w zakresie zmian budżetów publicznych przedszkoli i szkół podstawowych,
    • przyjmowanie i kontrola sprawozdań budżetowych publicznych przedszkoli i szkół podstawowych,
    • opracowywanie układu wykonawczego budżetów publicznych przedszkoli i szkół podstawowych,
   8. przyjmowanie i kontrola sprawozdań finansowych publicznych przedszkoli i szkół podstawowych,
   9. występowanie z wnioskami o przyznanie środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla szkół podstawowych,
   10. prowadzenie spraw dotyczących naliczania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego,
   11. organizacja konkursów wyłaniających kandydatów na stanowiska dyrektorów publicznych przedszkoli i szkół podstawowych oraz opiniowanie kandydatów na stanowiska wicedyrektorów,
   12. prowadzenie akt osobowych kierowniczej kadry oświatowej oraz przygotowywanie dokumentów związanych lub wynikających z przebiegu zatrudnienia,
   13. współpraca z dyrektorami publicznych przedszkoli i szkół podstawowych w zakresie realizacji ich zadań statutowych,
   14. współpraca z dyrektorami publicznych przedszkoli i szkół podstawowych w zakresie działań związanych z rozwojem i remontami bazy oświatowej,
   15. ustalanie cząstkowej oceny pracy dyrektorów publicznych przedszkoli i szkół podstawowych,
   16. prowadzenie spraw związanych z rekrutacją do publicznych przedszkoli i szkół podstawowych,
   17. prowadzenie działań w celu przygotowywania regulaminów wynagradzania nauczycieli oraz regulaminów udzielanych nagród,
   18. prowadzenie spraw związanych z awansem zawodowym nauczycieli,
   19. koordynowanie zatrudniania nauczycieli na podstawie przeniesień służbowych nauczycieli oraz przenoszenia ich do innych publicznych przedszkoli i szkół podstawowych w celu uzupełnienia obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych,
   20. koordynowanie spraw związanych z analizowaniem osiągania przez nauczycieli wynagrodzeń w odniesieniu do wysokości średnich wynagrodzeń na poszczególnych stopniach awansu zawodowego oraz średniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego,
   21. prowadzenie spraw z zakresu dofinansowania do doskonalenia zawodowego nauczycieli i inicjowanie wspólnie z dyrektorami publicznych przedszkoli i szkół podstawowych kierunków doskonalenia zawodowego,
   22. prowadzenie spraw związanych z udzielaniem nauczycielom publicznych przedszkoli i szkół podstawowych pomocy zdrowotnej,
   23. weryfikowanie i ustalanie stawek żywieniowych dla uczniów i nauczycieli w publicznych przedszkolach i szkołach podstawowych,
   24. prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem medali i odznaczeń resortowych oraz państwowych, a także wnioskowanie o przyznanie nagród Łódzkiego Kuratora Oświaty i Ministra Edukacji i Nauki,
   25. prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem nagród Prezydenta dla nauczycieli,
   26. sprawowanie nadzoru nad stypendiami dla uczniów za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe,
   27. prowadzenie spraw z zakresu kontroli i egzekucji obowiązku szkolnego, obowiązku nauki i rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci oraz prowadzenie ewidencji w tym zakresie,
   28. zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu uczniów i dzieci niepełnosprawnych do publicznych przedszkoli, szkół podstawowych i innych placówek oświatowych albo zwrot kosztów przejazdu ucznia i opiekuna środkami komunikacji publicznej lub transportem prywatnym (samochodem), jeżeli dowóz zapewniają rodzice,
   29. prowadzenie zbioru danych zgodnie z obowiązkami nałożonymi na samorząd ustawą o systemie informacji oświatowej oraz sporządzanie sprawozdań statystycznych wymaganych prawem,
   30. prowadzenie ewidencji zgłoszeń wycieczek i imprez zagranicznych organizowanych przez publiczne przedszkola i szkoły podstawowe;
  2. prowadzenie spraw z zakresu organizowania dowozu uczniów szkół podstawowych na pływalnię;
  3. prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na utworzenie niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego przez osoby fizyczne i prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego;
  4. prowadzenie ewidencji niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego utworzonych przez osoby fizyczne i prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego;
  5. naliczanie, przyznawanie oraz rozliczanie dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego;
  6. przygotowywanie porozumień z gminami w zakresie realizacji zadań oświatowych oraz dokonywanie rozliczeń finansowych wynikających z zawartych porozumień;
  7. prowadzenie spraw związanych z rozliczaniem z gminami kosztów wychowania przedszkolnego;
  8. administrowanie Platformą Oświatową oraz programami dotyczącymi informacji szkolnych i sprawozdawczości Systemu Informacji Oświatowej;
  9. zarządzanie aplikacjami oświatowymi udostępnionymi w ramach projektu „e-Urząd”;
  10. udzielanie upoważnień do dostępu do bazy danych Systemu Informacji Oświatowej dla dyrektorów publicznych przedszkoli i szkół podstawowych oraz niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego;
  11. wprowadzanie publicznych przedszkoli i szkół podstawowych oraz niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego do Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych;
  12. prowadzenie spraw związanych z dofinansowaniem pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników;
  13. opracowywanie sprawozdań, ocen i analiz oraz bieżących informacji i raportów o stanie oświaty dla potrzeb Rady, Prezydenta, Kuratorium Oświaty, ministerstwa właściwego do spraw edukacji oraz związków zawodowych nauczycieli;
  14. zakup nagród na konkursy edukacyjne w oparciu o procedury zamówień publicznych;
  15. upowszechnianie wśród młodzieży szkolnej idei samorządowej poprzez wspieranie działań Młodzieżowej Rady Miasta, w szczególności:
   1. nadzór oraz pomoc merytoryczną w zakresie realizacji zadań statutowych Młodzieżowej Rady Miasta,
   2. współpracę z właściwymi komórkami organizacyjnymi Urzędu w zakresie działalności oraz funkcjonowania Młodzieżowej Rady Miasta;
  16. prowadzenie spraw dotyczących rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych;
  17. prowadzenie spraw dotyczących udzielania i rozliczania dotacji celowej na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów szkół podstawowych;
  18. koordynacja działań w zakresie programów rządowych i innych programów oraz nadzór i prowadzenie spraw związanych z tymi programami;
  19. realizacja zadań Miasta wynikających z ustawy o wspieraniu rozwoju kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli;
  20. współpraca z Kuratorem Oświaty w zakresie nadzoru nad szkołami oraz współpraca i współdziałanie z organizacjami i związkami zawodowymi działającymi w zakresie edukacji;
  21. wykonywanie zadań Miasta z zakresu kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych, poprzez tworzenie warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu;
  22. prowadzenie spraw związanych z udzielaniem przez Miasto okresowych stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz stypendiów sportowych dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym lub w krajowym współzawodnictwie sportowym;
  23. prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz wyróżnień i nagród pieniężnych dla trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej;
  24. sprawowanie nadzoru merytorycznego nad zadaniami Miasta realizowanymi przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zduńskiej Woli;
  25. sprawowanie nadzoru nad tworzeniem i realizacją planu finansowego przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zduńskiej Woli;
  26. prowadzenie spraw w zakresie ewidencji innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie oraz pól biwakowych, w tym prowadzenie kontroli w zakresie uregulowanym przepisami prawa;
  27. organizowanie i przeprowadzanie otwartych konkursów ofert na wsparcie finansowe przedsięwzięć z zakresu rozwoju sportu na podstawie ustawy o sporcie i stosownej uchwały Rady, przygotowywanie umów na wsparcie finansowe przedsięwzięć z zakresu rozwoju sportu, nadzorowanie przebiegu wykonywania powierzonych zadań oraz kontrola prawidłowości wykorzystania i rozliczenia udzielonych dotacji;
  28. podejmowanie według właściwości merytorycznej działań w sferze zadań publicznych wynikających z ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w tym organizowanie i przeprowadzanie konkursów w zakresie zlecanych zadań gminy, przygotowywanie umów wraz z nadzorowaniem przebiegu wykonywania powierzonych zadań oraz kontrolą prawidłowości wykorzystania i rozliczenia udzielonych dotacji;
  29. współdziałanie z administracją rządową, innymi jednostkami samorządowymi, organizacjami pozarządowymi, w tym klubami sportowymi w sprawach dotyczących rozwoju kultury fizycznej i turystyki, między innymi poprzez współdziałanie w zakresie organizacji turniejów, zawodów sportowych, spartakiad oraz innych imprez o podobnym charakterze;
  30. tworzenie, aktualizacja i koordynacja realizacji strategii Miasta w zakresie rozwoju kultury fizycznej i turystyki;
  31. opracowywanie kalendarza wydarzeń sportowych we współpracy z Biurem Strategii i Rozwoju Miasta, z innymi instytucjami, w tym jednostkami organizacyjnymi, organizacjami pozarządowymi, w tym klubami sportowymi;
  32. prowadzenie spraw związanych z realizacją przez Miasto programów rozwoju kultury fizycznej;
  33. współpraca z Radą Sportu w Zduńskiej Woli, w tym obsługa organizacyjno-administracyjna jej posiedzeń;
  34. prowadzenie spraw związanych z Ewidencją Obiektów Turystycznych Głównego Urzędu Statystycznego;
  35. nadzór nad wykonywaniem praw i obowiązków trwałego zarządcy przez jednostki budżetowe Miasta Zduńska Wola."

Przy znakowaniu spraw Biuro używa symbolu „ESiSS”.

Przy znakowaniu spraw Biuro używa symbolu „ESiSS.ZPS”.

Katarzyna Chwiałkowska 

Dyrektor 
Budynek nr 4, pok. 418 
Telefon kontaktowy: 43 825-02-38 lub 43 825-02-00 wew. 238 
Adres e-mail: k.chwialkowska@zdunskawola.pl


Przemysław Holewski

Zastępca Dyrektora
Budynek nr 4, pok. 413
Telefon kontaktowy: 43 825-02-09 lub 43 825-02-00 wew. 209
Adres e-mail: p.holewski@zdunskawola.pl


Biuro Edukacji, Sportu i Spraw Społecznych


Żaklina Kołodziejek

Główny Specjalista
Budynek nr 4, pok. 419
Telefon kontaktowy: 43 825-02-40 lub 43 825-02-00 wew. 240
Adres e-mail: z.kolodziejek@zdunskawola.pl


Agnieszka Dylak - Szadkowska

Inspektor
Budynek nr 4, pok. 419
Telefon kontaktowy: 43 825-02-87 lub 43 825-02-00 wew. 287
Adres e-mail: a.dylak-szadkowska@zdunskawola.pl


Katarzyna Bekalarczyk

Podinspektor
Budynek nr 4, pok. 419
Telefon kontaktowy: 43 825-02-32 lub 43 825-02-00 wew. 232
Adres e-mail: k.bekalarczyk@zdunskawola.pl


Paulina Krystkiewicz

Podinspektor
Budynek nr 4, pok. 419
Telefon kontaktowy: 43 825-02-39 lub 43 825-02-00 wew. 239
Adres e-mail: p.krystkiewicz@zdunskawola.pl


Kinga Borkiewicz-Żywocka

Referent
Budynek nr 4, pok. 419
Telefon kontaktowy: 43 825-02-39 lub 43 825-02-00 wew. 239
Adres e-mail: k.borkiewicz@zdunskawola.pl


Milena Neumann

Referent
Budynek nr 4, pok. 419
Telefon kontaktowy: 43 825-02-39 lub 43 825-02-00 wew. 239
Adres e-mail: m.neumann@zdunskawola.pl


Dział Zdrowia i Polityki Społecznej


Katarzyna Balzam

Kierownik Działu Zdrowia i Polityki Społecznej
Budynek nr 4, pok. 413
Telefon kontaktowy: 43 825-02-60 lub 43 825-02-00 wew. 260
Adres e-mail: k.balzam@zdunskawola.pl


Marzena Nowińska

Inspektor
Budynek nr 4, pok. 413
Telefon kontaktowy: 43 825-02-62 lub 43 825-02-00 wew. 262
Adres e-mail: m.nowinska@zdunskawola.pl

Wykaz podstawowych obowiązków na powierzonym stanowisku pracy:

1)  prowadzenie spraw związanych z wydawaniem i korzystaniem z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, w tym między innymi:

a)  przyjmowanie oraz weryfikacja pod względem merytorycznym i formalnym wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych; niezwłoczne kierowanie przyjętych dokumentów do Kancelarii w celu ich rejestracji, za zwrotnym ich pobraniem,
b)  wydawanie, cofanie, wygaszanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
c)  zapewnienie współpracy z przedsiębiorcami w zakresie naliczania opłat za korzystanie z zezwoleń według złożonych oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych, wydawanie zaświadczeń o dokonanej opłacie za korzystanie z zezwoleń,
d)  realizowanie zadań w zakresie kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych dotyczących przestrzegania przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, współdziałanie w tym zakresie z Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Strażą Miejską, Komendą Powiatową Policji i innymi instytucjami, w przypadku takiej potrzeby,
e)  dokonywanie wpisów do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Centralną Ewidencję i Informację o Działalności Gospodarczej (CEIDG) w zakresie uzyskania, cofnięcia i wygaśnięcia uprawnień wynikających z wydanych zezwoleń;

2)  obsługa organizacyjno-administracyjna Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zduńskiej Woli;
3)  realizowanie zadań własnych gminy wynikających z ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych obejmujących w szczególności:

a)  opracowywanie, realizację i ocenę efektów programów polityki zdrowotnej wynikających z mapy potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców Miasta,
b)  inicjowanie i podejmowanie innych działań wynikających z realizowanych potrzeb zdrowotnych zmierzających do zapoznania mieszkańców Miasta z czynnikami szkodliwymi dla zdrowia oraz ich skutkami;

4)  współpraca z podmiotami leczniczymi prowadzącymi działalność leczniczą w zakresie realizacji zadań gminy w obszarze ochrony i promocji zdrowia wynikających z zapisów ustawy o działalności leczniczej;
5)  sprawowanie nadzoru i kontroli działań prowadzonych przez Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Zduńskiej Woli w ramach zadań nałożonych na Prezydenta i Radę w zakresie ustawy o działalności leczniczej, w tym współpraca z Dyrektorem w zakresie realizowanych zadań oraz spraw związanych z funkcjonowaniem jednostki, jako podmiotu leczniczego, w granicach obowiązującego prawa;
6)  sprawowanie nadzoru i kontroli dotyczącej udzielonych dotacji dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Zduńskiej Woli w zakresie zleconych do realizacji zadań wynikających z ustawy o zdrowiu publicznym i ustawy o działalności leczniczej, w tym rozliczanie przekazanych środków;
7)  realizowanie zadań gminy w obszarze ochrony zdrowia wynikających z zapisów ustawy o zdrowiu publicznym, w tym w szczególności:

a)  przygotowywanie projektów zarządzeń w sprawie ogłaszania konkursów ofert i ich realizacja,
b)  przygotowywanie projektów umów z realizatorami zadań wyłonionych w drodze konkursów ofert,
c)  rozliczanie udzielonych dotacji, kontrola prawidłowości ich wykorzystania,
d)  sprawowanie nadzoru i kontroli nad prawidłowością wykonania zadań zleconych do realizacji,
e)  współpraca z instytucjami i innymi podmiotami działającymi w obszarze ochrony zdrowia;

8)  realizowanie zadań własnych gminy wynikających z ustawy o ochronie zdrowia psychicznego polegających w szczególności na promowaniu zdrowia psychicznego i zapobieganiu zaburzeniom psychicznym oraz zapewnieniu osobom z zaburzeniami psychicznymi pomocy niezbędnej do życia w środowisku społecznym, rodzinnym i zawodowym, w tym współpraca z instytucjami i organizacjami społecznymi działającymi w obszarze zdrowia psychicznego;
9)  pełnienie funkcji koordynatora zadań realizowanych przez jednostki pomocnicze, poprzez:

a)  zapewnienie nadzoru, współpracy oraz wspomagania działalności jednostek pomocniczych w zakresie realizowanych przez nie zadań statutowych, w szczególności w obszarze upowszechniania idei samorządowej, pobudzania aktywności obywatelskiej, a także propozycji wydatkowania środków finansowych na określone cele statutowe,
b)  przygotowywanie projektu budżetu na realizację zadań statutowych jednostek pomocniczych na podstawie złożonych wniosków oraz zmian do budżetu w trakcie roku budżetowego, we współpracy z powiązanymi merytorycznie komórkami organizacyjnymi w weryfikacji i ustalaniu zbiorczego planu finansowego tychże jednostek,
c)  współpracę z komórkami organizacyjnymi w zakresie przedstawianych organom Miasta przez jednostki pomocnicze projektów inicjatyw społecznych i gospodarczych oraz realizacja działań w tym zakresie, w zależności od kompetencji merytorycznych poszczególnych komórek organizacyjnych,
d)  inicjowanie i organizowanie spotkań z zarządem jednostek pomocniczych mających na celu zapewnienie przepływu informacji organizacyjno-administracyjnych oraz o ich działaniach statutowych, udzielanie wskazówek i instruktażu w wykonywaniu zadań statutowych w oparciu o obowiązujące normy prawa.


Dominika Parażka

Inspektor
Budynek nr 4, pok. 413
Telefon kontaktowy: 43 825-38-76 lub 43 825-02-00 wew. 876
Adres e-mail: d.parazka@zdunskawola.pl

Wykaz podstawowych obowiązków na powierzonym stanowisku pracy:

1) realizacja zadań publicznych wynikających z ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie pomocy społecznej, w tym w szczególności:

a)  przygotowywanie projektów zarządzeń w sprawie ogłaszania otwartych konkursów ofert,
b)  prowadzenie postępowania w przedmiocie konkursu ofert,
c)  przygotowywanie projektów umów na zlecanie zadań do realizacji,  
d)  rozliczanie udzielanych dotacji, kontrola prawidłowości ich wykorzystania,
e)  sprawowanie nadzoru i kontroli nad prawidłowością wykonania zadań zleconych do realizacji,
f)  prowadzenie postępowań w trybach określonych w ustawie – Prawo zamówień publicznych przy zlecaniu zadań do realizacji; 

2)  prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań własnych gminy wynikających z ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w tym między innymi:

a)  prowadzenie rejestru żłobków i klubów dziecięcych,
b)  sprawowanie nadzoru nad żłobkami i klubami dziecięcymi w zakresie określonym w ustawie o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3,
c)  prowadzenie spraw związanych z udzielaniem i rozliczaniem dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce, w tym sprawowanie nadzoru i kontroli,
d)  przygotowywanie porozumień z innymi gminami w sprawie określenia zasad finansowania opieki zapewnianej w żłobkach i klubach dziecięcych prowadzonych na terenie Miasta dzieciom zamieszkałym na terenie innej gminy i realizacja zadań z nich wynikających;

3)  realizowanie zadań w zakresie polityki prorodzinnej;
4)  podejmowanie działań dotyczących pozyskiwania środków na realizację zadań objętych kompetencjami Działu w ramach programów rządowych, samorządowych i pochodzących z Unii Europejskiej, w tym przy współpracy z Biurem, które realizuje zadania promocji Miasta oraz Biurem, które zajmuje się pozyskiwaniem środków zewnętrznych;
5)  podejmowanie działań na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych służących pobudzaniu aktywności oraz poprawie warunków ich funkcjonowania w społeczności;
6)  sprzyjanie solidarności międzypokoleniowej oraz tworzenie warunków do pobudzania aktywności obywatelskiej osób starszych w społeczności lokalnej, w szczególności poprzez:

a)  nadzór oraz pomoc merytoryczną w zakresie realizacji zadań przez Zduńskowolską Radę Seniorów,
b)  współpracę z właściwymi komórkami organizacyjnymi w zakresie działalności oraz funkcjonowania Zduńskowolskiej Rady Seniorów;

7)  współpraca z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli w zakresie realizowanych zadań dotyczących inicjowania i organizowania działań zmierzających do reintegracji społecznej i zawodowej osób bezrobotnych, wykluczonych społecznie poprzez między innymi organizowanie prac społecznie użytecznych, realizowanie programów rządowych, programów finansowanych w ramach środków Unii Europejskiej oraz innych programów osłonowych ukierunkowanych na pomoc osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej;
8)  realizowanie zadań wynikających z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w tym organizacja prac społecznie użytecznych we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli oraz z Powiatowym Urzędem Pracy w Zduńskiej Woli;
9)  współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w Zduńskiej Woli w zakresie uzyskiwania informacji, w szczególności o stanie i strukturze bezrobocia w Mieście i Powiecie Zduńskowolskim, podejmowanych działaniach w zakresie przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy w ramach zadań realizowanych przez instytucje rynku pracy działające na obszarze Miasta.


Magdalena Zając

Referent
Budynek nr 4, pok. 413 
Telefon kontaktowy: 43 825-02-61 lub 43 825-02-00 wew. 261
Adres e-mail: m.zajac@zdunskawola.pl

Wykaz podstawowych obowiązków na powierzonym stanowisku pracy:

1) wykonywanie zadań wynikających z przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, w tym między innymi:

a) przygotowywanie umów z realizatorami zadań wynikających z programów,
b) przygotowywanie projektów zarządzeń w sprawie ogłaszania konkursów ofert, zgodnie z zapisami ustawy o zdrowiu publicznym,
c) prowadzenie postępowań w trybach określonych w ustawie – Prawo zamówień publicznych przy zlecaniu zadań do realizacji,
d) sprawowanie nadzoru i kontroli nad prawidłowością wykonania zadań zleconych do realizacji, zgodnie z zapisami ustawy o zdrowiu publicznym,
e) rozliczanie udzielonych dotacji,
f) współpraca z instytucjami i innymi podmiotami działającymi w obszarze problematyki uzależnień,
g) współdziałanie z placówkami oświatowymi i innymi podmiotami w zakresie realizacji działań profilaktycznych i edukacyjnych dla dzieci i młodzieży,
h) współpraca z podmiotami świadczącymi usługi w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom   i przemocy, skierowanymi do mieszkańców Miasta,
i) prowadzenie ewidencji wydatków ponoszonych w ramach realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii i Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, zgodnie z klasyfikacją wydatków budżetowych,
j) współpraca z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli w ramach realizacji zadań ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii i Miejskim Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie;

2) wykonywanie zadań wynikających z Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, zgodnie z zapisami ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, w tym między innymi:

a) przygotowywanie porozumień z instytucjami i podmiotami działającymi na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
b) prowadzenie spraw związanych z powoływaniem i odwoływaniem członków Zespołu Interdyscyplinarnego;

3) wykonywanie zadań wynikających ze Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Zduńska Wola w zakresie związanym z przeciwdziałaniem uzależnieniom i patologiom społecznym;
4) prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań własnych gminy w zakresie wspierania rodziny, zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w szczególności:

a) współpraca z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli w zakresie realizowanych zadań związanych ze wspieraniem rodzin prowadzonych w formie pracy z rodziną,
b) zlecanie do realizacji zadań organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność na rzecz dziecka i rodziny oraz nadzór nad prawidłowością realizowanych zadań,
c) współpraca z placówkami oświatowymi, instytucjami i innymi podmiotami działającymi na rzecz wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej,
d) wydawanie zezwoleń na prowadzenie placówek wsparcia dziennego,
e) kontrola placówek wsparcia dziennego,
f) opracowywanie i realizacja, we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli, gminnego programu wspierania rodziny.


Lista spraw prowadzonych przez Biuro dostępna jest pod adresem:

https://bip.zdunskawola.pl/sprawy-do-zalatwienia/szukaj?category_id=-1&unit_id=3

 

 

Powiadom znajomego