W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Biuro Gospodarki Nieruchomościami

Do zadań i kompetencji Biura Gospodarki Nieruchomościami należy w szczególności:

1) gospodarowanie nieruchomościami Miasta nie będącymi w administracji i zarządzie jednostek organizacyjnych oraz sprawowanie nadzoru i kontroli nad mieniem powierzonym innym zarządcom lub administratorom w zakresie wywiązywania się przez nich z obowiązków, jakie nakładają na właściciela przepisy prawa;

2) prowadzenie spraw związanych z nabywaniem, zbywaniem, zamianą, darowizną, oddaniem w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, użyczenie, najem, dzierżawę, oddawaniem w trwały zarząd lub obciążaniem ograniczonymi prawami rzeczowymi nieruchomości oraz z wywłaszczeniem i zwrotem nieruchomości w zakresie realizowanych zadań;

3) prowadzenie spraw związanych ze zbywaniem lokali mieszkalnych;

4) prowadzenie spraw związanych z przygotowywaniem, organizacją i przeprowadzaniem przetargów na sprzedaż, oddanie w użytkowanie wieczyste oraz dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Miasta;

5) ustalanie wysokości opłat adiacenckich z tytułu budowy urządzeń infrastruktury technicznej;

6) prowadzenie spraw związanych z naliczaniem opłat adiacenckich z tytułu podziału nieruchomości;

7) prowadzenie spraw związanych z naliczaniem opłaty planistycznej;

8) prowadzenie spraw związanych z komunalizacją mienia;

9) prowadzenie spraw związanych z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości;

10) prowadzenie spraw związanych z podziałami i scaleniami nieruchomości;

11) prowadzenie spraw związanych z rozgraniczaniem nieruchomości;

12) prowadzenie spraw związanych z nadawaniem nazw ulicom i placom;

13) prowadzenie spraw związanych z nadawaniem numeracji porządkowej nieruchomości;

14) prowadzenie spraw związanych z rolnictwem;

15) prowadzenie spraw związanych z organizacją i przeprowadzaniem wyborów do Izby Rolniczej;

16) prowadzenie spraw dotyczących potwierdzania lat pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym;

16a) prowadzenie spraw dotyczących potwierdzania umów dzierżawy nieruchomości rolnych;

17) zawieranie umów przekazujących nieruchomości Miasta innym podmiotom w zakresie realizowanych zadań;

18) zapewnienie merytorycznej współpracy przy zawieraniu umów (między innymi dzierżawy, najmu, użyczenia, sprzedaży, użytkowania wieczystego) przez Biura, w odniesieniu do mienia, które przedmiotowo związane jest z wykonywanymi przez nie zadaniami;

19) prowadzenie ewidencji mienia zgodnej z ewidencją księgową, w tym ustalanie wartości nieruchomości;

20) współpraca z Biurem Strategii i Rozwoju Miasta w zakresie aktualizacji oferty inwestycyjnej Miasta dla terenów będących własnością Miasta;

21) zgłaszanie do Biura Inwestycji Miejskich wniosków w zakresie budowy infrastruktury drogowej dla działek miejskich przeznaczonych pod zabudowę;

22) prowadzenie spraw związanych z aktualizacją opłat z tytułu użytkowania wieczystego;

23) występowanie z wnioskami o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania dla nieruchomości miejskich przeznaczonych do sprzedaży;

24) zabezpieczenie nieruchomości znajdujących się w gospodarowaniu Biura przed zniszczeniem i uszkodzeniem;

25) naliczanie wymaganych należności z tytułu udostępniania nieruchomości z zasobu oraz za ich bezumowne wykorzystanie;

26) prowadzenie spraw związanych z przysługującym Miastu prawem pierwokupu nieruchomości;

27) prowadzenie spraw związanych z przekazywaniem terenów pod rodzinne ogrody działkowe;

28) prowadzenie spraw w zakresie nabycia przez Miasto i wypłaty odszkodowań za nieruchomości przejęte pod drogi przy współpracy Biura Inwestycji Miejskich oraz Biura Infrastruktury Technicznej;

29) regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym współpraca z właściwymi Biurami i Zespołem Radców Prawnych przy prowadzeniu spraw o stwierdzenie zasiedzenia własności nieruchomości Miasta;

30) prowadzenie analizy terenów będących własnością Miasta w zakresie możliwości ich wykorzystania, w szczególności na cele budownictwa mieszkaniowego;

31) ewidencjonowanie aktów notarialnych wpływających do Urzędu i dokonywanie ich analizy pod względem żądania przez Miasto zwrotu udzielonej bonifikaty;

32) przygotowywanie projektów aktów prawa miejscowego w zakresie gospodarowania mieniem;

33) realizacja postanowień zawartych w wydanych orzeczeniach sądowych dotyczących nabycia przez Miasto spadków po zmarłych;

34) prowadzenie spraw związanych z ujawnianiem praw Miasta w księgach wieczystych i ewidencji gruntów;

35) prowadzenie spraw związanych z uzgodnieniem lokalizacji urządzeń infrastruktury technicznej na gruntach Miasta i wydawanie zezwoleń w tym zakresie;

36) współpraca z Towarzystwem Budownictwa Społecznego „ZŁOTNICKI” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w zakresie wykonywania umowy dzierżawy komunalnego zasobu mieszkaniowego;

37) współpraca z Biurem Gospodarki Lokalowej w sprawach istotnych z punktu widzenia nadzoru nad działalnością Towarzystwa Budownictwa Społecznego „ZŁOTNICKI” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Przy znakowaniu spraw biuro używa symbolu „GN”.Donata Szmiel

Dyrektor
Budynek nr 4, pok. 417
Telefon kontaktowy: 43 825-02-10 lub 43 825-02-00 wew. 210
Adres e-mail: d.szmiel@zdunskawola.pl

Bezpośrednie prowadzenie spraw:

 • Nadawanie numeracji porządkowej dla budynków.
 • Podziały i rozgraniczenia nieruchomości.Sabina Grabarek

Inspektor
Budynek nr 4, pok. 421
Telefon kontaktowy: 43 825-02-12 lub 43 825-02-00 wew. 212
Adres e-mail: s.grabarek@zdunskawola.pl

Kompetencje:

 • Przekształcenie lub sprzedaż prawa użytkowania wieczystego na własność.
 • Potwierdzanie lat pracy w gospodarstwie rolnym.

Joanna Ptak

Inspektor
Budynek nr 4, pok. 416
Telefon kontaktowy: 43 825-02-11 lub 43 825-02-00 wew. 211
Adres e-mail: j.ptak@zdunskawola.pl

Kompetencje:

 • Sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz głównych najemców.

Sylwia Głowacka

Inspektor
Budynek nr 4, pok. 416
Telefon kontaktowy: 43 825-02-11 lub 43 825-02-00 wew. 211
Adres e-mail: s.glowacka@zdunskawola.pl

Kompetencje:

 • Sprzedaż nieruchomości gruntowych.

Agnieszka Palma

Główny specjalista
Budynek nr 4, pok. 420
Telefon kontaktowy: 43 825-02-13 lub 43 825-02-00 wew. 213
Adres e-mail: a.palma@zdunskawola.pl

Kompetencje:

 • Realizowanie prawa użytkowania wieczystego w zakresie obowiązujących ustaw.
 • Określanie zasad lokalizowania urządzeń infrastruktury technicznej na gruntach mienia komunalnego.

Agnieszka Stanieska

Inspektor
Budynek nr 4, pok. 420
Telefon kontaktowy: 43 825-02-13 lub 43 825-02-00 wew. 213
Adres e-mail: a.stanieska@zdunskawola.pl

Kompetencje:

 • Nabywanie gruntów do zasobów mienia gminnego.
 • Przekształceniem użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.

Magdalena Bartosińska

Podinspektor
Budynek nr 4, pok. 416
Telefon kontaktowy: 43 825-02-11 lub 43 825-02-00 wew. 211
Adres e-mail: m.bartosinska@zdunskawola.pl

Kompetencje:

 • Sprzedaż nieruchomości gruntowych.
 • Dzierżawy nieruchomości.

 

Lista spraw prowadzonych przez Biuro dostępna jest pod adresem:

https://bip.zdunskawola.pl/sprawy-do-zalatwienia/szukaj?category_id=-1&unit_id=6

Powiadom znajomego