W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Biuro Strategii i Rozwoju Miasta

Do zadań i kompetencji Biura Strategii i Rozwoju Miasta należy w szczególności:

1) przygotowywanie, koordynowanie i aktualizowanie uchwalonych strategicznych dokumentów rozwojowych Miasta, współpraca z instytucjami i innymi jednostkami samorządowymi w zakresie tworzenia strategii rozwoju Miasta na bazie dokumentów strategicznych regionu, zapewnienie koordynacji i monitorowania realizacji założeń strategii, w tym sporządzanie okresowych raportów zgodnie z zapisami strategii rozwoju Miasta;

2) zapewnienie opracowania, monitoringu i aktualizacji (adekwatnie do zmieniającego się otoczenia i potrzeb) programu rewitalizacji;

3) opracowywanie długofalowych planów i programów niezbędnych do ubiegania się o dofinansowanie zadań z różnych źródeł zewnętrznych;

4) prowadzenie monitoringu i analiz programów finansowego wsparcia, w tym Unii Europejskiej, zapewnienie przepływu informacji i komunikacji pomiędzy komórkami organizacyjnymi i jednostkami organizacyjnymi w zakresie otwartych konkursów;

5) podejmowanie działań w celu pozyskania zewnętrznych środków finansowych, mając na względzie w szczególności kierunki i obszary rozwoju Miasta ujęte w dokumentach strategicznych Miasta, w tym w sferze budownictwa mieszkaniowego i ochrony zabytków;

6) koordynowanie pracami na etapie pozyskiwania funduszy zewnętrznych, w tym przy kompletowaniu niezbędnej dokumentacji, przygotowywanie i kierowanie wniosków zgodnie z wytycznymi programowymi, monitorowanie przebiegu oceny wniosków aplikacyjnych, podejmowanie działań na rzecz uzupełniania dokumentów adekwatnie do zaistniałych potrzeb;

7) zapewnienie dotrzymywania harmonogramów rzeczowo-finansowych wniosków aplikacyjnych i prawidłowej realizacji umów o dofinansowanie zadań;

8) zapewnienie współpracy w przygotowywaniu projektów przewidzianych do realizacji przez jednostki organizacyjne, organizacje pożytku publicznego, stowarzyszenia i inne podmioty wychodzące z inicjatywą lokalną;

9) rozliczanie projektów poprzez składanie wniosków o płatność, przy zapewnieniu bieżącej współpracy z instytucjami udzielającymi wsparcia finansowego w trakcie realizacji, jak i w okresie trwałości projektu;

10) monitorowanie realizacji zadań pod względem zgodności ich przebiegu z wytycznymi programowymi, złożonymi wnioskami i procedurami wewnętrznymi w tym zakresie, z uwzględnieniem zasad gromadzenia, przechowywania i archiwizowania dokumentacji;

11) realizacja zadań związanych z wykonywaniem obowiązków wynikających z ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, w tym w szczególności:

a) prowadzenie gminnej ewidencji zabytków oraz jej aktualizacja,

b) inicjowanie zadań związanych z opieką nad zabytkami,

c) opracowywanie programów opieki nad zabytkami,

d) realizacja zadań wynikających z przyjętych programów opieki nad zabytkami przy współpracy z innymi Biurami i instytucjami,

e) współpraca i współdziałanie z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków;

12) prowadzenie spraw związanych z udzielaniem dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków; kontrola prawidłowości wykorzystania i rozliczania udzielonych dotacji;

13) prowadzenie działań na rzecz rozwoju Miasta przy współpracy z podmiotami gospodarczymi na terenie Miasta;

14) współpraca z powołaną przy Prezydencie Radą Gospodarczą, w tym obsługa organizacyjno-administracyjna jej posiedzeń;

15) współpraca ze strefami ekonomicznymi, a w szczególności z Łódzką Specjalną Strefą Ekonomiczną, Łódzką Agencją Rozwoju Regionalnego S.A., Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości i innymi instytucjami o zasięgu krajowym, regionalnym oraz lokalnym działającymi w sferze rozwoju i wspierania przedsiębiorczości oraz gospodarki;

16) organizowanie spotkań z przedsiębiorcami w zakresie rozwoju przedsiębiorczości, w tym inicjowania prowadzenia działalności gospodarczej z uwzględnieniem wsparcia finansowego, kreowania przedsiębiorczości, promowania oferty inwestycyjnej Miasta, zapewnianie udziału w akcjach nakierowanych na innowacyjność i rozwój gospodarczy regionu, w tym poprzez:

a) prowadzenie „bazy ofert” terenów i obiektów nie będących własnością Miasta przeznaczonych na cele inwestycyjne, w ramach zawartych porozumień z Miastem, przy współpracy z Biurem Gospodarki Nieruchomościami,

b) prowadzenie w formie elektronicznej oferty inwestycyjnej Miasta, w tym terenów objętych Łódzką Specjalną Strefą Ekonomiczną, przy współpracy w tym zakresie z Biurem Gospodarki Nieruchomościami,

c) prowadzenie punktu obsługi inwestora i informacji gospodarczej (w szczególności poprzez udzielanie zainteresowanym podmiotom informacji o warunkach i możliwościach prowadzenia działalności gospodarczej i inwestowania w Mieście, dostępnych instrumentach wsparcia, zachętach inwestycyjnych, w tym prezentacja posiadanej przez Miasto oferty inwestycyjnej) w ścisłej współpracy z pracownikami pozostałych komórek organizacyjnych.

17) realizacja zadań wynikających z ustawy Prawo przedsiębiorców, w szczególności:

a) przyjmowanie wniosków przedsiębiorców o wpis, zmianę wpisu, wykreślenie, zawieszenie lub wznowienie działalności gospodarczej, wprowadzanie ich do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG),

b) przyjmowanie formularzy obowiązkowo wypełnianych przez przedsiębiorców na potrzeby Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Urzędu Skarbowego w przypadkach określonych przepisami prawa,

c) udzielanie pomocy i wsparcia przedsiębiorcom przy wypełnianiu niezbędnej dokumentacji związanej z wpisem, zmianą wpisu, wykreśleniem oraz zawieszeniem lub wznowieniem działalności gospodarczej, w tym wypełnianie wniosków roboczych,

d) udzielanie informacji dotyczących wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz archiwum ewidencji działalności gospodarczej,

e) wykonywanie działań pomocniczych w zakresie Krajowego Rejestru Sądowego, w tym udostępnianie formularzy dotyczących rejestracji i wszelkich zmian związanych ze spółką jawną,

f) przechowywanie i archiwizowanie dokumentacji związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej przez przedsiębiorców,

g) wydawanie zaświadczeń (wypisu) z ewidencji działalności gospodarczej – dotyczy przedsiębiorców, którzy zakończyli wykonywanie działalności gospodarczej przed 31 grudnia 2011 r.,

h) wydawanie duplikatu decyzji o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej,

i) współpraca z instytucjami i organami administracji publicznej w organizowaniu warunków do podejmowania przez mieszkańców działalności gospodarczej,

j) powiadamianie, niezwłocznie po powzięciu informacji, właściwych organów administracji publicznej o wykonywaniu działalności niezgodnie z przepisami ustawy, zagrażającej życiu lub zdrowiu, niebezpieczeństwie powstania szkód majątkowych znacznych rozmiarów lub powodujących naruszenie środowiska;

18) ustalanie zasad i form promowania Miasta, przygotowywanie materiałów promocyjnych Miasta;

19) przygotowywanie publikacji o Mieście oraz promujących działalność organów Miasta, Urzędu, jednostek organizacyjnych i jednostek pomocniczych;

20) sporządzanie i upowszechnianie materiałów kreujących pozytywny wizerunek Miasta, w tym obejmowanie promocją „oferty inwestycyjnej” Miasta, przy współudziale właściwych Biur;

21) przygotowywanie rocznych raportów o stanie Miasta przy współpracy komórek organizacyjnych, jednostek organizacyjnych, jednostek pomocnicznych oraz komunalnych osób prawnych;

22) opracowanie i koordynacja realizacji strategii komunikacji i promocji Miasta oraz rocznych planów komunikacyjnych;

23) komunikacja społeczna i współpraca z mieszkańcami;

24) prowadzenie spraw w ramach współpracy Miasta z instytucjami, innymi podmiotami oraz miastami partnerskimi;

25) współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi, jednostkami pomocniczymi, innymi jednostkami samorządowymi, instytucjami kultury, administracją rządową, stowarzyszeniami i organizacjami pozarządowymi w sprawach dotyczących rozwoju kultury, a także w zakresie organizacji imprez, targów i wszelkich przedsięwzięć promujących Miasto;

26) organizowanie kontaktów, w tym konferencji prasowych przedstawicieli organów Miasta oraz pracowników Urzędu z dziennikarzami;

27) pomoc w pozyskiwaniu informacji przez dziennikarzy w zakresie zadań realizowanych przez Miasto;

28) koordynowanie i nadzorowanie zamieszczania ogłoszeń w mediach, w tym przeprowadzanie postępowań mających na celu wyłonienie usługodawców w zakresie publikacji ogłoszeń Miasta w prasie o zasięgu lokalnym i ogólnopolskim;

29) przygotowywanie listów gratulacyjnych, materiałów informacyjnych do wywiadów i wystąpień publicznych przedstawicielom organów Miasta;

30) opracowywanie prezentacji i załączników graficznych dla potrzeb Urzędu;

31) prowadzenie strony internetowej Miasta, w tym nadzór nad wizualizacją i estetyką zamieszczanych materiałów, współpraca z komórkami organizacyjnymi w zakresie przygotowywanych informacji o istotnych wydarzeniach lub zadaniach z zakresu ich działania;

32) gromadzenie materiałów dla potrzeb redagowania miejskich informatorów o zasięgu lokalnym;

33) gromadzenie i archiwizowanie dokumentacji w postaci gazet i wycinków prasowych;

34) organizowanie obchodów świąt i uroczystości państwowych, a także współdziałanie w tym zakresie z innymi Biurami i podmiotami;

35) prowadzenie rejestru instytucji kultury, dla których Miasto jest organizatorem;

36) sprawowanie nadzoru nad tworzeniem i realizacją planów finansowych nadzorowanych merytorycznie jednostek organizacyjnych, działających w zakresie kultury i promocji;

37) prowadzenie spraw prawno-organizacyjnych i ekonomicznych zapewniających rozwój kultury w Mieście, podejmowanie według właściwości merytorycznej działań w sferze zadań publicznych wynikających z ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w tym:

a) organizowanie konkursów w zakresie zadań zleconych gminy,

b) przygotowywanie stosownych umów,

c) nadzorowanie przebiegu wykonywania powierzonych zadań,

d) kontrola prawidłowości wykorzystania i rozliczania udzielonych dotacji;

38) prowadzenie spraw dotyczących wymiany kulturalnej z zagranicą, w tym w sferze utrzymywania współpracy z miastami partnerskimi, jak i nawiązywania nowych kontaktów;

39) współpraca z Miejskim Domem Kultury w Zduńskiej Woli w zakresie tworzenia warunków rozwoju życia kulturalnego, inicjowania przedsięwzięć kulturalnych oraz edukacji kulturalnej mieszkańców;

40) współpraca z Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola, w tym w zakresie wspomagania zadań wynikających z administrowania ze strony Muzeum Skansenem Lokomotyw w Karsznicach;

41) współpraca z Miejską Biblioteką Publiczną im. Jerzego Szaniawskiego w Zduńskiej Woli, w tym w zakresie realizacji zadań Miasta i Prezydenta wynikających z ustawy o bibliotekach;

42) prowadzenie spraw związanych z tworzeniem, łączeniem, przekształcaniem i likwidacją miejskich instytucji kultury oraz spraw związanych z postępowaniami konkursowymi dyrektorów instytucji kultury;

43) opracowanie i aktualizowanie kalendarza imprez kulturalnych, ważnych uroczystości państwowych i miejskich we współpracy z komórkami organizacyjnymi, jednostkami organizacyjnymi i jednostkami pomocniczymi, innymi instytucjami oraz organizacjami i stowarzyszeniami;

44) prowadzenie spraw związanych z uczestnictwem Miasta w związkach międzygminnych;

45) prowadzenie spraw związanych z nadaniem tytułu „Honorowego Obywatela Miasta” oraz z przyznaniem Medalu „Zasłużony dla Miasta Zduńskiej Woli” przy współpracy Biura Rady Miasta;

46) prowadzenie spraw związanych z przyznaniem Honorowego Patronatu Prezydenta;

47) współpraca z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w zakresie realizacji zadań Miasta wynikających z zapisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a także pełnienie funkcji koordynatora realizowanych przez komórki organizacyjne zadań Miasta wynikających z ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w szczególności w zakresie:

a) wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności,

b) koordynacji prowadzenia konsultacji społecznych przez Urząd w sferze zadań publicznych wskazanych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

c) opracowywania projektu programu współpracy z organizacjami wskazanymi w ustawie w celu przedłożenia go w ustawowym terminie Radzie do uchwalenia z zachowaniem przepisów ustawy w tym zakresie,

d) opracowywania zbiorczego sprawozdania z realizacji programu współpracy w celu przedłożenia go Radzie w ustawowym terminie, z zachowaniem przepisów ustawy w tym zakresie,

e) zapewnienia koordynacji obiegu i rozpatrywania wniosków o realizację zadania publicznego składanych w ramach inicjatyw lokalnych zgodnie z przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

f) wnioskowanie do Prezydenta o powołanie zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym w sferze działalności pożytku publicznego, w tym w celu upowszechniania wiedzy o możliwości dostępu do zewnętrznych źródeł finansowania zadań, jak i funduszy wsparcia inicjatyw obywatelskich;

48) realizacja zadań publicznych wynikających z ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie kultury i promocji;

49) prowadzenie spraw związanych z bieżącym funkcjonowaniem Inkubatora Inicjatyw Społecznych, w tym administrowanie budynkiem przy ul. Łaskiej 38 z zachowaniem wymogów nałożonych na właściciela nieruchomości przepisami prawa, zabezpieczenie mienia na wypadek zdarzeń losowych, prowadzenie okresowych przeglądów, remontów oraz konserwacji;

50) prowadzenie spraw związanych z Budżetem Obywatelskim, z uwzględnieniem stosownych regulacji wewnętrznych w tym zakresie;

51) przygotowywanie analiz, koncepcji i strategii w zakresie inwestycji i sieci infrastruktury komunalnej Miasta, w tym pod budownictwo mieszkaniowe, przy współdziałaniu z komórkami organizacyjnymi według właściwości rzeczowej;

52) współdziałanie z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Zduńskiej Woli Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w zakresie planów rozwoju sieci wodociągowo-kanalizacyjnych oraz z Miejskimi Sieciami Cieplnymi w Zduńskiej Woli Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w zakresie rozwoju sieci cieplnych, współpraca w przedmiotowym zakresie z Biurem Infrastruktury Technicznej oraz Biurem Zarządzania Energią i Ochrony Środowiska.

Przy znakowaniu spraw Biuro używa symbolu „SRM”.Krystyna Bąk

Dyrektor
Budynek nr 3, pok. 303
Telefon kontaktowy: 43 825-02-72 lub 43 825-02-00 wew. 272
Adres e-mail: k.bak@zdunskawola.pl


Michalina Łagunionok

Zastępca Dyrektora
Inkubator Inicjatyw Społecznych, ul. Łaska 38
Telefon kontaktowy: 43 825-02-34 lub 43 825-02-00 wew. 234
Adres e-mail: m.lagunionok@zdunskawola.pl

Monika Kołodziejczyk

Inspektor 
Budynek nr 3, pok. 303 
Telefon kontaktowy: 43 825-02-77 lub 43 825-02-00 wew. 277
Adres e-mail: m.kolodziejczyk@zdunskawola.pl


Aneta Fraj

Inspektor 
Budynek nr 1, pok. 112 
Telefon kontaktowy: 43 825-02-63 lub 43 825-02-00 wew. 263
Adres e-mail: a.fraj@zdunskawola.pl


Kamila Majchrzak

Inspektor 
Budynek nr 3, pok. 303
Telefon kontaktowy: 43 825-02-86 lub 43 825-02-00 wew. 286 
Adres e-mail: k.majchrzak@zdunskawola.pl


Agnieszka Sokal

Inspektor 
Inkubator Inicjatyw Społecznych, ul. Łaska 38
Telefon kontaktowy: 43 825-02-91 lub 43 825-02-00 wew. 291
Adres e-mail: a.sokal@zdunskawola.pl


Kacper Wlazło

Inspektor 
Inkubator Inicjatyw Społecznych, ul. Łaska 38
Telefon kontaktowy: 43 825-02-91 lub 43 825-02-00 wew. 291 
Adres e-mail: k.wlazlo@zdunskawola.pl


Agnieszka Olejniczak

Pomoc administracyjna
Inkubator Inicjatyw Społecznych, ul. Łaska 38
Telefon kontaktowy: 43 825-02-91 lub 43 825-02-00 wew. 291 
Adres e-mail: a.olejniczak@zdunskawola.pl


Lista spraw prowadzonych przez Biuro dostępna jest pod adresem:

https://bip.zdunskawola.pl/sprawy-do-zalatwienia/szukaj?category_id=-1&unit_id=10Powiadom znajomego