W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Biuro Zarządzania Energią i Ochrony ŚrodowiskaW skład Biura Zarządzania Energią i Ochrony Środowiska wchodzi Dział Gospodarki Odpadami Komunalnymi.

Do zadań i kompetencji Działu Gospodarki Odpadami Komunalnymi należy w szczególności:

1) prowadzenie i rozwijanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi w zakresie określonym ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;

2) przedkładanie Radzie projektów uchwał w zakresie dotyczącym gospodarowania odpadami komunalnymi i aktualizowanie aktów prawa miejscowego, w tym regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta, zapewnienie jego zgodności z wojewódzkim planem gospodarki odpadami;

3) przygotowywanie dokumentacji opisu przedmiotu zamówienia na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w celu przeprowadzenia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego przez Biuro Zamówień Publicznych;

4) nadzorowanie gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym w realizacji zadań wykonywanych przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, zgodnie z przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz obowiązujących aktów prawa miejscowego, w tym spełniania obowiązku ze strony podmiotu odbierającego w zakresie powiadamiania o fakcie niedopełniania przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów, jak i składania okresowych sprawozdań;

5) nadzorowanie podmiotów prowadzących działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości, zgodnie z przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz obowiązujących aktów prawa miejscowego;

6) podejmowanie działań w celu utworzenia punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych w sposób zapewniający łatwy dostęp dla mieszkańców Miasta;

7) prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych, w tym z ich udostępnianiem na stronie internetowej Miasta;

8) udostępnianie na stronie internetowej Miasta oraz aktualizowanie informacji określonych przepisami prawa w zakresie:

a) podmiotów odbierających odpady komunalne,

b) miejsc zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, bioodpadów stanowiących odpady komunalne oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania,

c) poziomów osiągniętego recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami, ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji,

d) punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, w tym zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,

e) punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon, powstających w gospodarstwach rolnych lub zakładów przetwarzania takich odpadów;

9) prowadzenie działań zmierzających do osiągnięcia odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania;

10) wykonywanie corocznych analiz stanu gospodarki odpadami komunalnymi, w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych Miasta w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym uwzględniających zakres określony przepisami prawa;

11) nadzorowanie prowadzenia składowiska odpadów w Mostkach;

12) prowadzenie ewidencji:

a) zbiorników bezodpływowych i ich lokalizacji w celu kontroli częstotliwości ich opróżniania,

b) przydomowych oczyszczalni ścieków w celu kontroli częstotliwości i sposobu pozbywania się komunalnych osadów ściekowych,

c) umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych w celu kontroli wykonywania przez właścicieli obowiązków ustawowych;

13) prowadzenie czynności administracyjnych związanych z tworzeniem baz danych właścicieli nieruchomości, w zakresie niezbędnym dla wykonywania ustawowo określonych kontroli przestrzegania i stosowania ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zapewnienie aktualizacji baz danych;

14) podejmowanie czynności sprawdzających w przebiegu wykonywania przepisów prawa ze strony właścicieli nieruchomości, w tym w zakresie:

a) zgodności złożonych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z faktycznym sposobem gromadzenia odpadów na danej nieruchomości,

b) weryfikacji nieruchomości zamieszkałych, dla których nie złożono deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi; składanie informacji o ujawnionych nieprawidłowościach do Biura Dochodów niezwłocznie po sporządzeniu protokołów z kontroli;

15) wydawanie zezwoleń na świadczenie usług w zakresie: opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, w tym prowadzenie elektronicznej ewidencji udzielanych i cofniętych zezwoleń, aktualizacja wpisów w rejestrze Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w tym zakresie;

16) prowadzenie rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych, dokonywanie wpisów do rejestru oraz dokonywanie wykreśleń z rejestru w oparciu o ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, aktualizacja wpisów w rejestrze Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w tym zakresie;

17) sporządzanie rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Do zadań i kompetencji Biura Zarządzania Energią i Ochrony Środowiska poza sprawami wskazanymi powyżej należy w szczególności:

1) nadzór nad realizacją polityki energetycznej i zadań określonych w założeniach do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na terenie Miasta;

2) aktualizacja i koordynacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta;

3) sporządzanie sprawozdania z realizacji Programu Ochrony Powietrza i Planu Działań Krótkoterminowych;

4) opracowywanie sprawozdań, programów, uchwał, zarządzeń i innych dokumentów regulujących obszar planowania energetycznego i zarządzania energią;

5) realizacja programów wymiany źródeł ogrzewania w celu likwidacji tzw. niskiej emisji;

6) analizowanie zapotrzebowania jednostek organizacyjnych w media w celu prawidłowego doboru taryfy i optymalizacji zużycia, w tym analiza i aprobata umów na dostawę ciepła, energii elektrycznej i gazu;

7) współpraca z przedsiębiorstwami energetycznymi w celu zapewnienia spójności pomiędzy planami rozwojowymi przedsiębiorstw a założeniami i planem zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na terenie Miasta;

8) opiniowanie rozwiązań do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe;

9) zlecanie i nadzorowanie wykonania audytów energetycznych dla obiektów miejskich;

10) opiniowanie i współpraca w zakresie przygotowywania planów termomodernizacyjnych i uciepłownienia dla obiektów miejskich;

11) stymulowanie działań energooszczędnych w jednostkach organizacyjnych;

12) propagowanie programów i zachowań ekologicznych wśród mieszkańców Miasta;

13) prowadzenie działań informacyjnych o istniejących możliwościach dofinansowania w zakresie wymiany systemów grzewczych;

14) realizacja zadań wynikających z przepisów o ochronie środowiska i ochronie przyrody, w tym współpraca z Biurem Dochodów w zakresie realizacji dochodów budżetu Miasta i ich wydatkowania zgodnie z przeznaczeniem określonym ustawą o ochronie środowiska;

15) realizacja zadań wynikających z przepisów o ochronie środowiska, w tym w ramach prowadzonych postępowań z zakresu ochrony środowiska i ochrony przyrody, w szczególności:

a) prowadzenie spraw dotyczących oceny oddziaływania na środowisko w zakresie opracowywania i wydawania decyzji wymagających przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko oraz opinii dotyczących warunków zabudowy terenu dla przedsięwzięć niewymagających przeprowadzenia procedury oceny oddziaływania na środowisko, przy współpracy z Biurem Gospodarki Przestrzennej,

b) prowadzenie spraw dotyczących realizacji ustawy o ochronie przyrody, w tym:

- wydawanie decyzji administracyjnych na usunięcie drzew i krzewów, nadzór i kontrola wypełniania obowiązków określonych w tych decyzjach,

- wydawanie decyzji administracyjnych dotyczących postępowań stwierdzających podstawy do umorzenia naliczanych opłat środowiskowych,

- prowadzenie rejestru wydawanych decyzji oraz publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie oraz zapewnienie dostępu do informacji o środowisku i jego ochronie w zakresie wydanych zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów,

- współdziałanie z Biurem Dochodów w zakresie naliczania i umarzania opłat środowiskowych ustalanych w zezwoleniach na usunięcie drzew,

- prowadzenie postępowań dotyczących zgłoszeń zamiaru usunięcia drzew i krzewów oraz rejestru zgłoszeń,

c) opracowywanie, aktualizacja i realizacja planów i programów wymaganych przepisami prawa z zakresu ochrony środowiska, w tym programu ochrony środowiska i programu usuwania azbestu, w tym prowadzenie bazy azbestowej;

16) prowadzenie rejestru pomników przyrody, kontrola stanu zdrowotnego drzew stanowiących pomniki przyrody oraz inicjowanie niezbędnych badań i działań pielęgnacyjnych mających na celu zapewnienie ochrony czynnej tych obiektów:

a) opracowywanie dokumentacji dotyczącej uznania lub zniesienia formy ochrony przyrody obiektów uznanych za pomnik przyrody,

b) przedkładanie Radzie projektów uchwał dotyczących pomników przyrody;

17) realizacja wycinek i nasadzeń oraz prac pielęgnacyjnych drzewostanu rosnącego na terenach miejskich oraz w pasach dróg miejskich w porozumieniu z Biurem Infrastruktury Technicznej;

18) opracowywanie wniosków na usunięcie drzew rosnących na terenach miejskich i w pasach dróg miejskich w porozumieniu z Biurem Infrastruktury Technicznej;

19) wydawanie zgody właściciela terenu na usunięcie drzew rosnących na terenach miejskich będących w zarządzie innych podmiotów;

20) utrzymywanie i gospodarowanie Parkiem Miejskim im. Stefana Złotnickiego, w tym utrzymywanie toalety publicznej, stawów parkowych oraz obiektów zabawowych i rekreacyjnych znajdujących się w obrębie Parku;

21) wydawanie opinii do koncesji związanych z pracami geologicznymi, realizacja zadań wynikających z ustawy prawo geologiczne i górnicze;

22) prowadzenie spraw związanych z ochroną środowiska przed hałasem, w tym wyznaczanie obszarów ograniczonego użytkowania z uwagi na hałas lub pola elektromagnetyczne w opracowaniach planistycznych we współpracy z Biurem Gospodarki Przestrzennej;

23) wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, w tym prowadzenie rejestru wydanych zezwoleń;

24) koordynowanie i monitorowanie zadań objętych Krajowym Programem Oczyszczania Ścieków Komunalnych, przy ścisłej współpracy Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Zduńskiej Woli Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w tym w szczególności:

a) przygotowywanie i przekazywanie dokumentacji dotyczącej działań organizacyjno-sprawozdawczych prowadzonych w ramach programu, w tym przedkładanie stosownym organom corocznych informacji o realizacji programu w terminie wskazanym w ustawie Prawo wodne,

b) poddawanie aglomeracji analizie, zgłaszanie stosownym podmiotom i organom potrzeby weryfikacji i zmiany aglomeracji w aspekcie stanu faktycznego,

c) podejmowanie odpowiednich działań dla wywiązywania się z zobowiązań określonych w programie, jak i zawartych w planie aglomeracji,

d) rozwiązywanie problemów obszarów zabudowy, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki wodnej i odprowadzania ścieków,

e) prowadzenie spraw związanych z płatnościami za usługi wodne (opłaty stałe, opłaty zmienne, opłaty za użytkowanie gruntów pokrytych wodami, opłaty z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji), opłaty za korzystanie ze środowiska;

25) prowadzenie spraw w ramach zadań wodno-prawnych, w tym:

a) organizowanie i realizacja zadań z zakresu stosunków wodno-prawnych, w tym w szczególności:

᠆ opracowanie, wdrożenie i aktualizacja miejskiego programu gospodarowania wodami powierzchniowymi,

᠆ monitorowanie środowiska pod kątem zagrożeń wodami powierzchniowymi, prowadzenie spraw z zakresu ochrony przed powodzią, przy współpracy Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego,

᠆ sprawowanie nadzoru technicznego i właścicielskiego nad systemem odwodnienia za pomocą rowów i kanałów oraz zbiornikiem wodnym „Kępina”, kontrolowanie ich stanu, w tym w szczególności zbiornika wodnego „Kępina”,

᠆ monitorowanie drożności koryta rzeki Pichny, zapewnienie odpowiedniej współpracy w tym zakresie z organami sprawującymi nadzór właścicielski nad gruntami pokrytymi wodami płynącymi, zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami oraz ustawą Prawo wodne,

᠆ realizowanie bieżących interwencji mieszkańców w zakresie funkcjonowania urządzeń kanalizacji deszczowej, rowów odwadniających oraz zbiornika wodnego „Kępina”,

᠆ realizacja zadań związanych z odwodnieniem dróg i parkingów, w tym zapewnienie bieżącej współpracy z Biurem Inwestycji Miejskich w zakresie projektowania i budowy kanalizacji deszczowej służącej odwodnieniu dróg i parkingów,

᠆ prowadzenie spraw związanych z eksploatacją kanalizacji deszczowej i rowów odkrytych,

᠆ utrzymywanie i konserwacja rowów oraz obiektów urządzeń wodnych będących własnością Miasta, prowadzenie ich ewidencji oraz dokonywanie okresowej ich inwentaryzacji,

᠆ utrzymywanie i konserwacja rowów usytuowanych w pasach drogowych, kanalizacji deszczowej dróg i parkingów, a także realizowanie zadań wynikających z przepisów regulujących stosunki wodno-prawne i ochrony środowiska,

b) opiniowanie wniosków o przyłączenie obiektów budowlanych do systemu odwodnienia Miasta na etapie wydawania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego,

c) opiniowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej w zakresie kanalizacji deszczowej, jak i wydawanie opinii i wniosków do projektów związanych z tworzeniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie urządzeń kanalizacji deszczowej, zapewnienie udziału w opracowywaniu prognoz i planowaniu odprowadzania wód deszczowych,

d) prowadzenie spraw dotyczących przekazywania urządzeń kanalizacji deszczowej do Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Zduńskiej Woli Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,

e) sporządzanie i aktualizacja miejskiego programu ochrony środowiska w zakresie postępowania z wodami opadowymi,

f) prowadzenie spraw w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków oraz inicjowanie zadań inwestycyjnych w tym zakresie do realizacji przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Zduńskiej Woli Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;

26) zapewnienie przepływu informacji w zakresie dotyczącym administrowania bądź zarządzania mieniem komunalnym związanym z merytorycznymi zadaniami Biura, a wymagających aktualizacji danych ewidencyjnych ze strony Biura Gospodarki Nieruchomościami w powiązaniu z ewidencją księgową;

27) współpraca z Biurem Strategii i Rozwoju Miasta w zakresie realizacji zadań wynikających z programu opieki nad zabytkami;

28) zapewnienie właściwego przepływu informacji w zakresie planów działania przenoszących się na budżet Miasta przez nadzorowanych zarządców mienia i komunalne osoby prawne;

29) zapewnienie nadzoru merytorycznego nad zadaniami Miasta będącymi w zakresie działania Biura, a realizowanymi przez komunalne osoby prawne, zapewnienie współpracy ze Stanowiskiem ds. Nadzoru Właścicielskiego w sprawach istotnych z punktu widzenia nadzoru właścicielskiego;

30) dokonywanie wpisów do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Centralną Ewidencję i Informację o Działalności Gospodarczej (CEIDG) w zakresie uzyskania, cofnięcia, utraty i wygaśnięcia uprawnień wynikających z zezwoleń wydawanych przez Biuro.

Przy znakowaniu spraw Biuro używa symbolu „ZEOŚ”, natomiast Dział Gospodarki Odpadami Komunalnymi - „ZEOŚ.GOK”.

Alina Kubiak

Dyrektor 
Budynek nr 5, ul. Stefana Złotnickiego 3, I piętro, pok. 504 
Telefon kontaktowy: 43 825-02-68 lub 43 825-02-00 wew. 268
Adres e-mail: a.kubiak@zdunskawola.pl


Paweł Sternik

Zastępca Dyrektora
Budynek nr 5, ul. Stefana Złotnickiego 3, I piętro, pok. 501
Telefon kontaktowy: 43 825-02-75 lub 43 825-02-00 wew. 275
Adres e-mail: p.sternik@zdunskawola.pl

Kompetencje:

 • koordynowanie i monitorowanie zadań objętych Krajowym Programem Oczyszczania Ścieków Komunalnych, przy ścisłej współpracy Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Zduńskiej Woli Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w tym w szczególności:
  • przygotowywanie i przekazywanie dokumentacji dotyczącej działań organizacyjno-sprawozdawczych prowadzonych w ramach programu, w tym przedkładanie stosownym organom corocznych informacji o realizacji programu w terminie wskazanym w ustawie Prawo wodne,
  • poddawanie aglomeracji analizie, zgłaszanie stosownym podmiotom i organom potrzeby weryfikacji i zmiany aglomeracji w aspekcie stanu faktycznego,
  • podejmowanie odpowiednich działań dla wywiązywania się z zobowiązań określonych w programie, jak i zawartych w planie aglomeracji,
  • rozwiązywanie problemów obszarów zabudowy, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki wodnej i odprowadzania ścieków,
  • prowadzenie spraw związanych z płatnościami za usługi wodne (opłaty stałe, opłaty zmienne, opłaty za użytkowanie gruntów pokrytych wodami, opłaty z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji), opłaty za korzystanie ze środowiska,
 • prowadzenie spraw w ramach zadań wodnoprawnych, w tym:
  • organizowanie i realizacja zadań z zakresu stosunków wodnoprawnych, w tym w szczególności:
   • opracowanie, wdrożenie i aktualizacja miejskiego programu gospodarowania wodami powierzchniowymi,
   • monitorowanie środowiska pod kątem zagrożeń wodami powierzchniowymi, prowadzenie spraw z zakresu ochrony przed powodzią, przy współpracy Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego,
   • sprawowanie nadzoru technicznego i właścicielskiego nad systemem odwodnienia za pomocą rowów i kanałów oraz zbiornikiem wodnym „Kępina", kontrolowanie ich stanu, w tym w szczególności zbiornika wodnego „Kępina",
   • monitorowanie drożności koryta rzeki Pichny, zapewnienie odpowiedniej współpracy w tym zakresie z organami sprawującymi nadzór właścicielski nad gruntami pokrytymi wodami płynącymi, zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami oraz ustawą Prawo wodne,
   • realizowanie bieżących interwencji mieszkańców w zakresie funkcjonowania urządzeń kanalizacji deszczowej, rowów odwadniających oraz zbiornika wodnego „Kępina”,
   • prowadzenie spraw związanych z eksploatacją kanalizacji deszczowej i rowów odkrytych,
   • utrzymywanie i konserwacja rowów oraz obiektów urządzeń wodnych będących własnością Miasta, prowadzenie ich ewidencji oraz dokonywanie okresowej ich inwentaryzacji,
   • utrzymywanie i konserwacja rowów usytuowanych w pasach drogowych, kanalizacji deszczowej dróg i parkingów, a także realizowanie zadań wynikających z przepisów regulujących stosunki wodno-prawne i ochrony środowiska,
   • realizacja zadań związanych z odwodnieniem dróg i parkingów, w tym zapewnienie bieżącej współpracy z Biurem Inwestycji Miejskich w zakresie projektowania i budowy kanalizacji deszczowej służącej odwodnieniu dróg i parkingów,
  • opiniowanie wniosków o przyłączenie obiektów budowlanych do systemu odwodnienia Miasta na etapie wydawania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego,
  • opiniowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej w zakresie kanalizacji deszczowej, jak i wydawanie opinii i wniosków do projektów związanych z tworzeniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie urządzeń kanalizacji deszczowej, zapewnienie udziału w opracowywaniu prognoz i planowaniu odprowadzania wód deszczowych,
  • prowadzenie spraw dotyczących przekazywania urządzeń kanalizacji deszczowej do Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Zduńskiej Woli Spółka z o.o.,
  • sporządzanie i aktualizacja miejskiego programu ochrony środowiska w zakresie postępowania z wodami opadowymi.
 • zapewnienie właściwego przepływu informacji w zakresie planów działania przenoszących się na budżet Miasta przez nadzorowanych zarządców mienia i komunalne osoby prawne;
 • zapewnienie nadzoru merytorycznego nad zadaniami Miasta będącymi w zakresie działania Biura, a realizowanymi przez komunalne osoby prawne, zapewnienie współpracy ze Stanowiskiem ds. Nadzoru Właścicielskiego w sprawach istotnych z punktu widzenia nadzoru właścicielskiego; 

 

Agata Kowalska

Inspektor  
Budynek nr 5, ul. Stefana Złotnickiego 3, I piętro, pok. 501 
Telefon kontaktowy: 43 825-02-65 lub 43 825-02-00 wew. 265
Adres e-mail: a.kowalska@zdunskawola.pl

Kompetencje:

 • realizacja zadań wynikających z przepisów o ochronie środowiska, w tym w ramach 
  prowadzonych postępowań z zakresu ochrony środowiska, a w szczególności: 
  • prowadzenie spraw dotyczących oceny oddziaływania na środowisko w zakresie opracowywania i wydawania decyzji wymagających przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko oraz opinii dotyczących warunków zabudowy terenu dla przedsięwzięć niewymagających przeprowadzenia procedury oceny oddziaływania na środowisko, przy współpracy z Biurem Gospodarki Przestrzennej,
  • opracowywanie, aktualizacja i realizacja planów i programów wymaganych przepisami prawa z zakresu ochrony środowiska, w tym programu ochrony środowiska i programu usuwania azbestu wraz z prowadzeniem bazy azbestowej;
  • sporządzanie sprawozdania z realizacji Programu Ochrony Powietrza i Planu Działań Krótkoterminowych; 
 • nadzorowanie prowadzenia składowiska odpadów w Mostkach; 
 • współpraca przy realizacji programów wymiany źródeł ogrzewania w celu likwidacji tzw. niskiej emisji;
 • opiniowanie i współpraca w zakresie przygotowywania planów termomodernizacyjnych i uciepłownienia dla obiektów miejskich; 
 • współpraca przy opiniowaniu rozwiązań do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe;
 • zapewnienie przepływu informacji w zakresie dotyczącym administrowania bądź zarządzania mieniem komunalnym związanym z merytorycznymi zadaniami Biura, a wymagających aktualizacji danych ewidencyjnych ze strony Biura Gospodarki Nieruchomościami w powiązaniu z ewidencją księgową;
 • zapewnienie właściwego przepływu informacji w zakresie planów działania przenoszących się na budżet Miasta przez nadzorowanych zarządców mienia i komunalne osoby prawne;
 • zapewnienie nadzoru merytorycznego nad zadaniami Miasta będącymi w zakresie działania Biura, a realizowanymi przez komunalne osoby prawne, zapewnienie współpracy ze Stanowiskiem ds. Nadzoru Właścicielskiego w sprawach istotnych z punktu widzenia nadzoru właścicielskiego; 
 • prowadzenie spraw związanych z ochroną środowiska przed hałasem, w tym wyznaczanie obszarów ograniczonego użytkowania z uwagi na hałas lub pola elektromagnetyczne w opracowaniach planistycznych we współpracy z Biurem Gospodarki Przestrzennej.

Katarzyna Hofman

Inspektor
Budynek nr 5, ul. Stefana Złotnickiego 3, I piętro, pok. 501
Telefon kontaktowy: 43 825-02-37 lub 43 825-02-00 wew. 237
Adres e-mail: k.hofman@zdunskawola.pl

Kompetencje:

 • Realizacja polityki energetycznej i zadań określonych w założeniach do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na terenie Miasta.
 • Opracowywanie sprawozdań, programów, uchwał, zarządzeń i innych dokumentów regulujących obszar planowania energetycznego i zarządzania energią.
 • Analizowanie zapotrzebowania jednostek organizacyjnych w media w celu prawidłowego doboru taryfy i optymalizacji zużycia, w tym analiza i aprobata umów na dostawę ciepła, energii elektrycznej i gazu.
 • Współpraca z przedsiębiorstwami energetycznymi w celu zapewnienia spójności pomiędzy planami rozwojowymi przedsiębiorstw a założeniami i planem zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na terenie Miasta.
 • Opiniowanie rozwiązań do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie zapatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe.
 • Zlecanie i nadzorowanie wykonania audytów energetycznych dla obiektów miejskich.
 • Opiniowanie i współpraca w zakresie przygotowywania planów termomodernizacyjnych i uciepłownienia dla obiektów miejskich.
 • Stymulowanie działań energooszczędnych w jednostkach organizacyjnych.
 • Prowadzenie ewidencji oszczędności energii w Centralnym Rejestrze Oszczędności Energii Finalnej (CROEF).
 • Prowadzenie działań informacyjnych o istniejących możliwościach dofinansowania w zakresie wymiany systemów grzewczych, w tym prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego Programu Priorytetowego Czyste Powietrze.
 • Realizacja programów wymiany źródeł ogrzewania w celu likwidacji tzw. niskiej emisji:
  • aktualizowanie regulaminów wymiany systemów grzewczych,
  • przygotowywanie projektów uchwał,
  • przyjmowanie wniosków inwestorów, 
  • przygotowywanie umów z inwestorami.
 • Prowadzenie ewidencji źródeł ogrzewania w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).
 • Propagowanie programów i zachowań ekologicznych wśród mieszkańców Miasta.

Iga Chwiałkowska

Referent
Budynek nr 5, ul. Stefana Złotnickiego 3, I piętro, pok. 501 
Telefon kontaktowy: 43 825-02-75 lub 43 825-02-00 wew. 275 
Adres e-mail: i.chwialkowska@zdunskawola.pl

Kompetencje:

 • prowadzenie spraw dotyczących realizacji ustawy o ochronie przyrody, w tym:
  • wydawanie decyzji administracyjnych na usunięcie drzew i krzewów, nadzór i kontrola wypełniania obowiązków określonych w tych decyzjach,
  • wydawanie decyzji administracyjnych dotyczących postępowań stwierdzających podstawy do umorzenia naliczanych opłat środowiskowych,
  • prowadzenie rejestru wydawanych decyzji oraz publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie oraz zapewnienie dostępu do informacji o środowisku i jego ochronie w zakresie wydanych zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów,
  • współdziałanie z Biurem Dochodów w zakresie naliczania i umarzania opłat środowiskowych ustalanych w zezwoleniach na usunięcie drzew,
  • prowadzenie postępowań dotyczących zgłoszeń zamiaru usunięcia drzew i krzewów oraz rejestru zgłoszeń,
 • prowadzenie rejestru pomników przyrody, kontrola stanu zdrowotnego drzew stanowiących pomniki przyrody oraz inicjowanie niezbędnych badań i działań pielęgnacyjnych mających na celu zapewnienie ochrony czynnej tych obiektów;
 • opracowywanie dokumentacji dotyczącej uznania lub zniesienia formy ochrony przyrody obiektów uznanych za pomnik przyrody;
 • przedkładanie Radzie projektów uchwał dotyczących pomników przyrody;
 • realizacja wycinek i nasadzeń oraz prac pielęgnacyjnych drzewostanu rosnącego na terenach miejskich oraz pasach dróg miejskich w porozumieniu z Biurem Infrastruktury Technicznej;
 • opracowywanie wniosków na usunięcie drzew rosnących na terenach miejskich i w pasach dróg miejskich w porozumieniu z Biurem Infrastruktury Technicznej;
 • wydawanie w imieniu właściciela terenu zgody na usunięcie drzew rosnących na terenach miejskich będących w zarządzie innych podmiotów;
 • utrzymywanie i gospodarowanie Parkiem Miejskim im. Stefana Złotnickiego, w tym utrzymywanie toalety publicznej, stawów parkowych oraz obiektów zabawowych i rekreacyjnych znajdujących się w obrębie Parku;
 • wydawanie opinii do koncesji związanych z pracami geologicznymi, realizacja zadań wynikających z ustawy prawo geologiczne i górnicze;
 • wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, w tym prowadzenie rejestru wydanych zezwoleń;
 • realizacja zadań wynikających z przepisów o ochronie środowiska i ochronie przyrody, w tym współpraca z Biurem Dochodów w zakresie realizacji dochodów budżetu Miasta i ich wydatkowania zgodnie z przeznaczeniem określonym ustawą o ochronie środowiska;
 • prowadzenie spraw w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków oraz inicjowanie zadań inwestycyjnych w tym zakresie do realizacji przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Zduńskiej Woli Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;
 • współpraca z Biurem Strategii i Rozwoju Miasta w zakresie realizacji zadań wynikających z programu opieki nad zabytkami.

Marta Kruszyńska

Inspektor
Budynek nr 5, ul. Stefana Złotnickiego 3, I piętro, pok. 501 
Telefon kontaktowy: 43 825-02-37 lub 43 825-02-00 wew. 237
Adres e-mail: m.kruszynska@zdunskawola.pl

Kompetencje:

 • Realizacja programów wymiany źródeł ogrzewania w celu likwidacji tzw. niskiej emisji:
  • aktualizowanie regulaminów wymiany systemów grzewczych,
  • przygotowywanie projektów uchwał,
  • przyjmowanie wniosków inwestorów, 
  • przygotowywanie umów z inwestorami.
 • Prowadzenie działań informacyjnych o istniejących możliwościach dofinansowania w zakresie wymiany systemów grzewczych, w tym prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego Programu Priorytetowego Czyste Powietrze.
 • Propagowanie programów i zachowań ekologicznych wśród mieszkańców Miasta. 
 • Aktualizacja i koordynacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta.
 • Sporządzanie sprawozdania z realizacji Programu Ochrony Powietrza i Planu Działań Krótkoterminowych.
 • Prowadzenie ewidencji źródeł ogrzewania w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).
 • Pomoc w prowadzeniu ewidencji oszczędności energii w Centralnym Rejestrze Oszczędności Energii Finalnej (CROEF).
 • Pomoc w realizacji polityki energetycznej i zadań określonych w założeniach do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na terenie Miasta.
 • Opracowywanie sprawozdań, programów, uchwał, zarządzeń i innych dokumentów regulujących obszar planowania energetycznego i zarządzania energią.
 • Pomoc w analizowaniu zapotrzebowania jednostek organizacyjnych w media w celu prawidłowego doboru taryfy i optymalizacji zużycia, w tym analiza i aprobata umów na dostawę ciepła, energii elektrycznej i gazu.
 • Opiniowanie rozwiązań do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie zapatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe.
 • Opiniowanie i współpraca w zakresie przygotowywania planów termomodernizacyjnych i uciepłownienia dla obiektów miejskich. 
 • Stymulowanie działań energooszczędnych w jednostkach organizacyjnych.

Dział Gospodarki Odpadami Komunalnymi


Marta Kaźmierska

Główny Specjalista 
Budynek nr 5, ul. Stefana Złotnickiego 3, I piętro, pok. 502 
Telefon kontaktowy: 43 825-02-76 lub 43 825-02-00 wew. 276
Adres e-mail: m.kazmierska@zdunskawola.pl

Kompetencje:

 • prowadzenie i rozwijanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi w zakresie określonym ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;
 • przedkładanie Radzie projektów uchwał w zakresie dotyczącym gospodarowania odpadami komunalnymi i aktualizowanie aktów prawa miejscowego, w tym regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta, zapewnienie jego zgodności z wojewódzkim planem gospodarki odpadami;
 • przygotowywanie dokumentacji opisu przedmiotu zamówienia na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w celu przeprowadzenia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego przez Biuro Zamówień Publicznych;
 • sporządzanie wniosków o dokonanie zamówienia poprzez platformę zamówieniową;
 • sporządzanie Planów Zamówień Publicznych Działu Gospodarki Odpadami Komunalnymi;
 • uczestniczenie w pracach Komisji przetargowych w ramach zamówień Działu GOK, m.in. ocena treści ofert wykonawców pod kątem ich zgodności z treścią specyfikacji warunków zamówienia, weryfikacja poprawności dokumentów złożonych przez wykonawców;
 • nadzorowanie gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym z realizacji zadań wykonywanych przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, zgodnie z przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz obowiązujących aktów prawa miejscowego, w tym spełniania obowiązku ze strony podmiotu odbierającego w zakresie powiadamiania o fakcie niedopełniania przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów, jak i składania okresowych sprawozdań, w tym:
  • nadzór nad Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.,
  • kontrola przedsiębiorców wpisanych do Rejestru Działalności Regulowanej z zakresie odbierania odpadów komunalnych,
  • weryfikacja sprawozdań podmiotów odbierających odpady komunalne,
  • weryfikacja sprawozdań podmiotów zbierających odpady komunalne
  • monitoring działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, zgodnie z przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz obowiązujących aktów prawa miejscowego;
 • podejmowanie działań w celu utworzenia punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych w sposób zapewniający łatwy dostęp dla mieszkańców Miasta, w tym nadzór nad pracami związanymi z opracowaniem dokumentacji projektowej punktu selektywnej zbiórki odpadów, jego budowy oraz późniejszego funkcjonowania;
 • prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych, w tym z ich udostępnianiem na stronie internetowej Miasta;
 • udostępnianie na stronie internetowej Miasta oraz aktualizowanie informacji określonych przepisami prawa 
  w zakresie:
  • podmiotów odbierających odpady komunalne,
  • miejsc zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych,  bioodpadów stanowiących odpady komunalne oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania,
  • poziomów osiągniętego recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami, ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji,
  • punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, w tym zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
  • punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon, powstających w gospodarstwach rolnych lub zakładów przetwarzania takich odpadów;
 • prowadzenie działań zmierzających do osiągnięcia odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania; 
 • wykonywanie corocznych analiz stanu gospodarki odpadami komunalnymi, w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych Miasta w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym uwzględniających zakres określony przepisami prawa;
 • prowadzenie czynności administracyjnych związanych z tworzeniem baz danych właścicieli nieruchomości, w zakresie niezbędnym dla wykonywania ustawowo określonych kontroli przestrzegania i stosowania ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zapewnienie aktualizacji baz danych;
 • podejmowanie czynności sprawdzających w przebiegu wykonywania przepisów prawa ze strony właścicieli nieruchomości, w tym w zakresie:
  • zgodności złożonych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
  • komunalnymi z faktycznym sposobem gromadzenia odpadów na danej nieruchomości,
  • weryfikacji nieruchomości zamieszkałych, dla których nie złożono deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi; składanie informacji o ujawnionych nieprawidłowościach do Biura Dochodów niezwłocznie po sporządzeniu protokołów z kontroli;
 • prowadzenie rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych, dokonywanie wpisów do rejestru oraz dokonywanie wykreśleń z rejestru w oparciu o ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, aktualizacja wpisów w rejestrze Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w tym zakresie;
 • sporządzanie rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi;
 • opiniowanie wniosków o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów;
 • coroczne przekazywanie do Urzędu Marszałkowskiego wykazu przedsiębiorców wpisanych i wykreślonych z Rejestru Działalności Regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych; 
 • aktualizacja i koordynacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta;
 • współpraca przy sporządzaniu sprawozdania z realizacji Programu Ochrony Powietrza i Planu Działań Krótkoterminowych;
 • współpraca przy realizacji programów wymiany źródeł ogrzewania w celu likwidacji tzw. niskiej emisji;.

Krystyna Ryniewicz

Podinspektor
Budynek nr 5, ul. Stefana Złotnickiego 3, I piętro, pok. 502 
Telefon kontaktowy: 43 825-02-23 lub 43 825-02-00 wew. 223
Adres e-mail: k.ryniewicz@zdunskawola.pl

Kompetencje:

 • pomoc w prowadzeniu i rozwijaniu systemu gospodarki odpadami komunalnymi w zakresie określonym ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;
 • pomoc w przygotowywaniu projektów uchwał w zakresie dotyczącym gospodarowania odpadami komunalnymi i aktualizowanie aktów prawa miejscowego, w tym regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta, zapewnienie jego zgodności z wojewódzkim planem gospodarki odpadami;
 • pomoc w przygotowywaniu dokumentacji opisu przedmiotu zamówienia na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w celu przeprowadzenia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego przez Biuro Zamówień Publicznych;
 • nadzorowanie gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym z realizacji zadań wykonywanych przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, zgodnie z przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz obowiązujących aktów prawa miejscowego, w tym spełniania obowiązku ze strony podmiotu odbierającego w zakresie powiadamiania o fakcie niedopełniania przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów, jak i składania okresowych sprawozdań;
 • nadzorowanie podmiotów prowadzących działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości, zgodnie z przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz obowiązujących aktów prawa miejscowego;
 • podejmowanie działań w celu utworzenia punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych w sposób zapewniający łatwy dostęp dla mieszkańców Miasta;
 • prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych, w tym z ich udostępnianiem na stronie internetowej Miasta;
 • udostępnianie na stronie internetowej Miasta oraz aktualizowanie informacji określonych przepisami prawa w zakresie:
  • podmiotów odbierających odpady komunalne,
  • miejsc zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania,
  • poziomów osiągniętego recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami, ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji,
  • punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, w tym zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego;
  • punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon, powstających w gospodarstwach rolnych lub zakładów przetwarzania takich odpadów;
 • pomoc w wykonywaniu corocznych analiz stanu gospodarki odpadami komunalnymi, w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych Miasta w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym uwzględniających zakres określony przepisami prawa;
 • współpraca przy nadzorowaniu prowadzenia miejskiego składowiska odpadów;
 • prowadzenie ewidencji:
  • zbiorników bezodpływowych i ich lokalizacji w celu kontroli częstotliwości ich opróżniania,
  • przydomowych oczyszczalni ścieków w celu kontroli częstotliwości i sposobu pozbywania się komunalnych osadów ściekowych,
  • umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
   niezamieszkałych w celu kontroli wykonywania przez właścicieli obowiązków ustawowych;
 • pomoc w prowadzeniu czynności administracyjnych związanych z tworzeniem baz danych właścicieli nieruchomości, w zakresie niezbędnym dla wykonywania ustawowo określonych kontroli przestrzegania i stosowania ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zapewnienie aktualizacji baz danych;
 • podejmowanie czynności sprawdzających w przebiegu wykonywania przepisów prawa ze strony właścicieli nieruchomości, w tym w zakresie:
  • zgodności złożonych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z faktycznym sposobem gromadzenia odpadów na danej nieruchomości,
  • weryfikacji nieruchomości zamieszkałych, dla których nie złożono deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi; składanie informacji o ujawnionych nieprawidłowościach do Biura Dochodów niezwłocznie po sporządzeniu protokołów z kontroli;
 • przygotowywanie zezwoleń na świadczenie usług w zakresie: opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, w tym prowadzenie elektronicznej ewidencji udzielanych i cofniętych zezwoleń, aktualizacja wpisów w rejestrze Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w tym zakresie;
 • współpraca przy realizacji programów wymiany źródeł ogrzewania w celu likwidacji tzw. niskiej emisji.

Beata Wojtysiak

Inspektor
Budynek nr 5, ul. Stefana Złotnickiego 3, I piętro, pok. 502 
Telefon kontaktowy: 43 825-02-76 lub 43 825-02-00 wew. 276
Adres e-mail: b.wojtysiak@zdunskawola.pl

Kompetencje:

 • monitorowanie gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym z realizacji zadań wykonywanych przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, zgodnie z przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz obowiązujących aktów prawa miejscowego, w tym spełniania obowiązku ze strony podmiotu odbierającego w zakresie powiadamiania o fakcie niedopełniania przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów, jak i składania okresowych sprawozdań;
 • przygotowywanie dokumentacji zamówieniowej na odbiór i transport oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w celu przeprowadzania postępowań na udzielenie zamówień publicznych przez Biuro Zamówień Publicznych, m.in. opisu przedmiotu zamówienia, umowy, kryteriów oceny ofert; szacowanie wartości zamówień;
 • sporządzanie wniosków o dokonanie zamówienia poprzez platformę zamówieniową;
 • sporządzanie Planów Zamówień Publicznych Biura ZEOŚ; 
 • przygotowywanie sprawozdań z udzielonych zamówień publicznych Biura ZEOŚ;
 • sporządzanie raportów z realizacji zamówień publicznych Biura ZEOŚ;
 • przekazywanie do Biura Zamówień Publicznych danych niezbędnych do zamieszczenia ogłoszeń o wykonaniu umów Biura ZEOŚ;
 • uczestniczenie w pracach Komisji przetargowych w ramach zamówień Biura ZEOŚ, m.in. ocena treści ofert wykonawców pod kątem ich zgodności z treścią specyfikacji warunków zamówienia, weryfikacja poprawności dokumentów złożonych przez wykonawców;
 • monitoring działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości, zgodnie z przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz obowiązujących aktów prawa miejscowego;
 • prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych, w tym z ich udostępnianiem na stronie internetowej Miasta;
 • udostępnianie na stronie internetowej Miasta oraz aktualizowanie informacji określonych przepisami prawa w zakresie:
  • podmiotów odbierających odpady komunalne,
  • miejsc zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli  nieruchomości z terenu Miasta niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych,  bioodpadów stanowiących odpady komunalne oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania,
  • poziomów osiągniętego recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami, ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji,
  • punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, w tym zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
  • punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon, powstających w gospodarstwach rolnych lub zakładów przetwarzania takich odpadów;
 • prowadzenie ewidencji:
  • zbiorników bezodpływowych i ich lokalizacji w celu kontroli częstotliwości ich opróżniania,
  • przydomowych oczyszczalni ścieków w celu kontroli częstotliwości i sposobu pozbywania się komunalnych osadów ściekowych,
  • umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych w celu kontroli wykonywania przez właścicieli obowiązków ustawowych;
 • podejmowanie czynności sprawdzających w przebiegu wykonywania przepisów prawa ze strony  właścicieli nieruchomości, w tym w zakresie:
  • zgodności złożonych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z faktycznym sposobem gromadzenia odpadów na danej nieruchomości,
  • weryfikacji nieruchomości zamieszkałych, dla których nie złożono deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi; składanie informacji o ujawnionych nieprawidłowościach do Biura Dochodów niezwłocznie po sporządzeniu protokołów z kontroli;
 • przygotowywanie zezwoleń na świadczenie usług w zakresie: opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, w tym prowadzenie elektronicznej ewidencji udzielanych i cofniętych zezwoleń, aktualizacja wpisów w rejestrze Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w tym zakresie;
 • pomoc w prowadzeniu i rozwijaniu systemu gospodarki odpadami komunalnymi w zakresie określonym ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach; 
 • pomoc w przygotowywaniu projektów uchwał w zakresie dotyczącym gospodarowania odpadami komunalnymi i aktualizowanie aktów prawa miejscowego, w tym regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta, zapewnienie jego zgodności z wojewódzkim planem gospodarki odpadami;
 • pomoc w podejmowaniu działań w celu utworzenia punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych w sposób zapewniający łatwy dostęp dla mieszkańców Miasta;
 • pomoc w wykonywaniu corocznych analiz stanu gospodarki odpadami komunalnymi, w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych Miasta w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym uwzględniających zakres określony przepisami prawa;
 • pomoc w prowadzeniu czynności administracyjnych związanych z tworzeniem baz danych właścicieli nieruchomości, w zakresie niezbędnym dla wykonywania ustawowo określonych kontroli przestrzegania i stosowania ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zapewnienie aktualizacji baz danych;
   Lista spraw prowadzonych przez Biuro dostępna jest pod adresem:

https://bip.zdunskawola.pl/sprawy-do-zalatwienia/szukaj?category_id=-1&unit_id=11Powiadom znajomego