W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

XLVIII sesja Rady Miasta Zduńska Wola - 24 marca 2022 r.

Zduńska Wola, dn. 16 marca 2022 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 i 583), w związku z art. 15zzx ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2095 ze zm.), zwołuję XLVIII sesję Rady Miasta Zduńska Wola w dniu 24 marca 2022 r. (czwartek) o godz. 9.00, w zdalnym trybie obradowania, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

 

Obrady sesji będą nagrywane i transmitowane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

Najbliższe obrady będzie można śledzić, za pomocą jednego z niżej wymienionych linków:

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie porządku dziennego obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z XLVI i XLVII sesji Rady Miasta.
 4. Powołanie Komisji Uchwał.
 5. Wnioski obywatelskie. (Informacja dotycząca składania wniosków obywatelskich i zabrania głosu na sesji Rady Miasta Zduńska Wola)
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Miasta Zduńska Wola na 2022 r. (druk nr 43/22 z dnia 15.03.2022 r.).
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Miasta Zduńska Wola na 2022 r. (druk nr 44/22 z dnia 15.03.2022 r.).
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Miasta Zduńska Wola na 2022 r. (druk nr 45/22 z dnia 15.03.2022 r.).
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Miasta Zduńska Wola na 2022 r. (druk nr 46/22 z dnia 15.03.2022 r.).
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Miasta Zduńska Wola na 2022 r. (druk nr 47/22 z dnia 15.03.2022 r.).
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Miasta Zduńska Wola na 2022 r. (druk nr 48/22 z dnia 15.03.2022 r.).
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zduńska Wola (druk nr 49/22 z dnia 16.03.2022 r.).
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości zabudowanej (druk nr 30/22 z dnia 09.03.2022 r.).
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej (druk nr 32/22 z dnia 15.03.2022 r.).
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej (druk nr 33/22 z dnia 15.03.2022 r.).
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej (druk nr 34/22 z dnia 15.03.2022 r.).
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej (druk nr 35/22 z dnia 15.03.2022 r.).
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej (druk nr 36/22 z dnia 15.03.2022 r.).
 19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej (druk nr 37/22 z dnia 15.03.2022 r.).
 20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej (druk nr 38/22 z dnia 15.03.2022 r.).
 21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej (druk nr 39/22 z dnia 15.03.2022 r.).
 22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej (druk nr 40/22 z dnia 15.03.2022 r.).
 23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zbycia nieruchomości na rzecz współwłaściciela (druk nr 41/22 z dnia 15.03.2022 r.).
 24. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy (druk nr 42/22 z dnia 15.03.2022 r.).
 25. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Zduńska Wola na lata 2021-2026 (druk nr 28/22 z dnia 07.03.2022 r.).
 26. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie miasta Zduńska Wola (druk nr 31/22 z dnia 11.03.2022 r.).
 27. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie opłaty targowej (druk nr 29/22 z dnia 07.03.2022 r.).
 28. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Regulaminu obiektów sportowych Miasta Zduńska Wola (druk nr 50/22 z dnia 16.03.2022 r.).
 29. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Programu Zduńskowolska Karta Mieszkańca (druk nr 51/22 z dnia 16.03.2022 r.).
 30. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Zduńska Wola (druk nr 52/22 z dnia 16.03.2022 r.).
 31. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na lata 2022-2023 (druk nr 54/22 z dnia 16.03.2022 r.).
 32. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Zduńska Wola (druk nr 53/22 z dnia 03.2022 r.).
 33. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania Policji środków finansowych z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną za czas służby ponadnormatywnej (druk nr 27/22 z dnia 04.03.2022 r.).
 34. Sprawozdanie Komendanta Powiatowego Policji w Zduńskiej Woli pn. „Analiza stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w 2021 roku – Miasto Zduńska Wola”.
 35. Informacja z realizacji w 2021 r. Programu dla seniorów „Koperta życia”.
 36. Sprawozdanie z realizacji w 2021 r. Programu dla rodzin wielodzietnych „Miejska Karta Rodziny”.
 37. Sprawozdanie z realizacji w 2021 r. Programu dla seniorów „Zduńskowolska Karta Seniora”.
 38. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli za 2021 r., w tym Sprawozdanie roczne z realizacji zadań Miejskiego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2021-2025 za 2021 r.
 39. Sprawozdanie z realizacji „Miejskiego programu wspierania rodziny na lata 2021-2023 dla Miasta Zduńska Wola” za 2021 rok.
 40. Raport z wykonania w 2021 r. „Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2021-2023”.
 41. Sprawozdanie z realizacji Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Zduńska Wola w 2021 roku.
 42. Sprawozdania z działalności komisji Rady Miasta za 2021 r.:
  1. Komisja Rodziny i Spraw Społecznych,
  2. Komisja Budżetu i Gospodarki Miejskiej,
  3. Komisja Rewizyjna,
  4. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji.
 43. Sprawozdanie z działalności Zduńskowolskiej Rady Seniorów za 2021 rok.
 44. Przyjęcie Planu pracy Rady Miasta Zduńska Wola na 2022 r.
 45. Zatwierdzenie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2022 r.
 46. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta i Prezydenta Miasta o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.
 47. Sprawy różne.
 48. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 49. Zakończenie obrad sesji Rady Miasta.

Przewodniczący Rady

Jakub Trenkner

Załączniki

Powiadom znajomego