W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Biuro Gospodarki LokalowejDo zadań i kompetencji Biura Gospodarki Lokalowej należy w szczególności:

1) przyjmowanie wniosków o najem lokali i wniosków o zamianę na wolny lokal, zapewnienie dostępu do formularzy wniosków w Biurze i Kancelarii oraz instruktaż ich wypełniania, dostarczanie przyjętych wniosków do Kancelarii celem ich rejestracji oraz zwrotne ich pobieranie;

2) weryfikacja złożonych wniosków w zakresie: kompletności wypełnienia, terminowości złożenia, osiągania przez gospodarstwo domowe wnioskodawcy dochodu w wysokości uzasadniającej oddanie w najem danego lokalu;

3) przeprowadzanie weryfikacji uaktualniającej niezrealizowane listy osób zakwalifikowanych do oddania w najem lokali w zakresie warunków uprawniających wnioskodawcę do uzyskania w najem lokalu;

4) przygotowywanie propozycji zasiedleń wolnych lokali;

5) wydawanie skierowań na najem na czas nieoznaczony lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta, lokali socjalnych, lokali zamiennych oraz pomieszczeń tymczasowych;

6) prowadzenie postępowań w sprawach regulacji tytułów prawnych do lokalu w stosunku do osób zajmujących lokal bez tytułu prawnego przez okres nie krótszy niż 10 lat przed wejściem w życie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego;

7) prowadzenie postępowań w sprawie regulacji tytułów prawnych do lokalu w przypadku śmierci najemcy;

8) prowadzenie postępowań w stosunku do osób, które pozostały w lokalu opuszczonym przez najemcę lub w lokalu, w którego najem nie wstąpiły po śmierci najemcy;

9) prowadzenie spraw związanych z opuszczaniem przez lokatorów lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy przeznaczonych do remontu kapitalnego, przebudowy lub nadbudowy w związku z inwestycjami realizowanymi przez Miasto;

10) prowadzenie spraw związanych z oddawaniem w najem lokali o powierzchni użytkowej 80 m2;

11) prowadzenie spraw związanych z oddawaniem w najem lokali zdewastowanych, lokali w blokach oraz lokali w budynkach poddanych termomodernizacji, rewitalizacji, remontowi kapitalnemu, przebudowie lub nadbudowie w związku z inwestycją realizowaną przez Miasto;

12) prowadzenie spraw związanych z włączeniem wolnego lokalu jednoizbowego w starym zasobie mieszkaniowym o obniżonym standardzie do lokalu znajdującego się w bezpośrednim sąsiedztwie zwolnionego lokalu;

13) prowadzenie spraw związanych z podziałem lokalu w starym zasobie mieszkaniowym na dwa odrębne lokale;

14) prowadzenie postępowań związanych z przywracaniem tytułów prawnych do lokali;

15) prowadzenie postępowań w sprawach o oddanie w najem lokalu w związku ze spłatą zadłużenia;

16) prowadzenie spraw związanych z przekwalifikowywaniem lokali oddanych w najem na czas nieoznaczony na lokale socjalne;

17) prowadzenie postępowań w sprawie oddawania w najem na czas nieoznaczony lokali, których własność została przeniesiona na Miasto na podstawie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego Polskie Koleje Państwowe;

18) wyrażanie zgody na podnajem lub oddanie w bezpłatne używanie lokali mieszkalnych lub ich części;

19) współpraca z Towarzystwem Budownictwa Społecznego „ZŁOTNICKI” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w sprawach dotyczących:

a) niezamieszkiwania najemców w lokalach przez okres, co najmniej 12 miesięcy,

b) lokali podnajętych bez wymaganej zgody,

c) związanych z przekazywaniem na rzecz właścicieli nieruchomości stanowiących własność osób fizycznych, do których stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego o prowadzeniu cudzych spraw bez zlecenia w zakresie zabezpieczeń hipotecznych z tytułu wykonanych remontów,

d) opróżniania lokali wyłączonych z użytkowania;

20) prowadzenie spraw związanych ze znoszeniem wierzytelności Skarbu Państwa na hipotece nieruchomości z tytułu wykonanych remontów;

21) koordynowanie działań i obsługa organizacyjno-administracyjna Społecznej Komisji Mieszkaniowej;

22) prowadzenie spraw związanych z potwierdzaniem zawarcia przez strony umów o opiece;

23) reprezentowanie udziału Miasta we wspólnotach mieszkaniowych na podstawie stosownych pełnomocnictw i upoważnień;

24) współpraca z zarządcami części wspólnych nieruchomości wspólnot mieszkaniowych z udziałem Miasta;

25) przekazywanie otrzymanych przez Miasto zawiadomień o zaliczkach na poczet utrzymania części wspólnych wspólnot mieszkaniowych do Towarzystwa Budownictwa Społecznego „ZŁOTNICKI” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością celem uregulowania należności;

26) uchylony;

27) sporządzanie zestawienia danych o czynszach najmu lokali mieszkalnych położonych na obszarze Miasta nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego i przesyłanie do publikacji do Dziennika Urzędowego;

28) współpraca z Towarzystwem Budownictwa Społecznego „ZŁOTNICKI” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w zakresie spraw powierzonych jej do prowadzenia przez Miasto, w tym szczególnie w zakresie najmu lokali mieszkalnych, zamiennych, najmu socjalnego lokali i pomieszczeń tymczasowych;

29) zapewnienie nadzoru merytorycznego nad zadaniami Miasta, realizowanymi przez Spółkę Towarzystwo Budownictwa Społecznego „ZŁOTNICKI” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;

30) zapewnienie współpracy ze Stanowiskiem ds. Nadzoru Właścicielskiego w sprawach istotnych z punktu widzenia nadzoru właścicielskiego, a dotyczących zadań będących w gestii Zgromadzenia Wspólników Towarzystwa Budownictwa Społecznego „ZŁOTNICKI” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w tym zapewnienie właściwego przepływu informacji w zakresie środków finansowych przewidzianych w budżecie Miasta, z przeznaczeniem na potrzeby spółki;

31) aktualizowanie zasobu lokali socjalnych i pomieszczeń tymczasowych;

32) opiniowanie propozycji zmiany stawki czynszu najmu lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta oraz lokali użytkowych;

33) prowadzenie wykazu wyłączonych z użytkowania budynków z lokalami wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu Miasta i wyłączonych z użytkowania lokali;

34) inicjowanie opracowywania wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta i jego realizacja w odniesieniu do zasad polityki czynszowej oraz warunków obniżania czynszu i innych ujętych w programie działań mających na celu poprawę wykorzystania i racjonalizację gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy;

35) prowadzenie spraw związanych z roszczeniami odszkodowawczymi z tytułu niedostarczenia lokalu socjalnego lub pomieszczenia tymczasowego;

36) uchylony;

37) wykonywanie zadań wynikających z przepisów regulujących zasady i tryb przyznawania, ustalania wysokości i wypłacania dodatków mieszkaniowych, w tym:

a) współpraca z zarządcami zasobów mieszkaniowych w zakresie spraw związanych z dodatkami mieszkaniowymi,

b) przyjmowanie interesantów, w tym zapewnienie instruktażu wypełniania wniosków, zapewnienie dostępu do formularzy wniosków w Biurze oraz Kancelarii, dostarczanie przyjętych wniosków do Kancelarii celem ich rejestracji oraz zwrotne ich pobieranie,

c) weryfikacja pod względem kompletności i poprawności formalno-merytorycznej składanych wniosków,

d) korygowanie wysokości wydatków mieszkaniowych potwierdzonych przez zarządców budynków do stawek obowiązujących w mieszkaniowym zasobie gminy,

e) prowadzenie spraw związanych z rozpatrywaniem przyjętych wniosków o dodatki mieszkaniowe, w tym wydawanie decyzji administracyjnych o przyznaniu dodatku, odmowie przyznania, uchyleniu decyzji, stwierdzeniu bezprzedmiotowości decyzji oraz umarzaniu postępowań administracyjnych,

f) wykonywanie zestawień i dyspozycji finansowych związanych z wypłacaniem dodatków mieszkaniowych,

g) fakturowanie zestawień finansowych i współpraca z Biurem Finansowo-Budżetowym,

h) bieżąca analiza środków finansowych zabezpieczonych na wypłatę dodatków mieszkaniowych i podejmowanie stosownych działań w przypadku braku środków bądź ich nadwyżki,

i) współpraca z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli w zakresie przeprowadzania wywiadów środowiskowych w odniesieniu do osób zgłaszających potrzebę pomocy lub korzystających z dodatku mieszkaniowego oraz analiza wywiadów środowiskowych w kontekście sytuacji zawodowej, dochodowej i rodzinnej, w tym analiza oświadczeń majątkowych,

j) prowadzenie postępowań administracyjnych po przeprowadzonych wywiadach środowiskowych w przypadku rozbieżności w złożonych dokumentach oraz w przypadku ujawnienia stanu majątkowego,

k) prowadzenie postępowań w zakresie wstrzymań i wznowień wypłaty dodatków mieszkaniowych w związku z zaległościami czynszowymi,

l) prowadzenie spraw w zakresie wznowienia postępowania w przypadku przyznania dodatku mieszkaniowego na podstawie nieprawdziwych danych,

m) prowadzenie całokształtu spraw wynikających z odwołań od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego,

n) prowadzenie i przechowywanie akt spraw zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie, z uwzględnieniem prowadzenia metryki w danej sprawie;

38) wykonywanie zadań wynikających z przepisów regulujących zasady i tryb przyznawania, ustalania wysokości i wypłacania dodatków energetycznych, w tym:

a) przyjmowanie interesantów, w tym zapewnienie instruktażu wypełniania wniosków o dodatki energetyczne, zapewnienie dostępu do formularzy wniosków w Biurze oraz Kancelarii, dostarczanie przyjętych wniosków do Kancelarii celem ich rejestracji oraz zwrotne ich pobieranie,

b) weryfikacja pod względem kompletności i poprawności formalno-merytorycznej składanych wniosków,

c) prowadzenie spraw związanych z rozpatrywaniem przyjętych wniosków, w tym wydawanie decyzji administracyjnych o odmowie, przyznaniu dodatków energetycznych, uruchamianie przyznanych dodatków energetycznych, w tym wykonywanie zestawień i dyspozycji finansowych związanych z wypłacaniem dodatków energetycznych,

d) prowadzenie postępowań w przypadku odwołań od decyzji administracyjnych,

e) prowadzenie i przechowywanie akt spraw zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie, z uwzględnieniem prowadzenia metryki w danej sprawie,

f) wnioskowanie i rozliczanie dotacji celowej na finansowanie wypłat dodatku energetycznego.

Przy znakowaniu spraw biuro używa symbolu „GL”.Magdalena Komodzińska

Dyrektor
Budynek nr 4, pok. 422
Telefon kontaktowy: 43 825-02-78 lub 43 825-02-00 wew. 278
Adres e-mail: m.komodzinska@zdunskawola.pl

Andrzej Klimaszewski

Inspektor
Budynek nr 4, pok. 415
Telefon kontaktowy: 43 825-02-14 lub 43 825-02-00 wew. 214
Adres e-mail: a.klimaszewski@zdunskawola.pl


Katarzyna Rzeźnik

Inspektor
Budynek nr 4, pok. 414
Telefon kontaktowy: 43 825-02-15 lub 43 825-02-00 wew. 215
Adres e-mail: k.rzeznik@zdunskawola.pl


Monika Łojewska

Inspektor
Budynek nr 4, pok. 414
Telefon kontaktowy: 43 825-02-15 lub 43 825-02-00 wew. 215
Adres e-mail: m.lojewska@zdunskawola.pl


Edyta Rachwalak

Inspektor
Budynek nr 4, pok. 414
Telefon kontaktowy: 43 825-02-16 lub 43 825-02-00 wew. 216
Adres e-mail: e.rachwalak@zdunskawola.pl


Anna Rubajczyk

Inspektor
Budynek nr 4, pok. 414
Telefon kontaktowy: 43 825-02-11 lub 43 825-02-00 wew. 216
Adres e-mail: a.rubajczyk@zdunskawola.pl

Lista spraw prowadzonych przez Biuro dostępna jest pod adresem:

https://bip.zdunskawola.pl/sprawy-do-zalatwienia/szukaj?category_id=-1&unit_id=5Powiadom znajomego